หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 139
 2.1   วิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 134
 2.1.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101111 Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบ
2 (1-2-3)
1101112 Architectural Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101113 Principle of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101211 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1101212 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1101311 Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6 (0-12-6)
1101312 Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6 (0-12-6)
1101411 Architectural Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6 (0-12-6)
1101412 Architectural Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
6 (0-12-6)
1101511 Architectural Design 7
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
4 (0-8-4)
1101512 Thesis in Architecture
 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
9 (0-18-9)

 2.1.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101121 Presentation
 การนำเสนอผลงาน
2 (1-2-3)
1101122 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101221 History of Western Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
2 (2-0-4)
1101222 History of Eastern Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
2 (2-0-4)
1101321 History of Eastern and Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออกและไทย
2 (2-0-4)
1101322 Site Planning and Landscape Design
 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์
3 (1-4-4)
1101323 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1101421 Isan Architecture
 สถาปัตยกรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1101422 Design Theory
 ทฤษฎีการออกแบบ
3 (3-0-6)
1101423 Interior Architecture Design
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-4)
1101424 Introduction to Urban Planning and Housing
 การวางผังเมืองและเคหะการเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101131 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1101231 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1101232 Building Technology 1
 เทคโนโลยีอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101233 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
2 (2-0-4)
1101234 Building Structure 1
 โครงสร้างอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101331 Materials and Construction 3
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3
4 (1-6-5)
1101332 Building Technology 2
 เทคโนโลยีอาคาร 2
2 (2-0-4)
1101333 Building Structure 2
 โครงสร้างอาคาร 2
2 (2-0-4)
1101431 Materials and Construction 4
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4
4 (1-6-5)
1101432 Materials and Construction 5
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5
3 (1-4-4)

 2.1.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101341 Tropical Environment 1
 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
3 (3-0-6)
1101342 Computer for Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1
3 (2-2-5)
1101343 Computer for Design and Drafting 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2
3 (2-2-5)
1101441 Tropical Environment 2
 สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2
3 (3-0-6)
1101541 Architectural Research
 การวิจัยสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
1101542 Seminar
 สัมมนา
2 (2-0-4)

 2.1.5   กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101351 Project Management 1
 การจัดการโครงการ 1
3 (3-0-6)
1101451 Professional Practice in Architecture
 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
1101551 Project Management 2
 การจัดการโครงการ 2
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 2.2.1   วิชาเลือกด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (1-4-4)
1101002 Eastern Beliefs for Architectural Design
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101003 Conservation
 การอนุรักษ์
2 (2-0-4)
1101004 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3 (1-4-4)
1101101 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)

 2.2.2   วิชาเลือกด้านพื้นฐานการออกแบบหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101005 English for Architecture
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
1101006 Aesthetics
 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
1101007 Architectural Presentation
 การนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม
2 (1-2-3)

 2.2.3   วิชาเลือกด้านวัสดุและวิธีการก่อสร้างหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101008 Construction with Natural Materials
 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ
2 (1-2-3)
1101009 Economical Construction
 การก่อสร้างที่เน้นความคุ้มค่า
2 (1-2-3)
1101010 Building Materials for Energy and Environmental Conservation Design
 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1101011 High Rise Building Technology
 เทคโนโลยีอาคารสูง
2 (2-0-4)
1101012 Building Laws
 กฎหมายอาคาร
2 (2-0-4)

 2.2.4   วิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101013 Basic Computer for Architect
 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสถาปนิก
2 (1-2-3)
1101014 Computer Programming for Architect
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถาปนิก
3 (1-4-4)

 2.2.5   วิชาเลือกด้านการอนุรักษ์พลังงานและวิทยาศาสตร์อาคารหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101015 Sustainable Architecture
 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
2 (2-0-4)
1101016 Acoustic Design in Building
 การออกแบบระบบเสียงภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101017 Lighting in Buildings
 การให้แสงภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101018 Simulation Technique for Energy Conservation Design
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
2 (1-2-3)
1101019 Simulation Technique for Day Lighting Design
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101020 Energy Used Survey
 การสำรวจการใช้พลังงานภายในอาคาร
2 (1-2-3)

 2.2.6   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101021 Town and Urban History
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
2 (2-0-4)
1101022 Site Planning
 การวางผังบริเวณ
3 (1-4-4)
1101023 Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์
3 (1-4-4)
1101024 Housing Design
 การออกแบบเคหะการ
3 (1-4-4)

 2.2.7   วิชาเลือกด้านนฤมิตศิลป์หน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101025 Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรีอน
3 (1-4-4)
1101026 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1101027 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2 (1-2-3)
1101028 Business and Marketing
 ธุรกิจและการตลาด
3 (2-2-5)

 2.2.8   วิชาเลือกด้านสถาปัตยกรรมภายในหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101029 Environmental Design Psychology
 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม
3 (1-4-4)
1101030 History of Interior Architecture 1
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1
2 (2-0-4)
1101031 History of Interior Architecture 2
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet