หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   พื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201201 General Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0202350 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0202395 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
0203261 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)
0805221 Environmental Law
 กฏหมายสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805251 Principles of Hydraulic for Waste Treatment Process
 หลักชลศาสตร์สำหรับกระบวนการบำบัดของเสีย
2 (2-0-4)
0805261 Introduction to Environmental Technology
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0805262 Basic Drawing for Environmental Technology
 การเขียนแบบทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2 (1-3-2)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 51
 2.21   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805241 Chemistry of Water and Wastewater
 เคมีของน้ำและน้ำเสีย
3 (2-3-4)
0805242 Soil Pollution and Toxic Substance Residues
 มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง
2 (2-0-4)
0805321 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805331 Computer Application in Environmental Technology
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
0805341 Pollution Microbiology
 จุลชีววิทยาของมลพิษ
3 (2-3-4)
0805342 Air, Noise and Vibration Pollution Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
3 (2-3-4)
0805343 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805361 Technology of Solid Waste and Hazardous Waste Disposal
 เทคโนโลยีการกำจัดขยะและของเสียอันตราย
3 (2-3-4)
0805362 Unit Operation for Environmental Technology
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
0805363 Technology of Water and Wastewater Treatment
 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-3-4)
0805364 Instrumental Methods for Environmental Quality Analysis
 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
2 (1-3-2)
0805381 Principles of Environmental Impact Assessment
 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
0805391 Environmental Research Methodlogy
 ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-4)
0805471 Principles of Natural Resources and Environmental Conservation
 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805481 Environmental Administration and Management Technology
 เทคโนโลยีการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805491 Seminar in Environmental Technology
 สัมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1 (0-3-0)
0805492 Special Problems in Environmental Teahnology 1
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
1 (0-3-0)
0805493 Special Problems in Environmental Technology 2
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2 (0-6-0)

 2.22   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805411 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
0805421 Rural Environment
 สภาวะแวดล้อมในเขตชนบท
3 (3-0-6)
0805422 Urban Environmental
 สภาวะแวดล้อมในเขตเมือง
3 (3-0-6)
0805423 Environmental Architecture and Arts
 สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0805431 Technology of Remote Sensing
 เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
3 (2-3-4)
0805432 Technology of Remote Sensing
 เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
3 (2-3-4)
0805433 Environmental Education
 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3 (3-0-6)
0805434 Application of Geographic information System in Environmental Managements
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
0805441 Environmental Geology
 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0805442 Soil and Plant Analysis
 การวิเคราะห์ดินและพืช
3 (2-3-4)
0805443 Application of Mathemtical Model in Air Pollution Impact Assessment
 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
0805444 Industrial Air Pollution Control
 การควบคุมไอเสียจากอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0805461 Wateewater Treatment System Design
 การออกแบบระบบบัดน้ำเสีย
3 (2-3-4)
0805462 Technology of Noise and Vibration Pollution Control
 เทคโนโลยีการความคุมมลพิษ
3 (3-0-6)
0805463 Technology of Energy Management
 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
0805464 Water Supply
 การจัดหาน้ำสะอาด
3 (3-0-6)
0805465 Environmental Industry Control
 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
3 (3-0-6)
0805466 Technology of Waste Incineration and Energy Convesion
 เทคโนโลยีการเผาขยะมูลฝอยและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
3 (3-0-6)
0805472 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
0805473 Principles of Hydrology
 หลักการทางอุทกวิทยา
3 (3-0-6)
0805482 Land Resources Management
 การจัดการทรัพยากรที่ดิน
3 (3-0-6)
0805483 Water Quality Management
 การจัดการคุณภาพน้ำ
3 (3-0-6)
0805484 Industrial Management and Administration
 การจัดการและบริหารและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0805485 Management of Soil Waste and Hazardous Waste
 การจัดการขยะและของเสียอันตราย
3 (3-0-6)
0805486 Principles of Forest and Wildlife Management
 หลักการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า
3 (3-0-6)
0805487 Environmental Indusstry Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงาน
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
0805494 Professional Training
 ฝึกงาน
1 (200-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet