หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 วิชาโทบังคับ วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104212 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-0)
0104221 Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104222 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104301 Analytical Study of the Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-0)
0104307 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104311 History of Modern Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่
3 (3-0-0)
0104331 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-0)
0104352 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-0)

 2 วิชาโทเลือก วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104217 The Philosophy of History
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104218 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104219 Intellectual History
 ประวัติศาสตร์ความคิด
3 (3-0-6)
0104220 Archaeology and Art History in Thailand
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
2 (2-0-6)
0104305 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104306 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104311 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-0)
0104315 Popular Culture
 วัฒนธรรมมวลชน
3 (3-0-6)
0104316 History of the River Basin Communities in Thailand
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104318 Museum Basics
 พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104319 Local Museum in Thailand
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104320 Historical and Cultural Management in Thailand
 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104321 Archaeology and Art History in Neighboring Countries
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
2 (2-0-4)
0104331 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104405 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
0104415 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104421 Readings in Southeast Asia History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-0)
0104431 Readings in East Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
3 (3-0-0)
0104440 History of Thai Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาไทย
2 (2-0-4)
0104441 Comparative History of Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104442 Comparative History of the Industrial Revolution among Countries
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ
2 (2-0-4)
0104451 Readings in European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-0)
0104452 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-0)
0104461 History of the United states
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-0)
1300102 Introduction to International Relations
 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet