หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : แพทยศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 202
 2.1   กลุ่มวิชาการแพทย์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202105 Chemistry for Medical Students
 เคมีสำหรับนิสิตแพทย์
2 (2-0-4)
0202195 Laboratory for Medical Students
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับนิสิตแพทย์
1 (0-3-0)
0203101 General Biology for Health Sciences
 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-0)
0204103 Physics for Medical Students
 ฟิสิกส์สำหรับนิสิตแพทย์
3 (2-3-4)
1501101 Learning How to Learn
 การเรียนรู้วิธีเรียน
1 (0-2-1)
1501301 Epidemiology and Research
 ระบาดวิทยาและการวิจัย
3 (3-0-6)
1501305 Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการประเมินอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับปรีคลินิกหน่วยกิตต่ำสุด : 62
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202245 Medical Biochemistry 1
 ชีวเคมีการแพทย์1
4 (3-3-6)
0202246 Medical Biochemistry 2
 ชีวเคมีการแพทย์ 2
3 (2-3-4)
0203207 Cell and Molecular Biology
 เซลล์และอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
0203220 Gross Anatomy 1
 มหกายวิภาคศาสตร์ 1
3 (2-3-6)
0203221 Gross Anatomy 2
 มหกายวิภาคศาสตร์ 2
3 (2-3-6)
0203228 Microanatomy
 จุลกายวิภาคศาสตร์
3 (2-3-4)
0203229 Developmental Anatomy
 พัฒนากายวิภาคศาสตร์
2 (1-3-6)
0203239 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (2-2-4)
0203242 Medical Genetics
 เวชพันธุ์ศาสตร์
2 (1-3-2)
0203251 Neuroscience
 ประสาทวิทยาศาสตร์
4 (3-3-6)
0203253 Physiology 1
 สรีรวิทยา 1
3 (2-3-4)
0203254 Physiology 2
 สรีรวิทยา 2
4 (3-3-6)
0203306 Pathology
 พยาธิวิทยา
4 (3-3-6)
0203307 Systemic Pathology 1
 พยาธิวิทยาระบบ 1
2 (1-2-4)
0203308 Systemic Pathology 2
 พยาธิวิทยา 2
3 (2-2-4)
0203309 Clinical Pathology
 พยาธิวิทยาคลินิก
3 (2-2-4)
0203321 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
4 (3-3-6)
0203339 Microbiology
 จุลชีววิทยา
4 (3-3-6)
0203378 Pharmacology 1
 เภสัชวิทยา 1
2 (1-2-4)
0203379 Pharmacology 2
 เภสัชวิทยา 2
3 (2-2-4)

 2.3   กลุ่มวิชาบังคับคลินิกหน่วยกิตต่ำสุด : 124
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1501202 Community Health 1
 สุขภาพชุมชน 1
2 (1-3-2)
1501203 Family Medicine 1
 เวชศาสตร์ครอบครัว1
1 (1-0-2)
1501204 Community Health 2
 สุขภาพชุมชน 2
1 (1-0-2)
1501205 Family Medicine 2
 เวชศาสตร์ครอบครัว 2
2 (1-3-2)
1501302 Community Health 3
 สุขภาพชุมชน 3
2 (1-3-2)
1501303 Family Medicine 3
 เวชศาสตร์ครอบครัว 3
1 (0-3-0)
1501304 Introduction to Clinical Medicine
 เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น
4 (3-3-6)
1501306 Family Medicine 4
 เวชศาสตร์ครอบครัว 4
3 (2-3-4)
1501401 Forensic Medicine 1
 นิติเวชศาสตร์ 1
1 (1-0-2)
1501402 Medical Ethics
 เวชจริยศาสตร์
1 (1-0-2)
1501403 Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพ
3 (1-4-3)
1501404 Counseling
 การให้การปรึกษา
3 (1-4-3)
1501405 Child Health
 สุขภาพเด็ก
4 (2-4-6)
1501406 Adolescence Health
 สุขภาพวัยรุ่น
4 (2-4-6)
1501407 Woman Health
 สุขภาพสตรี
4 (2-4-6)
1501408 Adult Health
 สุขภาพผู้ใหญ่
4 (2-4-6)
1501409 Elderly Health
 สุขภาพผู้สูงอายุ
4 (2-4-6)
1501410 Family Medicine Practicum 1
 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1
3 (0-6-3)
1501411 Family Medicine Practicum 2
 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 2
3 (0-6-3)
1501412 Family Medicine Practicum 3
 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 3
3 (0-6-3)
1501413 Family Medicine Practicum 4
 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 4
3 (0-6-3)
1501501 Emergency Medicine 1
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
4 (0-12-0)
1501502 Medicine 1
 อายุรศาสตร์ 1
4 (4-0-16)
1501503 Medicine 2
 อายุรศาสตร์ 2
4 (0-12-0)
1501504 Orthopedics
 ออร์โธปิดิกส์
4 (2-6-4)
1501505 Obstetrics
 สูติศาสตร์
3 (1-6-2)
1501506 Gynecology
 นรีเวชวิทยา
3 (1-6-2)
1501507 Surgery 1
 ศัลยศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
1501508 Surgery 2
 ศัลยศาสตร์ 2
4 (0-12-0)
1501509 Pediatrics 1
 กุมารเวชศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1501510 Pediatrics 2
 กุมารเวชศาสตร์ 2
3 (0-9-0)
1501511 Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์
4 (2-6-4)
1501601 Integrated Family Medicine 1
 บูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว 1
4 (1-9-4)
1501602 Integrated Family Medicine 2
 บูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว 2
4 (1-9-4)
1501603 Integrated Family Medicine 3
 บูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว 3
4 (1-9-4)
1501604 Integrated Family Medicine 4
 บูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว 4
4 (1-9-4)
1501605 Integrated Family Medicine 5
 บูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว 5
4 (1-9-4)
1501606 Forensic Medicine 2
 นิติเวชศาสตร์ 2
2 (0-4-2)
1501607 Emergency Medicine 2
 เวชศาสตรฉุกเฉิน 2
2 (0-4-2)
1501608 Clinical Practices in Dermatology
 เวชปฏิบัติตจวิทยา
2 (1-3-2)
1501609 Ultrasound Practicum
 อัลตราซาวด์ปฏิบัติ
2 (1-3-2)

 3   หมวดวิชาเลือกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1501621 History o Medicine
 ประวัติศาสตร์การแพทย์
2 (2-0-2)
1501622 Molecular Genetics in Medicine
 อณูพันธุศาสตร์การแพทย์
3 (1-3-5)
1501623 Clinical Practices in Obstetrics and Gynecology
 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
3 (0-6-3)
1501624 Clinical Practices in Pediatrics
 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
3 (0-6-3)
1501625 Clinical Practices in Medicine
 เวชปฏิบัติอายุศาสตร์
3 (0-6-3)
1501626 Clinical Practices in Surgery
 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
3 (0-6-3)
1501627 Clinical Practices in Endocrine Diseases
 เวชปฏิบัติโรคต่อมไร้ท่อ
3 (0-6-3)
1501628 Clinical Practices in Ophthalmology
 เวชปฏิบัติจักษุวิทยา
3 (0-6-3)
1501629 Clinical Practices in Adult Cardiology
 เวชปฏิบัติหทัยวิทยาผู้ใหญ่
3 (0-6-3)
1501630 Clinical Practices in Adult Neurology
 เวชปฏิบัติประสาทวิทยาผู้ใหญ่
3 (0-6-3)
1501631 Clinical Practices in Pediatric Allergy
 เวชปฏิบัติภูมิแพ้ในเด็ก
3 (0-6-3)
1501632 Clinical Practices in Immunology Diseases
 เวชปฏิบัติโรคภูมิคุ้มกัน
3 (0-6-3)
1501633 Clinical Practices in Respiratory Diseases
 เวชปฏิบัติโรคทางเดินหายใจ
3 (0-6-3)
1501634 Clinical Practices in Hematology
 เวชปฏิบัติโลหิตวิทยา
3 (0-6-3)
1501635 Clinical Practices in Tropical Medicine
 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์เขตร้อน
3 (0-6-3)
1501636 Clinical Practices in Vector-Borne Diseases
 เวชปฏิบัติโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ
3 (0-6-3)
1501637 Clinical Practices in Orthopedics
 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
3 (0-6-3)
1501638 Clinical Practices in Otolaryngology
 เวชปฏิบัติโสต ศอ นาสิก วิทยา
3 (0-6-3)
1501639 Laboratory Interpretation
 การแปลผลห้องปฏิบัติการ
3 (0-6-3)
1501640 Anesthesiology
 วิสัญญีวิทยา
3 (0-6-3)
1501641 Radiology
 รังสีวิทยา
3 (0-6-3)
1501642 Clinical Rehabilitation
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
3 (0-6-3)
1501643 Occupational Health
 อาชีวอนามัย
3 (0-6-3)
1501644 Gerontology
 พฤฒาวิทยา
3 (0-6-3)
1501645 Palliative Care
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3 (0-6-3)
1501646 Nutrition for Specific Diseases
 โภชนาการเฉพาะโรค
3 (0-6-3)
1501647 Community Psychology
 จิตวิทยาชุมชน
3 (1-2-6)
1501648 Family Therapy
 ครอบครัวบำบัด
3 (1-2-6)
1501649 Family Planning
 การวางแผนครอบครัว
3 (1-2-6)
1501650 Hospital Management
 การบริหารโรงพยาบาล
3 (1-2-6)
1501651 Alternative Medicine
 เวชศาสตร์ทางเลือก
3 (1-2-6)
1501652 Exercise in Medical Practice
 การออกกำลังกายในเวชปฏิบัติ
3 (1-2-6)
1501653 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (1-2-6)
1501654 Thai Traditional Medicine
 เวชศาสตร์แผนไทย
3 (1-2-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet