หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรมภายใน

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 139
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604101 Delineation
 วาดเส้น
3 (1-4-6)
0604102 Painting
 จิตรกรรม
3 (1-4-6)
0604103 Design Fundamental
 พื้นฐานการออกแบบ
3 (1-4-6)
0604104 Basic Interior Achitectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น
3 (1-4-6)
0604201 History of Interior Achitecture 1
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (3-0-6)
0604202 History of Interior Architecture 2
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (3-0-6)
0604301 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (2-2-6)
0604302 English for Art and Interior Architecture
 ภาษาอังกฤษในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
0604303 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3 (1-4-6)

 2.2   กลุ่มวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604105 Interior Architectural Design Concepts and Criteria 1
 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (3-0-6)
0604203 Interior Architectural Design Concepts and Criteria 2
 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (3-0-6)
0604204 Architectural Design Concepts and Criteria
 แนวความคิดและเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (2-2-6)
0604205 Interior Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
3 (1-4-6)
0604206 Interior Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
3 (1-4-6)
0604304 Design Theory
 ทฤษฎีการออกแบบ
3 (3-0-4)
0604305 Town and Urban History
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
0604306 Interior Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4 (1-6-8)
0604307 Interior Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4 (1-6-8)
0604401 Interior Architectural Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4 (1-6-8)
0604501 Interior Architectural Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4 (1-6-8)
0604502 Thesis Preparation
 การเตรียมวิทยานิพนธ์
3 (3-0-6)
0604503 Thesis in Interior Architecture
 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
9 (0-18-18)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604106 Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือน
3 (1-4-6)
0604107 Applied Mechanics
 กลศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0604207 Interior Constrution
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-6)
0604208 Building Technology 1
 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1
3 (2-2-6)
0604308 Building Technology 2
 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 2
3 (2-2-6)
0604402 Sustainable Architecture
 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
3 (3-0-6)
0604403 Materials and Usages
 วัสดุและวิธีการใช้
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604209 Garden Design
 การออกแบบจัดสวน
3 (2-2-6)
0604210 Computer for Design 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3 (1-4-6)
0604309 Computer for Design 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3 (1-4-6)
0604404 Coservation and Development
 การอนุรักษ์และการพัฒนา
3 (2-2-6)
0604405 Design Programme
 โปรแกรมการออกแบบ
3 (3-0-6)
0604406 Estimation
 การประมาณราคา
3 (3-0-6)
0604407 Professional Practice
 การประกอบวิชาชีพ
3 (3-0-6)
0604408 Professional Practice in Interior Architecture Design
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
6 (0-0-0)
0604504 Interior Architectural Seminar
 สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
3 (3-0-6)
0604505 Environmental Design Phychology
 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม
3 (1-4-6)

 2.5   กลุ่มวิชาเลือกสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604001 Project Management
 การจัดการโครงการ 1
3 (3-0-6)
0604002 Project Management 2
 การจัดการโครงการ 2
3 (3-0-6)
0604003 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-6)
0604004 Tropical Environment 1
 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
3 (3-0-6)
0604005 Tropical Environment 2
 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2
2 (2-0-4)
0604006 Simulation Technique for Daylighting Design
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
2 (1-2-4)
0604007 Basic Site Planning and Landscape Design
 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
3 (1-4-6)
0604008 Intro to Urban and Housing
 ชุมชนเมืองและเคหะการปริทัศน์
3 (3-0-6)
0604009 Estern Believe for Architectural Design
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
0604010 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
2 (2-0-4)
0604011 History of Art 1
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
3 (3-0-6)
0604012 History of Art 2
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
3 (3-0-6)
0604013 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (1-4-6)
0604014 Isan Architecture
 สถาปัตยกรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0604015 Aesthetic Philosophy
 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
0604016 Business and Marketing
 ธุรกิจและการตลาด
3 (2-2-6)
0604017 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนต์และวีดิทัศน์
3 (1-4-6)
0604018 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2 (1-2-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215