หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : นฤมิตศิลป์

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 Fundamental Drawing
 การวาดภาพขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103102 Drawing Techniques
 เทคนิคการวาดภาพ
3 (1-4-4)
1103103 Principles of Two Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 2 มิติ
3 (1-4-4)
1103104 Principles of Three Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 3 มิติ
3 (1-4-4)
1103105 Color Theory
 ทฤษฎีสี
3 (1-4-4)
1103106 Computer for Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103107 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1103108 History of Western Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
3 (3-0-6)
1103201 History of Oriental Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก
3 (3-0-6)
1103202 Fundamental Visual Communication Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103203 Fundamental Industrial Craft Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103204 Fundamental Textile Design
 การออกแบบสิ่งทอขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103301 History of Creative Arts and Design
 ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์และการออกแบบ
3 (3-0-6)
1103309 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (3-0-6)
1103310 Research in Creative Arts
 การวิจัยทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103401 Brand Building
 การสร้างตราสินค้า
3 (1-4-4)
1103402 Marketing and Management for Creative Arts Business
 การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจด้านนฤมิตศิลป์
3 (3-0-6)
1103403 Professional Practice in Creative Arts
 การฝึกงานวิชาชีพด้านนฤมิตศิลป์
3 (1-6-2)
1103407 Seminar in Creative Arts
 การสัมมนาทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103408 Senior Project in Creative Arts
 โครงงานนิสิตทางนฤมิตศิลป์
6 (1-10-7)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.2.1   วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103205 Publication Design
 การออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (1-4-4)
1103206 Printing Process and Technology
 เทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์
3 (1-4-4)
1103207 Computer-Aided Design for Visual Communication Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับนิเทศศิลป์
3 (1-4-4)
1103302 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (1-4-4)
1103303 Lettering and Typography Design
 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
3 (1-4-4)
1103311 Advertising Design
 การออกแบบโฆษณา
3 (1-4-4)
1103312 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1103313 Illustration Design
 การสร้างภาพประกอบ
3 (1-4-4)
1103404 Environmental Graphic Design
 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
3 (1-4-4)

 2.2.2   วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103208 Industrial Craft Product Design from Local Wisdom
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (1-4-4)
1103209 Material and Process for Industrial Craft Product Design
 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103210 Design Methodology
 ระเบียบวิธีการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103304 Industrial Craft Product Design for Living Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่อยู่อาศัย
3 (1-4-4)
1103305 Computer-Aided Drafting
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (1-4-4)
1103314 Industrial Craft Product Design for Public Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่สาธารณะ
3 (1-4-4)
1103315 Three Dimensional Computer-aided program for Industrial Craft Product Design
 คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103316 Human Ergonomic Factor for Industrial Craft Product Design
 ปัจจัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103405 Product Design for Environmental Sustainability
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3 (1-4-4)

 2.2.3   วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103211 Fundamental Clothing Design
 หลักการออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น
3 (1-4-4)
1103212 Pattern Design for Textile
 การออกแบบลายผ้า
3 (1-4-4)
1103213 Clothing Construction by Flat Pattern
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแบบกระดาษ
3 (1-4-4)
1103306 Clothing Construction by Draping
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยการจับจีบบนหุ่น
3 (1-4-4)
1103307 Computer-Aided Design for Fashion and Textile Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (1-4-4)
1103308 Cutting and Sewing Techniques
 เทคนิคการตัดและเย็บ
3 (0-6-3)
1103317 Fashion Collection Design
 การออกแบบแฟชั่นแบบคอลเลคชั่น
3 (1-4-4)
1103318 Native Costume and Textile
 เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นเมือง
3 (3-0-6)
1103406 Commercial Fashion Design
 การออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์
3 (1-4-4)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103214 Jewelry Design
 การออกแบบเครื่องประดับ
3 (1-4-4)
1103215 Trends and Contemporary Lifestyles
 แนวโน้มและวิถีชีวิตร่วมสมัย
3 (1-4-4)
1103216 Photography for Creative Arts
 การถ่ายภาพทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103217 Interior Decoration Design
 การออกแบบตกแต่งภายใน
3 (1-4-4)
1103218 Textile Techniques
 เทคนิคสิ่งทอ
3 (1-4-4)
1103219 Fundamental Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103220 Character Design
 การออกแบบตัวละคร
3 (1-4-4)
1103319 Advanced Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นสูง
3 (1-4-4)
1103320 Wood work and Metal Work Technology
 เทคโนโลยีงานไม้และโลหะ
3 (1-4-4)
1103321 Model Making
 การสร้างแบบจำลอง
3 (1-4-4)
1103322 Accessories Design
 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3 (1-4-4)
1103323 Exhibition and Display Design
 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและที่แสดงสินค้า
3 (1-4-4)
1103324 Composite Material Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
3 (1-4-4)
1103325 New Media Design
 การออกแบบสื่อสมัยใหม่
3 (1-4-4)
1103326 Hi-Fashion Design
 การออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นสูง
3 (1-4-4)
1103409 Information Design
 การออกแบบและจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3 (1-4-4)
1103410 Design Presentation
 การนำเสนอผลงานออกแบบ
3 (1-4-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215