หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรมผังเมือง

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 136
 2.1   วิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 136
 2.1.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102111 Fundamental Architectural Design
 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (1-2-3)
1102112 Principle of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1102113 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1102211 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1102212 Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
4 (0-8-4)
1102311 Architectural and Urban Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง 1
6 (0-12-6)
1102312 Architectural and Urban Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง 2
6 (0-12-6)
1102415 Urban Design Studio 1
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 1
4 (0-8-4)
1102416 Urban Design Studio 2
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2
4 (0-8-4)
1102417 Urban Design Process and Analysis
 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองและการวิเคราะห์
2 (2-0-4)
1102418 English for Professional Urban Design Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
2 (2-0-4)
1102513 Urban Design Studio 3
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3
4 (0-8-4)
1102514 Thesis in Urban Design
 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง
9 (0-18-6)

 2.1.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102121 Presentation
 การนำเสนอผลงาน
2 (1-2-3)
1102122 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1102222 History of World Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก
2 (2-0-4)
1102223 History of Urban Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง
2 (2-0-4)
1102224 Principles and concept of Urban Design
 หลักการและแนวคิดสถาปัตยกรรมผังเมือง
2 (2-0-4)
1102322 Site Planning
 การวางผังบริเวณ
2 (1-2-4)
1102323 Urban Socio - Economics
 สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง
2 (2-0-4)
1102324 Isan settlement and Rural community development
 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสานและการพัฒนาชุมชนชนบท
2 (2-0-4)
1102421 Urban Geography
 ภูมิศาสตร์เมือง
2 (2-0-4)
1102425 Urban and Environmental Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102131 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1102231 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1102232 Introduction to Environmental and Landscape Architecture
 ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (1-4-4)
1102331 Land Use and Infra-Structures Planning
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1102332 Materials and Construction for Urban Design
 วัสดุและวิธีการก่อสร้างสำหรับสถาปัตยกรรมผังเมือง
2 (2-0-4)
1102334 Computer for Urban Design 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง 2
3 (2-2-5)
1102335 Principles of Urban Environmental Management
 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
2 (2-0-4)
1102432 Urban Transportation System Planning
 การวางแผนระบบขนส่งเมือง
3 (2-2-5)
1102433 Geographic Information System for Urban Analysis
 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เมือง
3 (2-2-5)

 2.1.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102141 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)
1102242 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
2 (2-0-4)
1102243 Building Structure 1
 โครงสร้างอาคาร 1
2 (2-0-4)
1102343 Building Structure 2
 โครงสร้างอาคาร 2
2 (2-0-4)
1102443 Housing and Real Estate Development
 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (2-2-5)
1102444 Urban Planning Studio
 ปฏิบัติการวางผังเมือง
4 (2-6-6)
1102544 Research in Urban Design
 การวิจัยทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (3-0-6)

 2.1.5   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102351 Cost Estimation and Project Management for Urban Design
 การประมาณราคาและการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (3-0-6)
1102452 Professional Practice in Urban Design
 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (2-2-5)
1102552 Urban Design Implementation
 การนำงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-21