หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : นฤมิตศิลป์

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 Fundamental Drawing
 การวาดภาพขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103102 Drawing Techniques
 เทคนิคการวาดภาพ
3 (1-4-4)
1103103 Principles of Two Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 2 มิติ
3 (1-4-4)
1103104 Principles of Three Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 3 มิติ
3 (1-4-4)
1103105 Color Theory
 ทฤษฎีสี
3 (1-4-4)
1103106 Computer for Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103107 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1103108 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (3-0-6)
1103201 History of Western Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
3 (3-0-6)
1103202 History of Eastern Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก
3 (3-0-6)
1103203 Fundamental Communication Art Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103204 Fundamental Industrial Craft Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103205 Fundamental Fashion and Textile Design
 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103301 Research in Creative Art
 การวิจัยทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103401 Professional Practice in Creative Art
 การฝึกงานวิชาชีพด้านนฤมิตศิลป์
3 (1-6-2)
1103403 Seminar in Creative Art
 การสัมมนาทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103404 Senior Project in Creative Art
 งานโครงการทางนฤมิตศิลป์
6 (1-15-2)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบนิเทศศิลป์)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103206 Publication Design
 การออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (1-4-4)
1103207 Printing Process and Technology
 เทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์
3 (1-4-4)
1103208 Computer-Aided Design for Communication Art
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับนิเทศศิลป์
3 (1-4-4)
1103302 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (1-4-4)
1103304 Paper Structure and Model Making
 โครงสร้างกระดาษและการสร้างแบบจำลอง
3 (1-4-4)
1103305 History of Communication Art Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์
3 (3-0-6)
1103306 Advertising Design
 การออกแบบโฆษณา
3 (1-4-4)
1103307 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1103308 Script Writing and Storyboard
 การเขียนบทและกรอบแสดงเรื่องราว
3 (1-4-4)
1103405 Brand Building
 การสร้างตราสินค้า
3 (1-4-4)
1103406 Marketing and Advertising
 การตลาดและการโฆษณา
3 (1-4-4)
1103407 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103209 Industrial Craft Product Design from Local Wisdom
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (1-4-4)
1103210 Material and Process for Industrial Craft Product Design
 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103211 Design Methodology
 ระเบียบวิธีการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103309 Industrial Craft Product Design for Living Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่อยู่อาศัย
3 (1-4-4)
1103310 Computer - Aided Drafting
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (1-4-4)
1103311 History of Product Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
1103312 Industrial Craft Product Design for Public Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่สาธารณะ
3 (1-4-4)
1103313 Human Ergonomic Factor for Industrial Craft Product Design
 ปัจจัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103314 Computer Three Dimensions for Industrial Craft Product Design
 คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103408 Industrial Craft Product Design for Branding
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างตราสินค้า
3 (1-4-4)
1103409 Product Design for Environmental Sustainability
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3 (1-4-4)
1103410 Marketing Process for Industrial Craft Product Design Business
 กระบวนการทางการตลาดสำหรับธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)

 2.2.3   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103212 Fundamental Fashion Design
 การออกแบบแฟชั่นขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103213 Fundamental Textile Design
 การออกแบบสิ่งทอขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103214 History of Fashion and Textile Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (3-0-6)
1103315 Fashion Collection Design
 การออกแบบแฟชั่นแบบคอลเลคชั่น
3 (1-4-4)
1103316 Clothing Construction by Flat Pattern
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแบบกระดาษ
3 (1-4-4)
1103317 Computer for Fashion and Textile Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (1-4-4)
1103318 Commercial Fashion Design
 การออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์
3 (1-4-4)
1103319 Fabric Design
 การออกแบบผ้า
3 (1-4-4)
1103320 Cutting and Sewing Techniques
 เทคนิคการตัดและเย็บ
3 (0-6-3)
1103411 Fashion Purchasing and Merchandising
 การจัดซื้อและการจัดการสินค้าแฟชั่น
3 (2-2-5)
1103412 Fashion Brand Building
 การสร้างแบรนด์ แฟชั่น
3 (1-4-4)
1103413 Native Costume and Textile
 เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นเมือง
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   วิชาเอกเลือก (ออกแบบนิเทศศิลป์)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103215 Illustration Design
 การสร้างภาพประกอบ
3 (1-4-4)
1103216 Book Design
 การออกแบบหนังสือ
3 (1-4-4)
1103217 Comic Book Design
 การออกแบบหนังสือการ์ตูน
3 (1-4-4)
1103218 Lettering and Typography Design
 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
3 (1-4-4)
1103321 Thai Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
3 (1-4-4)
1103322 Character Design
 การออกแบบตัวละคร
3 (1-4-4)
1103323 Copy Writing in Advertising
 การเขียนข้อความโฆษณา
3 (1-4-4)
1103324 Website Design
 การออกแบบเว็บไซต์
3 (1-4-4)
1103325 Photography for Advertising
 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3 (1-4-4)
1103414 Environmental Graphic Design
 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
3 (1-4-4)
1103415 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (1-4-4)
1103416 Animation Making
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
3 (1-4-4)
1103417 Exhibition and Display Design
 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและที่แสดงสินค้า
3 (1-4-4)

 2.3.2   วิชาเอกเลือก (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103219 Fundamental Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103220 Ceramic Techniques
 เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา
3 (1-4-4)
1103221 Advanced Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นสูง
3 (1-4-4)
1103326 Fundamental Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือนขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103327 Advanced Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือนขั้นสูง
3 (1-4-4)
1103328 Metal Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3 (1-4-4)
1103329 Wood Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
3 (1-4-4)
1103330 Composite Material Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
3 (1-4-4)
1103331 Decorative Item Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
3 (1-4-4)
1103332 Jewelry Design
 การออกแบบเครื่องประดับ
3 (1-4-4)
1103419 Contemporary Lifestyle and Trends
 วิถีชีวิตร่วมสมัยและแนวโน้ม
3 (3-0-6)
1103421 Industrial Craft Product Design Management
 การบริหารจัดการงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.3.3   วิชาเอกเลือก (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103222 Clothing Construction by Draping
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยการจับจีบบนหุ่น
3 (0-6-3)
1103223 Fabric Finishing and Coloring
 การตกแต่งและการให้สีผ้า
3 (1-4-4)
1103224 Fabric Construction
 โครงสร้างผ้า
3 (2-2-5)
1103333 Illustration for Fashion and Textile Design
 ภาพประกอบสำหรับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (0-6-3)
1103334 Apparel Construction
 การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 (1-4-4)
1103336 Hi – Fashion Cloth Construction Techniques
 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นสูง
3 (1-4-4)
1103422 Menswear Design
 การออกแบบเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ
3 (1-4-4)
1103423 Children’ s wear Design
 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก
3 (1-4-4)
1103424 Fashion Research
 การวิจัยแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103425 Costume Design for Performing Art
 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
3 (1-4-4)
1103426 Accessory Design
 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3 (1-4-4)
1103427 Photography for Fashion
 การถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103428 Fashion Advertising and Promotion
 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาด้านแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103429 Fashion Printing Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แฟชั่น
3 (1-4-4)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54