หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : นฤมิตศิลป์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 Fundamental Drawing
 การวาดภาพขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103102 Drawing Techniques
 เทคนิคการวาดภาพ
3 (1-4-4)
1103103 Principles of Two Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 2 มิติ
3 (1-4-4)
1103104 Principles of Three Dimensional Design
 หลักการออกแบบ 3 มิติ
3 (1-4-4)
1103105 Color Theory
 ทฤษฎีสี
3 (1-4-4)
1103106 Computer for Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103107 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1103108 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (3-0-6)
1103201 History of Western Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
3 (3-0-6)
1103202 History of Eastern Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก
3 (3-0-6)
1103203 Fundamental Communication Art Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103204 Fundamental Industrial Craft Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103205 Fundamental Fashion and Textile Design
 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103301 Research in Creative Art
 การวิจัยทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103401 Professional Practice in Creative Art
 การฝึกงานวิชาชีพด้านนฤมิตศิลป์
3 (1-6-2)
1103403 Seminar in Creative Art
 การสัมมนาทางนฤมิตศิลป์
3 (1-4-4)
1103404 Senior Project in Creative Art
 งานโครงการทางนฤมิตศิลป์
6 (1-15-2)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบนิเทศศิลป์)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103206 Publication Design
 การออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (1-4-4)
1103207 Printing Process and Technology
 เทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์
3 (1-4-4)
1103208 Computer-Aided Design for Communication Art
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับนิเทศศิลป์
3 (1-4-4)
1103302 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (1-4-4)
1103304 Paper Structure and Model Making
 โครงสร้างกระดาษและการสร้างแบบจำลอง
3 (1-4-4)
1103305 History of Communication Art Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์
3 (3-0-6)
1103306 Advertising Design
 การออกแบบโฆษณา
3 (1-4-4)
1103307 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1103308 Script Writing and Storyboard
 การเขียนบทและกรอบแสดงเรื่องราว
3 (1-4-4)
1103405 Brand Building
 การสร้างตราสินค้า
3 (1-4-4)
1103406 Marketing and Advertising
 การตลาดและการโฆษณา
3 (1-4-4)
1103407 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103209 Industrial Craft Product Design from Local Wisdom
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (1-4-4)
1103210 Material and Process for Industrial Craft Product Design
 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103211 Design Methodology
 ระเบียบวิธีการออกแบบ
3 (1-4-4)
1103309 Industrial Craft Product Design for Living Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่อยู่อาศัย
3 (1-4-4)
1103310 Computer - Aided Drafting
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (1-4-4)
1103311 History of Product Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
1103312 Industrial Craft Product Design for Public Space
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อพื้นที่สาธารณะ
3 (1-4-4)
1103313 Human Ergonomic Factor for Industrial Craft Product Design
 ปัจจัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103314 Computer Three Dimensions for Industrial Craft Product Design
 คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
1103408 Industrial Craft Product Design for Branding
 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างตราสินค้า
3 (1-4-4)
1103409 Product Design for Environmental Sustainability
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3 (1-4-4)
1103410 Marketing Process for Industrial Craft Product Design Business
 กระบวนการทางการตลาดสำหรับธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)

 2.2.3   วิชาเอกบังคับ (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103212 Fundamental Fashion Design
 การออกแบบแฟชั่นขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103213 Fundamental Textile Design
 การออกแบบสิ่งทอขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103214 History of Fashion and Textile Design
 ประวัติศาสตร์การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (3-0-6)
1103315 Fashion Collection Design
 การออกแบบแฟชั่นแบบคอลเลคชั่น
3 (1-4-4)
1103316 Clothing Construction by Flat Pattern
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแบบกระดาษ
3 (1-4-4)
1103317 Computer for Fashion and Textile Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (1-4-4)
1103318 Commercial Fashion Design
 การออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์
3 (1-4-4)
1103319 Fabric Design
 การออกแบบผ้า
3 (1-4-4)
1103320 Cutting and Sewing Techniques
 เทคนิคการตัดและเย็บ
3 (0-6-3)
1103411 Fashion Purchasing and Merchandising
 การจัดซื้อและการจัดการสินค้าแฟชั่น
3 (2-2-5)
1103412 Fashion Brand Building
 การสร้างแบรนด์ แฟชั่น
3 (1-4-4)
1103413 Native Costume and Textile
 เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นเมือง
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   วิชาเอกเลือก (ออกแบบนิเทศศิลป์)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103215 Illustration Design
 การสร้างภาพประกอบ
3 (1-4-4)
1103216 Book Design
 การออกแบบหนังสือ
3 (1-4-4)
1103217 Comic Book Design
 การออกแบบหนังสือการ์ตูน
3 (1-4-4)
1103218 Lettering and Typography Design
 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
3 (1-4-4)
1103321 Thai Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
3 (1-4-4)
1103322 Character Design
 การออกแบบตัวละคร
3 (1-4-4)
1103323 Copy Writing in Advertising
 การเขียนข้อความโฆษณา
3 (1-4-4)
1103324 Website Design
 การออกแบบเว็บไซต์
3 (1-4-4)
1103325 Photography for Advertising
 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
3 (1-4-4)
1103414 Environmental Graphic Design
 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
3 (1-4-4)
1103415 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (1-4-4)
1103416 Animation Making
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
3 (1-4-4)
1103417 Exhibition and Display Design
 การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการและที่แสดงสินค้า
3 (1-4-4)

 2.3.2   วิชาเอกเลือก (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103219 Fundamental Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103220 Ceramic Techniques
 เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา
3 (1-4-4)
1103221 Advanced Ceramic Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาขั้นสูง
3 (1-4-4)
1103326 Fundamental Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือนขั้นมูลฐาน
3 (1-4-4)
1103327 Advanced Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรือนขั้นสูง
3 (1-4-4)
1103328 Metal Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3 (1-4-4)
1103329 Wood Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
3 (1-4-4)
1103330 Composite Material Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
3 (1-4-4)
1103331 Decorative Item Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
3 (1-4-4)
1103332 Jewelry Design
 การออกแบบเครื่องประดับ
3 (1-4-4)
1103419 Contemporary Lifestyle and Trends
 วิถีชีวิตร่วมสมัยและแนวโน้ม
3 (3-0-6)
1103421 Industrial Craft Product Design Management
 การบริหารจัดการงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.3.3   วิชาเอกเลือก (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103222 Clothing Construction by Draping
 การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยการจับจีบบนหุ่น
3 (0-6-3)
1103223 Fabric Finishing and Coloring
 การตกแต่งและการให้สีผ้า
3 (1-4-4)
1103224 Fabric Construction
 โครงสร้างผ้า
3 (2-2-5)
1103333 Illustration for Fashion and Textile Design
 ภาพประกอบสำหรับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3 (0-6-3)
1103334 Apparel Construction
 การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 (1-4-4)
1103336 Hi – Fashion Cloth Construction Techniques
 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นสูง
3 (1-4-4)
1103422 Menswear Design
 การออกแบบเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ
3 (1-4-4)
1103423 Children’ s wear Design
 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก
3 (1-4-4)
1103424 Fashion Research
 การวิจัยแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103425 Costume Design for Performing Art
 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
3 (1-4-4)
1103426 Accessory Design
 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3 (1-4-4)
1103427 Photography for Fashion
 การถ่ายภาพเพื่องานแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103428 Fashion Advertising and Promotion
 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาด้านแฟชั่น
3 (1-4-4)
1103429 Fashion Printing Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แฟชั่น
3 (1-4-4)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22