หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1401101 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1401102 Fundamental Chemistry for Public Health
 เคมีพื้นฐานสำหรับงานสาธารณสุข
3 (2-3-6)
1401103 Microbiology for Public Health
 จุลชีววิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
2 (1-2-3)
1401104 Parasitology for Public Health
 ปรสิตวิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
2 (1-2-3)
1401105 Biochemistry for Public Health
 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข
3 (2-3-6)
1401106 Biostatistics for Public Health
 ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1401107 Prevention and Diseases Control
 การป้องกันและควบคุมโรค
2 (2-0-4)
1401108 Organization Behavior and Leadership
 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
1401201 Principles of Public Health Research
 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
3 (3-0-6)
1401202 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1401203 Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health
 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาพื้นฐานสำหรับงานสาธารณสุข
3 (2-3-5)
1401204 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
1401205 Sociology and Anthropology in Public Health
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401206 Public Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1401207 Health Education and Behavioral Science
 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
1401208 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1401209 Community Nutrition and Food Safety Management
 โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน
2 (2-0-6)
1401301 Dental Public Health
 ทันตสาธารณสุข
2 (2-0-6)
1401302 Family Health
 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
1401303 Basic Medical Care
 การบริบาลเบื้องต้น
3 (2-3-5)
1401304 Home Health Care
 การบริบาลสุขภาพที่บ้าน
2 (2-0-4)
1401305 Ethics for Public Health Professionals
 จริยธรรมสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401306 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401307 Community Public Health Management
 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
3 (2-3-5)
1401308 Environmental Quality Surveillance
 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
1401309 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
2 (2-0-4)
1401310 Public Health and Environmental Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401311 Field Study in Public Health
 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
1 (0-3-0)
1401401  Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
1401402 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-3-3)
1401403 Progressive Development in Public Health
 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า
2 (2-0-4)
1401404 Health Insurance System
 ระบบประกันสุขภาพ
2 (2-0-4)
1401405 Disaster Management
  การจัดการสาธารณภัย
2 (2-0-4)
1401406  Independent Study in Public Health
 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข
3 (0-9-0)
1401407 Public Health Field Practicum
 การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
4 (0-12-0)

 2.2.2   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1401320 Public Health Resource Management
 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401321 Project Administration
 การบริหารโครงการ
2 (2-0-4)
1401322  Forensic Medicine for Public Health
 นิติเวชศาสตร์สำหรับงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401323 Public Health Supervision
 การนิเทศงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401324 Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401325 Computing in Public Health Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
1401326 Human Resource Development and Management
 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
1401327 System Management in Public Health Organizations
 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
2 (2-0-6)
1401329  Culture and Public Health Development
 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401330 Quality of Life Improvement for Public Health
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401331  Development Methodology for Disadvantaged Groups in Society
 ระเบียบวิธีการพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2 (2-0-6)
1401332 Public Health Problems and Social Change
 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2 (2-0-4)
1401333 Local Administration for Public Health Personnel
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับนักสาธารณสุข
2 (1-3-3)
1401334 Sex Education and AIDS
 เพศศึกษาและเอดส์
2 (2-0-4)
1401335 Mental Health
  สุขภาพจิต
2 (2-0-4)
1401336 Introduction to Health Behavior Research and Development
 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1401337 Counseling in Health
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
1401338 Community Health Education
 สุขศึกษาในชุมชน
2 (2-0-4)
1401339 The Mass Media and Health Education
 สุขศึกษาทางสื่อมวลชน
2 (2-0-4)
1401340 Public Health Media Production
 การผลิตสื่อสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401341 Food Management
 การจัดการอาหาร
2 (2-0-4)
1401342 Counseling in Public Health Psychology
 การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401343  Dietetics
 โภชนบำบัด
2 (2-0-4)
1401344 Investigation of Disease Outbreaks
 การสอบสวนโรคระบาด
2 (2-0-4)
1401345 Dental Health Education
 ทันตสุขศึกษา
2 (2-0-4)
1401346 Elderly Care
 การบริบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1401347 Thai Traditional Medical Care
 การแพทย์แผนไทย
2 (2-0-4)
1401348 Waste Management and Disposal
 การจัดการและการกำจัดของเสีย
2 (2-0-4)
1401349 Environmental Health Engineering
 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401350  Principles of Environmental Impact Assessment
 หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401351 Fundamentals of Occupational Medicine
 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
1401352 Environmental Health Administration
 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401353 Sanitation of Service Establishments and Recreation Areas
 การสุขาภิบาลสถานบริการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2 (2-0-4)
1401354 Fundamentals of Industrial Hygiene
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
2 (2-0-4)
1401355 Public Health Consumer Protection
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401356 Toxicology in Public Health
 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401357 Pharmacology for Consumer Health Protection
 เภสัชวิทยาเพื่อการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1401328 Public Relations Management in Public Health
 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401420 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
1401421 Group Dynamics and Team Working
 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
1401422 Modern Office Management
 การบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
2 (2-0-4)
1401423 Training Management
 การจัดการฝึกอบรม
2 (2-0-4)
1401424 Quality Management in Public Health
 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401425 Perception, Cognition and Communication
 การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร
2 (2-0-4)
1401426 Attitudes and Prediction of Behavior
 เจตคติกับการทำนายพฤติกรรม
2 (2-0-4)
1401427 Environment and Personal Adjustment
 สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของบุคคล
2 (2-0-4)
1401428 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
2 (2-0-4)
1401429 Technology of Participation
 เทคโนโลยีการมีส่วนร่วม
2 (2-0-4)
1401430 Design and Test of Public Health Instrument
 การออกแบบและการทดสอบเครื่องมือทางด้านสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1401431 Computer and Health Information on Internet System
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุขในระบบอินเตอร์เน็ต
2 (2-0-4)
1401432 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401433 Environmental Biology
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401434 Environmental Protection from Hazardous Waste
 การป้องกันสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย
2 (2-0-4)
1401435 Environmental Epidemiology
 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1401436 Epidemiology in Occupational Health
 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัย
2 (2-0-4)
1401437 Surveillance of Emerging and Re-emerging Diseases
 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
2 (2-0-4)
1401438 Nutrition for Life Maintenance
 โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
1401439 Home Sanitation and Environment for Health
 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
1401440 Communication in Public Health
 การสื่อสารในงานสาธารณสุข
2 (2-0-4)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet