หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรม

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 141
 2.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101111 Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบ
2 (1-2-3)
1101112 Architectural Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101113 Principle of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101211 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1101212 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1105301 Landscape Architecture Design 1
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1105302 Landscape Architecture Design 2
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1105401 Landscape Architecture Design 3
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3
4 (0-8-4)
1105402 Landscape Architecture Design 4
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4
4 (0-8-4)
1105403 Urban Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง
3 (1-4-4)
1105501 Landscape Architecture Design 5
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5
4 (0-8-4)
1105504 Thesis in Landscape Architecture
 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม
9 (0-18-9)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0807342 Landscape Ecology
 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
1101121 Presentation
 การนำเสนอผลงาน
2 (1-2-3)
1101122 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101323 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1102441 Principles of Urban and Regional Planning
  หลักการวางแผนภาคและเมือง
2 (2-0-4)
1102531 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1105101 Landscape Architecture Presentation Technics
 เทคนิคการนำเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1105303 History and Theory of Landscape Architecture
 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0807321 Plant Materials
 วัสดุพืชพรรณ
2 (2-0-4)
0807322 Plants and Design
 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ
2 (2-0-4)
1101131 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1101231 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1101232 Building Technology 1
 เทคโนโลยีอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101233 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
2 (2-0-4)
1101234 Building Structure 1
 โครงสร้างอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101342 Computer for Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1
2 (2-0-4)
1102431 Geographic Information System
 ระบบภูมิสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1105305 Computer for Landscape Architecture
 คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1105306 Construction Technology for Landscape Architecture 1
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1
3 (1-4-4)
1105307 Construction Technology for Landscape Architecture 2
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2
3 (1-4-4)
1105404 Construction Technology for Landscape Architecture 3
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3
3 (1-4-4)
1105405 Construction Technology for Landscape Architecture 4
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 4
3 (1-4-4)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0807333 Landscape Management
 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์
2 (2-0-4)
0807334 Soil and Water Management in Landscape
 การจัดการดิน และน้ำในงานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
0807344 Agro Forestry
 วนเกษตร
3 (2-3-5)
1101101 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)
1102541 Housing and Real Estate Development
 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (2-2-5)
1105308 Landscape Architecture Field Trip
 ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม
2 (0-4-2)
1105309 Surveying for Landscape Architecture
 การสำรวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม
2 (1-2-3)
1105406 Parks and Recreation Planning
 การวางแผน และออกแบบพื้นที่นันทนาการ
3 (2-2-5)
1105502 Research for Landscape Architecture Thesis
 การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม
3 (0-6-3)
1105605 Laws and Enforcement for Urban and Environmental Development
 กฎหมายและการบังคับใช้เพื่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)

 2.5   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105310 Landscape Project Management
 การจัดการโครงงานภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
1105407 Professional Practice
 สหกิจศึกษา
6 (18-9-0)
1105503 Seminar in Landscape Architecture
 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-21