หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เภสัชศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 1.11 ภาษาไทย ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12 ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0702644 English for Research
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัย
2 (2-0-0)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.41 วิชาบังคับ วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.42 วิชาเลือก วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)

 1.5 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)

 1.6 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศไม่นับหน่วยกิต กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)

 1.7 กลุ่มสหศาสตร์ กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 200
 2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0203301 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
0203302 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-0)
0203341 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-0)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)

 2.2 วิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 87
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203223 Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาของมนุษย์
2 (1-3-0)
0203226 Anatomy for Pharmaceutical Sciences
 กายวิภาคศาสตร์สำหรับเภสัชศาสตร์
2 (1-3-0)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203251 Physiology for Pharmaceutical Sciences
 สรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
4 (3-3-0)
0701203 Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy
 เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชเวท
5 (4-3-0)
0701206 Pharmaceutical Formulation 1
 การตั้งตำรับยา 1
5 (4-3-0)
0701302 Medicinal Chemistry
 เคมีทางยา
5 (5-0-0)
0701304 Pharmaceutical Analysis
 การวิเคราะห์ยา
3 (2-3-0)
0701305 Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
3 (2-3-0)
0701307 Pharmaceutical Formulation 2
 การตั้งตำรับยา 2
5 (4-3-0)
0701310 Thai Traditional Pharmacy
 เภสัชกรรมแผนไทย
4 (3-3-0)
0701311 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
5 (4-3-0)
0701408 Industrial Pharmacy
 เภสัชอุตสาหกรรม
5 (4-3-0)
0701409 Pharmaceutical Microbiology
 จุลชีววิทยาเชิงเภสัชศาสตร์
3 (2-3-0)
0702201 Pharmaceutical Orientation
 เภสัชศาสตร์สนเทศ
1 (1-0-0)
0702230 Social and Behavioral Sciences
 สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-0)
0702303 Pharmacology 1
 เภสัชวิทยา 1
4 (3-3-0)
0702304 Pharmacology 2
 เภสัชวิทยา 2
4 (3-3-0)
0702307 Toxicology
 พิษวิทยา
2 (2-0-0)
0702310 Diet Therapy for Pharmaceutical Sciences
 โภชนบำบัดสำหรับเภสัชศาสตร์
1 (1-0-0)
0702342 General Principles of Problem Solving
 หลักทั่วไปในการแก้ปัญหา
1 (1-0-0)
0702402 Pharmaceutical Public Health
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0702405 Dispensing Pharmacy
 เภสัชกรรมการจ่ายยา
3 (2-3-0)
0702408 Hospital Administration
 การบริหารโรงพยาบาล
3 (3-0-0)
0702409 Aseptic Dispensing
 การจ่ายผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ
2 (1-3-0)
0702428 Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics
 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ
2 (2-0-0)
0702440 Introduction to Pharmaceutical Business Management
 การจัดการเภสัชธุรกิจเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0702441 Medicine Resource Management
 การจัดการทรัพยากรทางการแพทย์
3 (3-0-0)

 2.3 วิชาเภสัชกรรมคลินิก วิชาเภสัชกรรมคลินิกหน่วยกิตต่ำสุด : 65
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0702418 Introduction to Pharmacy Practice
 ปฏิบัติการเภสัชกรรมเบื้องต้น
5 (2-9-0)
0702511 Treatment of Common Diseases
 การรักษาโรคที่พบบ่อย
5 (4-3-0)
0702512 Introduction to Clinical Pharmacy
 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น
5 (4-3-0)
0702513 Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ประยุกต์
5 (5-0-0)
0702514 Pharmacotherapeutics 1
 เภสัชกรรมบำบัด 1
5 (4-3-0)
0702515 Pharmacotherapeutics 2
 เภสัชกรรมบำบัด 2
5 (4-3-0)
0702516 Community Pharmacy
 เภสัชกรรมชุมชน
5 (4-3-0)
0702517 Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics
 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
5 (4-3-0)
0702519 Ambulatory Care Clerkship
 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
5 (0-15-0)
0702620 General Medicine Clerkship 1
 ปฏิบัติการอายุรกรรมทั่วไป 1
5 (0-15-0)
0702621 General Medicine Clerkship 2
 ปฏิบัติการอายุรกรรมทั่วไป 2
5 (0-15-0)
0702622 Community Pharmacy Clerkship
 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5 (0-15-0)
0702623 Elective Clerkship
 ปฏิบัติการเฉพาะเลือก
5 (0-15-0)

 2.4 วิชาวิจัย วิชาวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0702406 Recent Pharmaceutical Research
 งานวิจัยทางเภสัชกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-0)
0702624 Introduction to Research Methodology in Pharmaceutical Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางเภสัชศาสตร์
4 (4-0-0)
0702625 Seminar in Pharmacy Practice
 การสัมมนาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
2 (1-3-0)
0702626 Research Project Thesis
 โครงการวิจัย (วิทยานิพนธ์)
10 (0-30-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 3.1 บังคับเลือก บังคับเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0702427 Antibiotic Policies
 นโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะ
2 (2-0-0)
0702429 Postmarketing Surveillance
 การเฝ้าระวังยาหลังการวางตลาด
2 (2-0-0)
0702443 Drug Information Services
 การให้บริการเภสัชสนเทศ
2 (2-0-0)

 3.2 วิชาเลือก วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0701412 Tissue Culture of Medicinal Plants
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร
2 (1-3-0)
0701413 Food Chemistry for Pharmaceutical Sciences
 เคมีทางอาหารสำหรับเภสัชศาสตร์
2 (1-3-0)
0701414 Unit Operations
 หน่วยการผลิต
2 (2-0-0)
0701415 Cosmetic Sciences
 วิทยาการเครื่องสำอาง
2 (1-3-0)
0702431 Complementary Medicine
 การแพทย์แบบผสมผสาน
2 (2-0-0)
0702432 First Aid
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0702433 Veterinary Pharmacotherapeutics
 เภสัชบำบัดทางสัตวศาสตร์
2 (2-0-0)
0702434 Consumer Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0702435 Drug Marketing
 การตลาดยา
2 (2-0-0)
0702436 Hospital Infection Control
 การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2 (2-0-0)
0702437 Health Promotion and Health Screening
 การส่งเสริมสุขภาพและการคัดกรองด้านสุขภาพ
2 (2-0-0)
0702438 Formularies
 เภสัชตำรับ
2 (2-0-0)
0702439 Pharmaceutical Audit
 การตรวจสอบทางเภสัชกรรม
2 (2-0-0)
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet