หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0901202 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0902416 Electronic Commerce Marketing
 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0903201 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0903331 Entrepreneurship and Competitiveness
 การเป็นผู้ประกอบการและการแข่งขัน
3 (3-0-6)
0909101 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
0909201 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
0909203 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909301 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0909303 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909401 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
1010206 Hospitality and Communication Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการติดต่อสื่อสาร
3 (3-0-6)
1010209 Service Industry Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
1010210 Service Industry Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   การจัดการบริการอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010341 Food Nutrition and Hygiene
 โภชนาการอาหารและสุขอนามัย
3 (3-0-6)
1010342 Management of Restaurant Concepts and Gastronomic Restaurant Experience
 การจัดการภัตตาคารและประสบการณ์ภัตตาคารอาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)
1010343 Food Service Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการอาหาร
3 (3-0-6)
1010344 Quantity Food Production and Food Service Capacity Management
 การจัดการผลิตอาหารและการจัดบริการอาหารเชิงปริมาณ
3 (2-2-5)
1010347 Food and Beverage Services
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
1010349 Kitchen and Cooking
 ครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-3-4)
1010441 Restaurant Design and Concept Application
 การประยุกต์ใช้การออกแบบภัตตาคารและการปฏิบัติ
3 (3-0-6)
1010442 Special Topic for Food and Beverage Services
 หัวข้อพิเศษในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
1010443 Food and Beverage Services Management Seminar
 การสัมมนาการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
1010449 Food and Beverage Cost Control
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
1010450 Thai Foods
 อาหารไทย
3 (2-2-5)
1010451 International Foods
 อาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)

 2.2.2   การจัดการโรงแรมและที่พักแรมหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901421 Profit Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมกำไร
3 (3-0-6)
0903452 Real Estate Management
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
1010234 The Room Product and Room Management
 ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องพักและการจัดการห้องพัก
3 (2-3-4)
1010235 Front Office Theory and Practice
 ทฤษฎีและการปฏิบัติสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-3-4)
1010331 Hotel Interior Design
 การออกแบบภายในโรงแรม
3 (3-0-6)
1010332 Hotel Accounting
 การบัญชีโรงแรม
3 (3-0-6)
1010333 Hotel Information Technology Application
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงแรม
3 (3-0-6)
1010334 Sales and Marketing for Tourism and Hotel
 การขายและการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-1)
1010431 Special Topic in Service Industry Administration
 หัวข้อพิเศษการบริหารงานอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
1010432 Hotel and Accommodation Management Seminar
 การสัมมนาการจัดการโรงแรมและที่พักแรม
3 (2-2-5)
1010436 Resort Management
 การจัดการสถานที่พักตากอากาศ
3 (3-0-6)
1010437 Spa Management
 การจัดการสถานสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)

 2.2.3   การจัดการการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010201 Geography for Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010202 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010309 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-1)
1010310 Tourist Guide
 มัคคุเทศก์
3 (2-3-4)
1010312 Tourism Destination Marketing
 การตลาดสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010313 International Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนานาชาติ
3 (3-0-6)
1010314 Eco-tourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
1010412 Historical and Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1010417 Tourism Information System
 ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010418 Seminar in Tourism and Hotel
 การสัมมนาการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (2-2-5)
1010422 Tourism Policy and Planning
 นโยบายการท่องเที่ยวและการวางแผน
3 (3-0-6)
1010423 Special Topics on Development Criteria for Tourism Services
 หัวข้อพิเศษการพัฒนาระดับมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.2.4   การจัดการประชุมและนิทรรศการหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010371 Fairs, Amusement and Theme Park Management
 การจัดการงานรื่นเริง สวนสนุกและอุทยานแนวคิด
3 (3-0-6)
1010372 Facility Planning and Design
 การวางแผนและการออกแบบงาน
3 (3-0-6)
1010373 Management of Parks and Protected Areas
 การจัดการอุทยานและพื้นที่คุ้มครอง
3 (3-0-6)
1010374 Recreational Food Service Management
 การจัดการบริการอาหารเพื่อการนันทนาการ
3 (3-0-6)
1010471 Meeting and Convention Management
 การจัดการประชุม
3 (3-0-6)
1010472 Exhibition and Trade Shows Management
 การจัดการนิทรรศการและการแสดงสินค้า
3 (3-0-6)
1010473 Special Activities
 การจัดกิจกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
1010474 Sale and Marketing for Convention Center
 การขายและการตลาดศูนย์ประชุม
3 (3-0-6)
1010475 Incentive Tourism
 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
1010476 Public Relations and Information Technology for Meeting Management
 การประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการประชุม
3 (3-0-6)
1010477 Special Topic in MICE
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ MICE
3 (2-2-5)
1010478 Convention and Exhibition Management Seminar
 การสัมมนาการจัดการประชุมและนิทรรศการ
3 (2-2-5)

 2.2.5   การจัดการธุรกิจขนส่งหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010361 Principles of Transportation and Airline Business
 หลักการขนส่งและธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1010362 The Role of Transportation in Tourism
 บทบาทการขนส่งต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1010363 Airline Marketing and Management
 การตลาดและการจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1010364 Cruise Line Operations and Management
 การดำเนินการและการจัดการเรือสำราญ
3 (3-0-6)
1010365 Airline Management Information System
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการบิน
3 (3-0-6)
1010366 Management of Firms in Transportation Modes
 การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจในการดำเนินกิจการขนส่ง
3 (3-0-6)
1010462 Reservation and Ticketing
 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3 (3-0-6)
1010463 Airports Authority Management
 การจัดการการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
1010464 Air Cargo
 คลังสินค้า
3 (3-0-6)
1010465 Logistics for Airline and Tourists-related Transportation System
 ลอจิสติกส์สำหรับการบินและระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1010466 Special Topic on the Transportation Systems and the Economic Growth Impact
 หัวข้อพิเศษระบบการขนส่งกับผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
1010467 Transportation Business Management Seminar
 การสัมมนาการจัดการธุรกิจขนส่ง
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.1   ภาษาฝรั่งเศษ/เยอรมัน/สเปนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105106 Basic French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
2 (1-2-3)
0105107 Basic French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
2 (1-2-3)
0105108 Basic German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
2 (1-2-3)
0105109 Basic German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
2 (1-2-3)
0105110 Basic Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
2 (1-2-3)
0105111 Basic Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
2 (1-2-3)
0105215 Basic French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
2 (1-2-3)
0105216 French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0105217 Basic German 3
 ภาษาเยอรมัน3
2 (1-2-3)
0105218 German for Tourism
 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0105219 Basic Spanish 3
 ภาษาสเปน 3
2 (1-2-3)
0105220 Spanish for Tourism
 ภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.3.2   ภาษาญี่ปุ่น/จีน/เกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106903 Basic Korean 3
 ภาษาเกาหลี 3
2 (1-2-3)
0106904 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106933 Basic Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
2 (1-2-3)
0106934 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0106963 Basic Chinese 3
 ภาษาจีน 3
2 (1-2-3)
0106964 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.4   กลุ่มวิชาภูมิภาคศึกษา การศึกษาอิสระ การฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010480 Regional Studies
 ภูมิภาคศึกษา
6 (0-0-0)
1010481 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-0)
1010482 Professional Training
 การฝึกงาน
6 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet