หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202141 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-3)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-0)
0203302 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-0)
0203305 Principle of Health Science Research
 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-0)
0203322 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
4 (3-3-0)
0203471 Introduction to Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์
2 (1-3-0)
0703027 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (3-0-0)
0709102 Public Health Sociology
 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709201 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-4)
0709262 Organizational Behavior and Leadership
 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
3 (3-0-0)
0709303 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0709404 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2 (2-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0709209 Health Behavior
 พฤติกรรมสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709217 Public Health Nutrition
 โภชนสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709305 Community Public Health Management 1
 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 1
3 (2-3-0)
0709307 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
0709308 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-3-0)
0709310 Basic Medical Care
 การรักษาเบื้องต้น
4 (3-3-0)
0709311 Basic Medical Care Practicum
 การฝึกปฏิบัติงานรักษาเบื้องต้น
4 (0-24-0)
0709312 Dental Public Health
 ทันตสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709313 Basic Dental Care 1
 การรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น 1
2 (1-3-0)
0709314 Family Health I
 อนามัยครอบครัว 1
3 (2-3-0)
0709315 Communicable and Non-communicable Diseases
 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3 (3-0-0)
0709316 Health Education and Public Relation
 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
3 (2-3-0)
0709318 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709321 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
0709406 Public Health Field Practicum
 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน
4 (0-24-0)
0709419 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-0)
0709420 Public Health Planning and Evaluation
 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข
2 (2-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0709422 Health Resource Management
 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709423 Project Administration
 การบริหารโครงการ
2 (1-3-0)
0709424 Community Public Health Management 2
 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2
2 (1-3-0)
0709425 Forensic Medicine
 นิติเวชศาสตร์
2 (1-3-0)
0709426 Health Supervision
 การนิเทศงานสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709427 Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709428 Community Dentistry
 ทันตกรรมชุมชน
2 (1-3-0)
0709429 Oral Epideniology
 วิทยาการระบาดช่องปาก
2 (1-3-0)
0709430 Seminar in Dental Health
 สัมมนาทันตสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709431 Computerizing in Public Health Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-3-0)
0709432 Human Resource Development and Management
 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2 (1-3-0)
0709433 Progressive Development in Public Health
 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า
2 (1-3-0)
0709434 Institutional Health System Management
 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709435 Public Health Relation Management
 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709436 Culture and Public Health Development
 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709437 Indicators for Public Health Development
 ตัวชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709438 Community Health Care for the Underprivileged Population
 การพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2 (1-3-0)
0709439 Health Problem and Social Change
 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2 (2-0-0)
0709440 Personality and Mental Health
 บุคลิกภาพและสุขภาพจิต
2 (2-0-0)
0709441 Family Health 2
 อนามัยครอบครัว 2
2 (1-3-0)
0709442 Community Nutrition
 โภชนศาสตร์ชุมชน
2 (1-3-0)
0709443 Introduction to Health Behavior Research and Development
 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
2 (1-3-0)
0709444 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709445 Health Behavior Modification
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709446 Counseling in Public Health
 การให้คำปรึกษาทางสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709447 Health Education for Community
 สุขศึกษาเพื่อชุมชน
2 (1-3-0)
0709448 Health Education for Mass
 สุขศึกษาเพื่อมวลชน
2 (1-3-0)
0709449 Public Health Media Production
 การผลิตสื่อสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709450 Meal Pattern Management
 การจัดการอาหาร
2 (1-3-0)
0709451 Sex Education
 เพศศึกษา
2 (2-0-0)
0709452 Parenthood Preparation
 การเตรียมเป็นพ่อและแม่
2 (1-3-0)
0709453 Home Health Care
 การดูแลสุขภาพที่บ้าน
2 (1-3-0)
0709454 Elderly Care
 การดูแลผู้สูงอายุ
2 (1-3-0)
0709456 Dietetics
 โภชนบำบัด
2 (1-3-0)
0709457 Public Health Study
 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
1 (0-3-0)
0709458 Investigation of Outbreak
 การสอบสวนโรคระบาด
2 (2-0-0)
0709459 Introduction to Preventive Dentistry
 ทันตกรรมป้องกันเบื้องต้น
2 (1-3-0)
0709460 Preventive Dentistry
 ทันตกรรมป้องกัน
2 (1-3-0)
0709461 Dental Health Education and Behavior
 ทันตสุขศึกษาและพฤติกรรมทันตสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709463 Emergency Care
 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
2 (1-3-0)
0709464 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-0)
0709465 Traditional Medical Care
 การแพทย์แผนไทย
2 (1-3-0)
0709466 Basic Dental Care 2
 การรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น 2
3 (1-6-0)
0709467 Dental Case Study
 กรณีศึกษาผู้ป่วยทางทันตกรรม
2 (1-3-0)
0709468 Oral Pathology and Medicine
 ทันตพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
2 (1-3-0)
0709469 Case Study
 กรณีศึกษาผู้ป่วย
2 (1-3-0)
0709470 Environmental Quality Surveillance
 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (1-6-0)
0709471 Waste Management and Disposal
 การจัดการและกำจัดของเสีย
2 (1-3-0)
0709472 Environmental Health Engineering
 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-0)
0709473 Principles of Environmental Impact Evaluation
 หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-0)
0709474 Fundamental of Industrial Hygiene
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
2 (1-3-0)
0709475 Fundamental of Occupational Medicine
 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2 (1-3-0)
0709476 Disaster Relief
 การบรรเทาสาธารณภัย
2 (1-3-0)
0709477 Pharmaceutical Inventory Control Management
 การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
2 (2-0-0)
0709478 Health Consumer Protection in Public Health
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
3 (3-0-0)
0709479 Toxicology in Public Health
 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709480 Crude Drug
 สมุนไพร
2 (2-0-0)
0709481 Drugs Abuse and testing
 สารเสพติดให้โทษและการตรวจสอบ
2 (2-0-0)
0709482 Public Health Pharmacy Management
 การจัดการเภสัชสาธารณสุข
3 (2-3-0)
0709483 Food and Drug Control Management
 การบริหารงานควบคุมอาหารและยา
3 (3-0-0)
0709484 Public Health Pharmacy Practicum
 การฝึกปฏิบัติการจัดการเภสัชสาธารณสุข
3 (0-6-0)
0709485 Pain Therapy
 การบำบัดอาการปวด
2 (2-0-0)
0709486 Community Pharmacy in Public Health
 เภสัชกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข
2 (2-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 4
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet