หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : นิติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   กลุ่มภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1   กลุ่มภาษาไทยบังคับไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)

 10   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2   กลุ่มภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 2.1   กลุ่มภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 3   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 3.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 4   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 4.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)

 5   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 5.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 6   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-3-2)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 7   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005002 Track and Field 1
 กรีฑา 1
1 (1-1-0)
0005003 Swimming 1
 ว่ายน้ำ 1
1 (1-1-0)
0005004 Basketball 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-0)
0005005 Rugby Football 1 (Men)
 รักบี้ฟุตบอล 1 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005006 Football 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-0)
0005007 Volleyball 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-0)
0005008 Gymnastic 1
 ยิมนาสติก 1
1 (1-1-0)
0005009 Tennis 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-0)
0005010 Badminton 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-0)
0005011 Boxing 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-0)
0005012 Thai Boxing (Men)
 มวยไทย 1 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005013 Judo 1
 ยูโด 1
1 (1-1-0)
0005014 Sword and Pole Fighting 1
 กระบี่กระบอง 1
1 (1-1-0)
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-0)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0005017 Takrow and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-0)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-0)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-0)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-0)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-0)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-0)
0005023 Bollroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-0)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-0)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-0)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-0)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-0)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-0)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-0)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-0)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-0)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-0)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-0)
0005034 Water Polo
 โบโลน้ำ
1 (1-1-0)
0005035 Track and Field 2
 กรีฑา 2
1 (1-1-0)
0005036 Swimming 2
 ว่ายน้ำ 2
1 (1-1-0)
0005037 Basketball 2
 บาสเกตบอล 2
1 (1-1-0)
0005038 Rugby Football 2 (Men)
 รักบี้ฟุตบอล 2 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005039 Football 2
 ฟุตบอล 2
1 (1-1-0)
0005040 Volleyball 2
 วอลเลย์บอล 2
1 (1-1-0)
0005041 Gymnastics 2
 ยิมนาสติก 2
1 (1-1-0)
0005042 Tennis 2
 เทนนิส 2
1 (1-1-0)
0005043 Badminton 2
 แบดมินตัน 2
1 (1-1-0)
0005044 Boxing 2
 มวยสากล 2
1 (1-1-0)
0005045 Thai Boxing 2 (Men)
 มวยไทย 2 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005046 Judo 2
 ยูโด 2
1 (1-1-0)
0005047 Sword and Pole Fighting 2
 กระบี่กระบอง 2
1 (1-1-0)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-0)

 8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 9   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 107
 9.1   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 95
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1307101 Civil Law : General Principle
 กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
1307102 Court System and Law on Court Organization
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3 (3-0-6)
1307103 Public Law : General Principle
 กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
1307104 Criminal Law I
 กฎหมายอาญา 1
3 (3-0-6)
1307201 Constitution Law and Political Institution
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
1307202 Obligation
 หนี้
3 (3-0-6)
1307203 Law of Juristic Act and Contract
 นิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
1307204 Specific Contract 1
 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
1307205 Criminal Law II
 กฎหมายอาญา 2
3 (3-0-6)
1307206 Specific Contract II
 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
1307207 Law of Security Transaction
 กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
2 (2-0-4)
1307208 Law of Torts Management of Affairs without Mandate Undue Enrichment
 ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
1307209 Property Law
 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 (3-0-6)
1307210 Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
1307211 Law of Bills, Current Account
 กฎหมายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
1307212 Law on Real Property
 กฎหมายว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
1307301 Criminal Law III
 กฎหมายอาญา 3
2 (2-0-4)
1307302 Law on Business Organization
 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-6)
1307303 Persons Family Law
 กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว
3 (3-0-6)
1307304 Law of Succession
 กฎหมายว่าด้วยมรดก
3 (3-0-6)
1307305 Law of Civil Procedure 1
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3 (3-0-6)
1307306 Law of Criminal Procedure 1
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2 (2-0-4)
1307307 Bankruptcy Law
 กฎหมายล้มละลาย
3 (3-0-6)
1307308 Law of Civil Procedure 2
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
2 (2-0-4)
1307309 Law of Criminal Procedure 2
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2 (2-0-4)
1307310 Law of Evidence and Fact
 กฎหมายลักษณะพยานและวิชาข้อเท็จจริง
3 (3-0-6)
1307311 Law of Taxation and Litigating Tax Cases
 กฎหมายและภาษีอากรและการดำเนินคดีภาษีอากร
3 (3-0-6)
1307312 Law of Intellectual Property
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
1307313 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
1307314 English for Lawyer
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
1307401 Public International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
1307402 Private International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
1307403 Litigation and Moot Court
 การว่าความและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
1307404 Legal Philosophy
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)

 9.2   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1307405 Criminology and Penology
 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2 (2-0-4)
1307406 Law on Juvenile Delinquency
 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
1307407 Maritime Law
 กฎหมายพาณิชย์นาวี
2 (2-0-4)
1307408 Customs Law
 กฎหมายศุลกากร
2 (2-0-4)
1307409 Public Finance Law
 กฎหมายการคลัง
2 (2-0-4)
1307410 Environmental Law
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1307411 Consumer Protection Law
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2 (2-0-4)
1307412 Accounting For Lawyer
 หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
1307413 Organic Law
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
2 (2-0-4)
1307414 Seminar on Law and Socail Problems
 สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม
2 (2-0-4)
1307415 Law on Public Information Access
 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2 (2-0-4)
1307416 Investigation and Inquiry
 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
2 (2-0-4)
1307417 Industrial Law
 กฎหมายอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
1307418 Law of Local Administration
 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
1307419 Agrarian Law
 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
2 (2-0-4)
1307420 Non - Judiciary Dispute Settlement and Arbitration
 กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาลและอนุญาโตตุลาการ
2 (2-0-4)
1307421 Seminar on Maritime Law
 สัมมนากฎหมายพาณิชย์นาวี
2 (2-0-4)
1307422 Seminar on Intellectual Property
 สัมมนาทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
1307423 Seminar on Civil Law
 สัมมนากฎหมายแพ่ง
2 (2-0-4)
1307424 Seminar on Criminal Law
 สัมมนากฎหมายอาญา
2 (2-0-4)
1307425 Seminar on Civil Procedure
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2 (2-0-4)
1307426 Seminar on Criminal Procedure
 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2 (2-0-4)
1307427 Seminar on Public Law
 สัมมนากฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
1307428 Law of Insurance
 กฎหมายประกันภัย
2 (2-0-4)
1307429 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
2 (2-0-4)
1307430 Law of International Trade
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet