หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรมภายใน

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 125
 2.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104211 Interior Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4 (1-6-5)
1104212 Architectural Design Concepts and Criteria
 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
1104213 Interior Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4 (1-6-5)
1104311 Interior Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4 (1-6-5)
1104312 Design Theory
 ทฤษฎีการออกแบบ
3 (3-0-6)
1104313 Interior Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4 (1-6-5)
1104314 Interior Architecture Design Analysis
 การวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
1104411 Interior Architectural Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
5 (1-8-6)
1104412 Design Programme
 โปรแกรมการออกแบบ
3 (3-0-6)
1104511 Interior Architectural Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
5 (1-8-6)
1104512 Thesis Preparation
 การเตรียมวิทยานิพนธ์
3 (3-0-6)
1104513 Thesis in Interior Architecture
 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
9 (0-18-9)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104121 Delineation
 วาดเส้น
3 (1-4-4)
1104122 Design Drafting Fundamental
 พื้นฐานการออกแบบ
3 (1-4-4)
1104123 Painting
 จิตรกรรม
3 (1-4-4)
1104124 Interior Architectural Drafting Fundamental
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
3 (1-4-4)
1104125 History of Western Interior Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันตก
3 (3-0-6)
1104221 History of Oriental Interior Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในตะวันออก
3 (3-0-6)
1104222 Applied Mechanics for Interior Architecture
 กลศาสตร์ประยุกต์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
1104321 English for Art and Interior Architecture
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
1104322 Isan Culture and Architecture
 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสาน
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104231 Architectural Construction
 โครงสร้างสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1104232 Interior Construction
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-4)
1104233 Building Technology and Equipment 1
 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1
3 (2-2-5)
1104234 Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือน
3 (1-4-4)
1104331 Building Technology and Equipment 2
 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 2
3 (2-2-5)
1104332 Materials and Products Application
 การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
1104431 Conservation and Development
 การอนุรักษ์และการพัฒนา
3 (2-2-5)
1104432 Sustainable Architecture
 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104241 Computer for Design 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3 (1-4-4)
1104341 Computer for Design 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3 (1-4-4)
1104342 Landscape and Site Planning for Interior Architecture
 งานภูมิทัศน์และงานวางผังบริเวณสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน
3 (2-2-5)
1104441 Cost Estimation
 การประมาณราคา
3 (3-0-6)
1104442 Professional Practice
 การประกอบวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1104443 Professional Practicum in Interior Architecture Design in Interior Architecture Design
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
6 (0-0-0)
1104541 Interior Architectural Seminar
 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104001 Project Management 1
 การจัดการโครงการ 1
3 (3-0-6)
1104002 Project Management 2
 การจัดการโครงการ 2
3 (3-0-6)
1104003 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1104004 Lighting and Daylighting Design
 การออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร
3 (2-2-5)
1104005 Simulation Technique for Daylighting Design
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
3 (1-4-4)
1104006 Tropical Environment 1
 สิ่งแวดล้อมเขตร้อน 1
3 (3-0-6)
1104007 Tropical Environment 2
 สิ่งแวดล้อมเขตร้อน 2
3 (3-0-6)
1104008 Basic Site Planning and Landscape Design
 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์พื้นฐาน
3 (1-4-4)
1104009 Introduction to Urban and Housing
 ชุมชนเมืองและเคหะการปริทัศน์
3 (3-0-6)
1104010 Eastern Believe for Architectural Design
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
1104011 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3 (1-4-4)
1104012 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3 (3-0-6)
1104013 History of Art 1
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
3 (3-0-6)
1104014 History of Art 2
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
3 (3-0-6)
1104015 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (1-4-4)
1104016 Isan Architecture
 สถาปัตยกรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1104017 Aesthetic Philosophy
 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
3 (2-2-5)
1104018 Business and Marketing
 ธุรกิจและการตลาด
3 (2-2-5)
1104019 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1104020 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3 (1-4-4)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215