หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ดุริยางคศิลป์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001101 Basic Folk Music
 ดนตรีพื้นบ้านพื้นฐาน
2 (2-0-4)
2001102 Basic Thai Music
 ดนตรีไทยพื้นฐาน
2 (2-0-4)
2001103 Basic Oriental Music
 ดนตรีตะวันออกพื้นฐาน
2 (2-0-4)
2001104 Basic Western Music
 ดนตรีตะวันตกพื้นฐาน
2 (2-0-4)
2001105 Basic Khong Vong Yai
 ฆ้องวงใหญ่พื้นฐาน
1 (0-2-1)
2001106 Basic Piano
 เปียโนพื้นฐาน
1 (0-2-1)
2001107 Basic Khaen and Lam
 แคนและการลำพื้นฐาน
1 (0-2-1)
2001108 Basic Percussion
 เครื่องประกอบจังหวะพื้นฐาน
1 (0-2-1)
2001109 Basic Voice
 การขับร้องพื้นฐาน
1 (0-2-1)
2001110 Notation
 การบันทึกโน้ต
2 (1-2-3)
2001111 Ear Training and Sight Singing 1
 โสตทักษะ 1
1 (0-2-1)
2001112 Music Theory
 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2001113 Ear Training and Sight Singing 2
 โสตทักษะ 2
1 (0-2-1)
2001201 History of Folk Music
 ประวัติศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
2001202 History of Thai Music
 ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย
2 (2-0-4)
2001203 Computer for Music 1
 คอมพิวเตอร์สำหรับดุริยางคศิลป์ 1
2 (1-2-3)
2001204 History of Oriental Music
 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันออก
2 (2-0-4)
2001205 History of Western Music
 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
2001206 Computer for Music 2
 คอมพิวเตอร์สำหรับดุริยางคศิลป์ 2
2 (1-2-3)
2001301 Aesthetics of Music
 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
2 (2-0-4)
2001302 Chorus
 ขับร้องประสานเสียง
2 (1-2-3)
2001303 Research in Music
 การวิจัยดุริยางคศิลป์
2 (1-2-3)
2001304 Thai Singing
 การขับร้องเพลงไทย
1 (0-2-1)
2001305 Internship in Music
 การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
2 (0-0-15)
2001401 Seminar in Music
 สัมมนาดุริยางคศิลป์
2 (1-2-3)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001114 Folk Music Skill 1
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 1
2 (0-4-2)
2001115 Folk Music Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 1
1 (0-2-1)
2001116 Folk Music Skill 2
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 2
2 (0-4-2)
2001117 Folk Music Ensemble 2
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 2
1 (0-2-1)
2001118 Thai Music Skill 1
 ปฏิบัติดนตรีไทย 1
2 (0-4-2)
2001119 Thai Music Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1 (0-2-1)
2001120 Thai Music Skill 2
 ปฏิบัติดนตรีไทย 2
2 (0-4-2)
2001121 Thai Music Ensemble 2
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
2 (0-4-2)
2001122 Western Music Skill 1
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 1
2 (0-4-2)
2001123 Western Music Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 1
1 (0-2-1)
2001124 Western Music Skill 2
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 2
2 (0-4-2)
2001125 Western Music Ensemble 2
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 2
1 (0-2-1)
2001126 Oriental Music Skill 1
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 1
2 (0-4-2)
2001127 Oriental Music Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 1
1 (0-2-1)
2001128 Oriental Music Skill 2
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 2
2 (0-4-2)
2001129 Oriental Music Ensemble 2
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 2
1 (0-2-1)
2001207 Folk Music Skill 3
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 3
2 (0-4-2)
2001208 Folk Music Ensemble 3
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 3
1 (0-2-1)
2001209 Folk Music Theory 1
 ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้าน 1
2 (2-0-4)
2001210 Folk Music Skill 4
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 4
2 (0-4-2)
2001211 Folk Music Ensemble 4
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 4
1 (0-2-1)
2001212 Folk Music Theory 2
 ทฤษฎีดนตรีพื้นบ้าน 2
2 (2-0-4)
2001213 Thai Music Skill 3
 ปฏิบัติดนตรีไทย 3
2 (0-4-2)
2001214 Thai Music Ensemble 3
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1 (0-2-1)
2001215 Thai Music Theory 1
 ทฤษฎีดนตรีไทย 1
2 (2-0-4)
2001216 Thai Music Skill 4
 ปฏิบัติดนตรีไทย 4
2 (0-4-2)
2001217 Thai Music Ensemble 4
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1 (0-2-1)
2001218 Thai Music Theory 2
 ทฤษฎีดนตรีไทย 2
2 (2-0-4)
2001219 Western Music Skill 3
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 3
2 (0-4-2)
2001220 Western Music Ensemble 3
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 3
1 (0-2-1)
2001221 Western Music Theory 1
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
2 (2-0-4)
2001222 Western Music Skill 4
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 4
2 (0-4-2)
2001223 Western Music Ensemble 4
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 4
1 (0-2-1)
2001224 Western Music Theory 2
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
2 (2-0-4)
2001225 Oriental Music Skill 3
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 3
2 (0-4-2)
2001226 Oriental Music Ensemble 3
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 3
1 (0-2-1)
2001227 Oriental Music Theory 1
 ทฤษฎีดนตรีตะวันออก 1
2 (2-0-4)
2001228 Oriental Music Skill 4
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 4
2 (0-4-2)
2001229 Oriental Music Ensemble 4
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 4
1 (0-2-1)
2001230 Oriental Music Theory 2
 ทฤษฎีดนตรีตะวันออก 2
2 (2-0-4)
2001306 Folk Music Skill 5
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 5
2 (0-4-2)
2001307 Folk Music Ensemble 5
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 5
1 (0-2-1)
2001308 Forms and Analysis of Folk Music
 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
2001309 Folk Music in Other Regions 1
 ดนตรีพื้นบ้านภูมิภาคอื่น 1
1 (0-2-1)
2001310 Folk Music Skill 6
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 6
2 (0-4-2)
2001311 Folk Music Ensemble 6
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 6
1 (0-2-1)
2001312 Composition of Folk Music
 การประพันธ์ดนตรีพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
2001313 Folk Music in Other Regions 2
 ดนตรีพื้นบ้านภูมิภาคอื่น 2
1 (0-2-1)
2001314 Acoustics in Folk Music
 อุโฆษศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
2001315 Folk Music Percussion
 เครื่องกำกับจังหวะดนตรีพื้นบ้าน
1 (0-2-1)
2001316 Thai Music Skill 5
 ปฏิบัติดนตรีไทย 5
2 (2-0-4)
2001317 Thai Music Ensemble 5
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 5
1 (0-2-1)
2001318 Forms and Analysis of Thai Music
 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีไทย
2 (2-0-4)
2001319 Incidental Music 1
 ดนตรีไทยประกอบการแสดง 1
1 (0-2-1)
2001320 Thai Music Skill 6
 ปฏิบัติดนตรีไทย 6
2 (0-4-2)
2001321 Thai Music Ensemble 6
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 6
1 (0-2-1)
2001322 Composition of Thai Music
 การประพันธ์ดนตรีไทย
2 (2-0-4)
2001323 Incidental Music 2
 ดนตรีไทยประกอบการแสดง 2
1 (0-2-1)
2001324 Acoustics in Thai Music
 อุโฆษศาสตร์ดนตรีไทย
2 (2-0-4)
2001325 Thai Music Percussion
 เครื่องกำกับจังหวะดนตรีไทย
1 (0-2-1)
2001326 Western Music Skill 5
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 5
2 (0-4-2)
2001327 Western Music Ensemble 5
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 5
1 (0-2-1)
2001328 Forms and Analysis of Western Music
 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
2001329 Military Band
 วงโยธวาทิต
1 (0-2-1)
2001330 Western Music Skill 6
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 6
2 (0-4-2)
2001331 Western Music Ensemble 6
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 6
1 (0-2-1)
2001332 Composition of Western Music
 การประพันธ์ดนตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
2001333 Big Band
 วงบิ๊กแบนด์
1 (0-2-1)
2001334 Acoustics in Western Music
 อุโฆษศาสตร์ดนตรีตะวันตก
2 (2-0-4)
2001335 Percussion in Western Music
 เครื่องกำกับจังหวะดนตรีตะวันตก
1 (0-2-1)
2001336 Oriental Music Skill 5
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 5
2 (0-4-2)
2001337 Oriental Music Ensemble 5
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 5
1 (0-2-1)
2001338 Forms and Analysis of Oriental Music
 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันออก
2 (2-0-4)
2001339 South-East Asian Music
 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1 (0-2-1)
2001340 Oriental Music Skill 6
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 6
2 (0-4-2)
2001341 Oriental Music Ensemble 6
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 6
1 (0-2-1)
2001342 Composition of Oriental Music
 การประพันธ์ดนตรีตะวันออก
2 (2-0-4)
2001343 Southern Asian Music
 ดนตรีเอเชียใต้
1 (0-2-1)
2001344 Acoustics in Oriental Music
 อุโฆษศาสตร์ดนตรีตะวันออก
2 (2-0-4)
2001345 Percussion in Oriental Music
 เครื่องกำกับจังหวะดนตรีตะวันออก
1 (0-2-1)
2001402 Folk Music Skill 7
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 7
2 (0-4-2)
2001403 Folk Music Ensemble 7
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 7
1 (0-2-1)
2001404 Folk Music in Other Regions3
 ดนตรีพื้นบ้านภูมิภาคอื่น 3
1 (0-2-1)
2001405 Folk Music Directing
 การปรับวงดนตรีพื้นบ้าน
2 (1-2-3)
2001406 Folk Music Skill 8
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 8
4 (0-8-4)
2001407 Folk Music Ensemble 8
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 8
1 (0-2-1)
2001408 Thai Music Skill 7
 ปฏิบัติดนตรีไทย 7
2 (0-4-2)
2001409 Thai Music Ensemble 7
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 7
1 (0-2-1)
2001410 Thai Ritual Music
 ดนตรีไทยในพิธีกรรม
1 (0-2-1)
2001411 Thai Music Directing
 การปรับวงดนตรีไทย
2 (1-2-3)
2001412 Thai Music Skill 8
 ปฏิบัติดนตรีไทย 8
4 (0-8-4)
2001413 Thai Music Ensemble 8
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 8
1 (0-2-1)
2001414 Western Music Skill 7
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 7
2 (0-4-2)
2001415 Western Music Ensemble 7
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 7
1 (0-2-1)
2001416 Symphony Orchestra
 วงดุริยางค์ ซิมโฟนี
1 (0-2-1)
2001417 Conducting
 การอำนวยเพลง
2 (0-4-2)
2001418 Western Music Skill 8
 ปฏิบัติดนตรีตะวันตก 8
4 (0-8-4)
2001419 Western Music Ensemble 8
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันตก 8
1 (0-2-1)
2001420 Oriental Music Skill 7
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 7
2 (0-4-2)
2001421 Oriental Music Ensemble 7
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 7
1 (0-2-1)
2001422 Far - East Asian Music
 ดนตรีเอเชียตะวันออกไกล
1 (0-2-1)
2001423 Conducting of Oriental Music
 การอำนวยเพลงดนตรีตะวันออก
2 (1-2-3)
2001424 Oriental Music Skill 8
 ปฏิบัติดนตรีตะวันออก 8
4 (0-8-4)
2001425 Oriental Music Ensemble 8
 ปฏิบัติรวมวงดนตรีตะวันออก 8
1 (0-2-1)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001130 Music Improvisation
 คีตปฏิภาณ
2 (1-2-3)
2001131 Khaen for Beginner
 การเป่าแคนเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001132 Molam for Beginner
 การขับร้องหมอลำเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001133 Pong Lang for Beginner
 การตีโปงลางเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001134 Phin for Beginner
 การดีดพิณเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001135 Wot for Beginner
 การเป่าโหวดเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001136 Khim for Beginner
 การตีขิมเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001137 Khlui for Beginner
 การเป่าขลุ่ยเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001138 So for Beginner
 การสีซอเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001139 Jakhey for Beginner
 การดีดจะเข้เบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001140 Guitar for Beginner
 กีตาร์เบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001141 Keyboard for Beginner
 คีย์บอร์ดเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001142 Violin for Beginner
 ไวโอลินเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001143 Drum Set for Beginner
 กลองชุดเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001144 Guitar Bass for Beginner
 กีตาร์เบสเบื้องต้น
1 (0-2-1)
2001145 Repairing, Making, and Maintenance of Musical Instruments
 การซ่อมสร้างและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
2 (1-2-3)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet