หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 138
 2.1   วิชาแกนคณะหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0600001 Introduction to Musical Arts and Dancing Arts
 ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ปริทัศน์
3 (3-0-0)
0600002 Introduction to Visual Arts and Creative Arts
 ทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ปริทัศน์
3 (3-0-0)
0600003 Introduction to Architecture,Urban and Environment
 สถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมปริทัศน์
3 (3-0-0)
0600004 Art and Culture of Isan
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-0)

 2.2   วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0603101 Drawing I
 วาดภาพ 1
3 (1-5-0)
0603102 Creative Design I
 ออกแบบนฤมิตศิลป์ 1
3 (1-5-0)
0603103 Creative Design II
 ออกแบบนฤมิตศิลป์ 2
3 (1-5-0)
0603104 Architectural Design I
 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
3 (1-5-0)
0603105 History of Western Architectural
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
3 (3-0-0)
0603106 Building Mathematics
 คณิตศาสตร์อาคาร
3 (3-0-0)
0603201 Architectural Design II
 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
3 (1-5-0)
0603202 Architectural Design III
 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6 (2-8-0)
0603203 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
3 (2-2-0)
0603204 Materials and Construction I
 วัสดุและการก่อสร้าง 1
3 (2-2-0)
0603205 Structures I
 โครงสร้าง 1
3 (2-2-0)
0603206 Water Supply and Sanitation
 ระบบการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-0)
0603207 History of Oriental Architectural
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
3 (3-0-0)
0603301 Materials and Construction II
 วัสดุและการก่อสร้าง 2
3 (2-2-0)
0603302 Architectural Design IV
 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6 (2-8-0)
0603303 Architectural Design V
 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6 (2-8-0)
0603304 Electrical and Communication System
 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3 (3-0-0)
0603305 Structures II
 โครงสร้าง 2
3 (2-2-0)
0603401 Structures III
 โครงสร้าง 3
3 (2-2-0)
0603402 Building Estimation and Cost Control
 การประมาณราคาและควบคุมงบประมาณ
3 (3-0-0)
0603403 Professional Practice
 ฝึกงานวิชาชีพ
3 (1-4-0)
0603415 Workshop in Planning and Housing
 ประชุมปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและเคหการ
3 (2-2-0)
0603416 Urban Landscape Design
 ออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน
3 (1-5-0)
0603417 Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้าง
3 (2-2-0)

 2.3   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0603307 Urban Socio-economics
 สังคมเศรษฐกิจเมือง
3 (3-0-0)
0603410 Topographic Analysis
 ภูมิสภาพวิเคราะห์
3 (3-0-0)
0603411 Town and Urban History
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
3 (3-0-0)
0603412 Town and Regional Planning
 การวางผังเมืองและผังภาค
3 (3-0-0)
0603413 Urban Design I
 การออกแบบชุมชนเมือง 1
3 (1-5-0)
0603414 Landscape Design
 ออกแบบภูมิทัศน์
3 (1-5-0)
0603415 Urban Design II
 การออกแบบชุมชนเมือง 2
3 (1-5-0)
0603416 Housing Design
 ออกแบบเคหการ
3 (1-5-0)
0603417 Site Planning
 การวางผังบริเวณ
3 (1-5-0)
0603507 Urban Design III
 การออกแบบชุมชนเมือง 3
3 (1-5-0)
0603508 Thesis Research in City and Urban Design
 การวิจัยวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
3 (2-2-0)
0603509 Aesthetic and Visual Evaluation
 การประเมินทางสุนทรียทัศน์
3 (2-2-0)
0603510 Terrain Analysis
 การวิเคราะห์ภูมิลักษณ์
3 (1-5-0)
0603511 Land-use and Infra-structure
 การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างสาธารณูปการ
3 (1-5-0)
0603512 Master Planning
 การวางผังแม่บท
3 (1-5-0)
0603513 Thesis in City and Urban Design
 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
9 (2-14-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0603514 Landscape Design II
 ออกแบบภูมิทัศน์ 2
3 (1-5-0)
0603515 Housing Design II
 ออกแบบเคหการ 2
3 (1-5-0)
0603516 Urban Design IV
 การออกแบบชุมชนเมือง 4
3 (1-5-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet