หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีชีวภาพ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   พื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105301 Reading Lab I
 ปฏิบัติการอ่าน 1
2 (2-0-4)
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201101 Mathematics for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์2
4 (4-0-8)
0201201 General Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0202350 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0202395 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 56
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0804201 Principles of Biotechnology
 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-4)
0804202 Structure and Functions of Microorganisms
 โครงสร้างและกิจกรรมของจุลินทรีย์
2 (1-2-2)
0804211 Unit Operations in Biotechnology 1
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชีวภาพ 1
3 (2-3-4)
0804212 Unit Operation in Biotechnology 2
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชีวภาพ 2
3 (2-3-4)
0804302 Enzyme and Protein Technology
 เทคโนโลยีเอ็นไซม์และโปรตีน
3 (2-3-4)
0804311 Biochemical Engineering
 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
3 (2-3-4)
0804341 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
0804351 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
2 (1-2-2)
0804361 Biotechnological Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
0804362 Seminar in Biotechnology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-0)
0804371 Fundamental of Gene Technology
 เทคโนโลยียีนเบื้องต้น
3 (2-3-4)
0804381 Control and Instrumentation
 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ
2 (1-2-2)
0804382 Industrial Management and Economy Engineering
 การจัดการอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
2 (2-0-4)
0804441 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-3-4)
0804461 Research Project in Biotechnology 1
 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1 (0-3-0)
0804462 Research Project in Biotechnology 2
 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
2 (0-6-0)
0804481 Industrial Quality Assurance
 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0804301 Fungal and Yeast Technology
 เทคโนโลยีราและยีสต์
3 (2-3-4)
0804312 Membrane Technology
 เทคโนโลยีเยื่อแผ่นกรอง
2 (2-0-4)
0804321 Biotechnology in Plant Cell and Tissue Culture
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลย์และเนื้อเยื่อพืช
2 (2-0-4)
0804322 Flavous and Essential Oil Technology.
 เทคโนโลยีของกลิ่นรสและน้ำมันระเหย
3 (3-0-6)
0804323 Pharmaceutical and Cosmetic in Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชและเครื่องสำอาง
3 (3-0-0)
0804324 Seed Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์
3 (2-3-4)
0804325 Laboratory in Biotechnology of Plant Cell and Tissue Culture
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลย์และเนื้อเยื่อ
1 (0-3-0)
0804326 Animal Molecular Biology
 ชีวโมเลกุลทางสัตว์
3 (3-0-6)
0804327 Biotechnology in Plant Secondary Product
 เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทุติยภูมิจากสัตว์
3 (3-0-6)
0804328 Fundamental of Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0804329 Traditional Fermented - Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน
3 (2-3-4)
0804330 Clean Technology
 เทคโนโลยีสะอาด
2 (2-0-4)
0804401 Biopolymer Technology
 เทคโนโลยีโพลีเมอร์ชีวภาพ
3 (2-3-4)
0804411 Engineering Drawing and Plant Design
 การเขึยนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน
3 (2-2-4)
0804421 Sugar Technology
 เทคโนโลยีน้ำตาล
2 (2-0-4)
0804422 Natural Color Technology
 เทคโนโลยีของสีธรรมชาติ
3 (3-0-6)
0804423 Feed Technology
 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3 (2-3-4)
0804431 Dairy Technology and Dairy Products
 เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-4)
0804482 Biotechnology in Food Industry
 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-4)
0804483 Biotechnology in Biodiversity and Conservation
 เทคโนโลยีชีวภาพทางความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (2-3-4)
0804484 Energy Conservation in Biological System
 การอนุรักษ์พลังงานในะบบชีววิทยา
2 (2-0-4)
0804485 Energy in Biotechnology
 พลังงานจากเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
0804486 Bioinformatics
 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3 (1-2-3)
0804487 Laboratory Methods in Molecular Biology
 วิธีปฏิบัติการทดลองทางชีวโมเลกุล
3 (2-3-4)
0804488 Downstream Process in Biotechnology
 กระบวนการภายหลังการผลิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
0804489 Starch Technology
 เทคโนโลยีแป้ง
2 (2-0-4)

 2.2.3   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
0804491 Field Trainng
 ฝึกงาน
1 (180-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet