หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การท่องเที่ยวและโรงแรม
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-2)
1010201 Geography for Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010202 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010203 Thai History for Tourism
 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-2)
1010204 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010206 Hospitality and Communication Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการติดต่อสื่อสาร
3 (3-0-1)
1010207 Hospitality Industry Laws
 กฏหมายอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1010309 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-1)
1010311 Service Industry Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105104 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
0105105 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0105208 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
0105315 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (1-2-4)
1010205 Tourism Business
 ธุรกิจนำเที่ยว
3 (3-0-2)
1010231 Hotel Management
 การจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
1010232 Front Office Operation
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (3-0-6)
1010233 Housekeeping
 งานฝ่ายแม่บ้าน
3 (2-3-1)
1010308 Thai Wisdom Heritage
 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-2)
1010310 Tourist Guide
 มัคคุเทศก์
3 (3-3-6)
1010334 Sales and Marketing for Tourism and Hotel
 การขายและการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-1)
1010346 Restaurant and Banquet
 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3 (2-2-1)
1010347 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
1010348 Kitchen and Cooking
 ครัวและการปรุงอาหาร
3 (3-0-6)
1010361 Principles of Transportation and Airline Business
 หลักการขนส่งและธุรกิจการบิน
3 (3-0-2)
1010418 Seminar in Tourism and Hotel
 การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1 (1-0-2)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3.1   วิชาเอกเลือกภาษา (เลือกภาษใดภาษาหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.11   ภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105106 Basic French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
2 (1-2-3)
0105107 Basic French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
2 (1-2-3)
0105108 Basic German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
2 (1-2-3)
0105109 Basic German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
2 (1-2-3)
0105110 Basic Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
2 (1-2-3)
0105111 Basic Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
2 (1-2-3)
0105215 Basic French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
2 (1-2-3)
0105216 French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0105217 Basic German 3
 ภาษาเยอรมัน3
2 (1-2-3)
0105218 German for Tourism
 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0105219 Basic Spanish 3
 ภาษาสเปน 3
2 (1-2-3)
0105220 Spanish for Tourism
 ภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)

 2.3.12   ภาษาญี่ปุ่น, จีน, เวียดนามหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106833 Basic Vietnamese 3
 ภาษาเวียดนาม3
2 (1-2-3)
0106834 Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106933 Basic Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
2 (1-2-3)
0106934 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0106963 Basic Chinese 3
 ภาษาจีน 3
2 (1-2-3)
0106964 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)

 2.3.13   ภาษาเกาหลี, ลาว, เขมรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106803 Basic Lao 3
 ภาษาลาว3
2 (1-2-3)
0106804 Lao for Tourism
 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106863 Basic Khmer3
 ภาษาเขมร3
2 (1-2-3)
0106864 Khmer for Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106903 Basic Korean 3
 ภาษาเกาหลี 3
2 (1-2-3)
0106904 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกอื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
1010412 Historical and Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-3)
1010413 Arts and Culture of Isan (the Northeast)
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
3 (3-0-3)
1010414 Arts and Culture of the Central Part
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง
3 (3-0-3)
1010415 Arts and Culture of the North
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
3 (3-0-3)
1010416 Arts and Culture of the South
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
3 (3-0-3)
1010417 Tourism Information System
 ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-2)
1010419 Tourism Media Production
 การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
1010420 Valuable Person in Thai Culture
 บุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-2)
1010421 Outbound Tourism
 การท่องเที่ยวต่างประเทศ
2 (2-0-3)
1010435 Human Resource Management in Tourism and Hotel
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-3)
1010436 Resort Management
 การจัดการสถานที่พักตากอากาศ
3 (3-0-3)
1010437 Spa Management
 การจัดการสถานสุขภาพและความงาม
3 (3-0-1)
1010449 Food and Beverage Cost Control
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
1010450 Thai Foods
 อาหารไทย
3 (2-2-1)
1010451 International Foods
 อาหารนานาชาติ
3 (2-2-3)
1010452 Bakery
 ขนมอบ
3 (2-2-1)
1010453 Fruit and Vegetable Carving
 การแกะสลักผักผลไม้
2 (1-2-2)
1010462 Reservation and Ticketing
 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3 (3-0-3)
1010463 Airports Authority Management
 การจัดการการท่าอากาศยาน
3 (3-0-3)
1010464 Air Cargo
 คลังสินค้า
3 (3-0-3)
1010471 Meeting and Convention Management
 การจัดประชุม
3 (3-0-3)
1010472 Exhibition and Trade Shows
 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
3 (3-0-3)
1010473 Special Activities
 การจัดกิจกรรมพิเศษ
3 (3-0-3)
1010474 Sales and Marketing for Convention Centers
 การขายและการตลาดศูนย์ประชุม
2 (2-0-1)
1010475 Incentive Tourism
 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
2 (1-2-1)

 2.4   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet