หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรมผังเมือง

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 144
 2.1   วิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 144
 2.1.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101111 Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบ
2 (1-2-3)
1101112 Architectural Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101113 Principle of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101211 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1101212 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1101311 Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6 (0-12-6)
1101312 Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6 (0-12-6)
1102311 Urban Design Theory 1
 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 1
2 (2-0-4)
1102411 Urban Design Theory 2
 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 2
2 (2-0-4)
1102412 Urban Architecture Studio 1
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง1
4 (0-8-4)
1102413 Urban Design Theory 3
 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3
2 (2-0-4)
1102414 Urban Architecture Studio 2
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2
4 (0-8-4)
1102511 Urban Architecture Studio 3
 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 3
4 (0-8-4)
1102512 Thesis in Urban Architecture
 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง
9 (0-8-16)

 2.1.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101121 Presentation
 การนำเสนอผลงาน
2 (1-2-3)
1101122 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101221 History of Western Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
2 (2-0-4)
1101222 History of Eastern Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
2 (2-0-4)
1101323 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1102221 Introduction to Urban Architecture and Environmental
 สถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1102321 History of Urban Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง
2 (2-0-4)
1102322 Site Planning
 การวางผังบริเวณ
2 (1-2-4)
1102421 Urban Geography
 ภูมิศาสตร์เมือง
2 (2-0-4)
1102422 Urban Socio - Economics
 สังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง
2 (2-0-4)
1102423 Urban and Environmental Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม
2 (2-0-4)
1102424 Isan Settlement
  การตั้งถิ่นฐานชุมชนอีสาน
2 (2-0-4)
1102521 Rural Community Development
 การพัฒนาชุมชนชนบท
2 (2-0-4)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101131 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1101231 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1101232 Building Technology 1
 เทคโนโลยีอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101233 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
2 (2-0-4)
1101234 Building Structure 1
 โครงสร้างอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101333 Building Structure 2
 โครงสร้างอาคาร 2
2 (2-0-4)
1102331 Land Use and Infra-Structures Planning
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1102431 Geographic Information System
 ระบบภูมิสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1102432 Urban Transportation System Planning
 การวางแผนระบบขนส่งเมือง
3 (2-2-5)
1102531 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 2.1.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)
1101341 Tropical Environment 1
 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
3 (3-0-6)
1101342 Computer for Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1
3 (2-2-5)
1102341 Introduction to Environmental and Landscape Architecture
 ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3 (1-4-4)
1102342 Computer for Urban Design and Architecture
 คอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (2-2-5)
1102441 Principles of Urban and Regional Planning
  หลักการวางแผนภาคและเมือง
2 (2-0-4)
1102442 Urban Planning Studio
 ปฏิบัติการวางผังเมือง
3 (0-6-3)
1102541 Housing and Real Estate Development
 เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (2-2-5)
1102542 Research in Urban Architecture
 การวิจัยทางสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
1102543 Philosophy and Aesthetics Visual Evaluation
 ปรัชญาและการประเมินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
2 (2-0-4)

 2.1.5   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101351 Project Management 1
 การจัดการโครงการ 1
3 (3-0-6)
1102451 Professional Practice in Urban Architecture
 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
3 (2-2-5)
1102551 Urban Architecture Implementation
 การนำงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองไปปฏิบัติ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22