หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202209 Biology for Sport Science
 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
0300165 Basic Mechanics
 กลศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0505101 Sport Science
 วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505128 Human Anatomy and Physiology for Sport Science 1
 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
2 (1-2-3)
0505129 Human Anatomy and Physiology for Sport Science 2
 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
2 (1-2-3)
0505201 Sport Biomechanics
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505202 Sport Physiology
 สรีรวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
0505203 Laboratory in Sport Physiology
 ปฎิบัติการสรีรวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
0505204 Sport Nutrition
 โภชนาการการกีฬา
2 (2-0-4)
0505205 Sport Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
0505301 Sport Sociology
 สังคมวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
0505302 Measurement and Evaluation in Sport Science
 การวัดและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505303 Sport Training
 การฝึกกีฬา
2 (2-0-4)
0505304 Technology and Innovation in Sport
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา
2 (2-0-4)
0505305 Sport Science Professional Code of Ethics
 จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505306 Sport and Community Development
 กีฬาและการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0505307 Sport Management
 การจัดการกีฬา
2 (2-0-4)
0505401 Sport Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
0505402 Senior Project in Sport Science
 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (1-4-4)
0505403 Field Work 1
 ฝึกงาน 1
2 (0-10-2)
0505404 Field Work 2
 ฝึกงาน 2
4 (0-20-4)
0505405 Seminar in Sport Science
 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 43
 2.2.1   กลุ่มทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505102 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
2 (2-0-4)
0505103 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิค
2 (2-0-4)
0505104 Recreation Management
 การจัดการนันทนาการ
2 (2-0-4)
0505105 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0505106 Exercise and Sport in Children and Youth
 การออกกำลังกายและการกีฬาในเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
0505206 Quality of Life and Health Promotion
 คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0505207 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0505208 Basic Research in Sport Science
 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505209 Health and Safety Science
 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
0505210 Massage for Health and Sport
 การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
2 (1-2-3)
0505211 Learning of Motor Skills
 การเรียนรู้ทักษะกลไก
2 (2-0-4)
0505212 Exercise and Sport in Women
 การออกกำลังกายและการกีฬาในสตรี
2 (2-0-4)
0505213 Exercise and Sport in Aging Population
 การออกกำลังกายและการกีฬาในผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
0505308 Sport Safety
 ความปลอดภัยทางกีฬา
2 (2-0-4)
0505309 Exercise Rehabilitation
 การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
2 (2-0-4)
0505310 Physical Fitness Testing and Evaluation
 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย
2 (2-0-4)
0505311 Computer for Sport Science
 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
0505312 Sport Science in School and Community
 วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน
2 (2-0-4)
0505313 Organization of Sports Competition and Officiating
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการตัดสิน
2 (2-0-4)
0505314 Sport Coaching Techniques and Training Program
 เทคนิคการโค้ชกีฬา และโปรแกรมการฝึก
2 (2-0-4)
0505315 Psychological Skill Training and Stress Management in Sport
 การฝึกปฏิบัติทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา
2 (2-0-4)
0505316 Motor Development
 พัฒนาการการเคลื่อนไหว
2 (2-0-4)
0505317 Community Recreation
 การนันทนาการชุมชน
2 (2-0-4)
0505318 Sport and Beauty
 กีฬากับความงาม
2 (2-0-4)
0505319 Advertising and Promotion Exercise and Sport
 การโฆษณาและการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย
2 (2-0-4)
0505320 Facilities and Equipment in Sport
 สถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
0505406 Scientific Principles in Exercise and Sport Training
 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา
2 (2-0-4)
0505407 Tourism and Sport Business
 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา
2 (2-0-4)

 2.2.2   กลุ่มปฏิบัติ (อย่างน้อยกลุ่มละ 1 นก)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2.21   กีฬาและกิจกรรมประกอบดนตรีหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505107 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (0-2-1)
0505108 Thai Classical Dance
 นาฏศิลป์ไทย
1 (0-2-1)
0505109 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
0505110 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
1 (0-2-1)
0505111 Aerobic Gymnastics
 แอโรบิกยิมนาสติกส์
1 (0-2-1)
0505112 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
0505214 Fighter Aerobic Dance
 ไฟท์เตอร์ แอโรบิก
1 (0-2-1)
0505215 Kickboxing Aerobic
 คิคบ๊อกซิ่ง แอโรบิก
1 (0-2-1)

 2.2.22   กีฬาประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตีหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505113 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
0505114 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
0505115 Soft Tennis
 ซอฟท์เทนนิส
1 (0-2-1)
0505116 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
0505216 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)

 2.2.23   กีฬาประเภทใช้อุปกรณ์ลูกบอลหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505117 Thai Boxing I (Men)/Thai Classical Dance I (Women)
 Thai Boxing I (Men)/Thai Classical Dance I (Women)
1 (1-1-0)
0505118 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
0505119 Baseball
 เบสบอล
1 (0-2-1)
0505120 Hockey
 ฮอกกี้
1 (0-2-1)
0505121 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
0505122 Handball
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
0505217 Aerofitball
 แอโรฟิตบอล
1 (0-2-1)
0505321 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
0505322 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1)
0505323 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
0505324 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)

 2.2.24   กีฬาศิลปะป้องกันตัวหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505218 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (0-2-1)
0505219 Krabi Krabong
 กระบี่กระบอง
1 (0-2-1)
0505220 Judo
 ยูโด
1 (0-2-1)
0505221 Takwando
 เทควันโด
1 (0-2-1)
0505222 Fencing
 ดาบสากล
1 (0-2-1)
0505223 Martial Art
 ศิลปะป้องกันตัว
1 (0-2-1)
0505325 Boxing
 มวยสากล
1 (0-2-1)

 2.2.25   กีฬาทางน้ำหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505224 Rowing
 เรือพาย
1 (0-2-1)
0505225 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
0505226 Aquatic Exercise
 การออกกำลังกายในน้ำ
1 (0-2-1)
0505227 Synchronized Swimming
 ระบำใต้น้ำ
1 (0-2-1)
0505326 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (0-2-1)
0505327 Water Polo Playing
 โปโลน้ำ
1 (0-2-1)
0505328 Life Saving and Water Safety
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
1 (0-2-1)

 2.2.26   การฝึกกีฬาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505408 Track and Field Training
 การฝึกกรีฑา
2 (1-2-3)
0505409 Swimming Training
 การฝึกว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
0505410 Basketball Training
 การฝึกบาสเกตบอล
2 (1-2-3)
0505411 Rugby Football Training
 การฝึกรักบี้ฟุตบอล
2 (1-2-3)
0505412 Football Training
 การฝึกฟุตบอล
2 (1-2-3)
0505413 Volleyball Training
 การฝึกวอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
0505414 Gymnastics Training
 การฝึกยิมนาสติกส์
2 (1-2-3)
0505415 Tennis Training
 การฝึกเทนนิส
2 (1-2-3)
0505416 Badminton Training
 การฝึกแบดมินตัน
2 (1-2-3)
0505417 Boxing Training
 การฝึกมวยสากล
2 (1-2-3)
0505418 Thai Boxing Training
 การฝึกมวยไทย
2 (1-2-3)
0505419 Judo Training
 การฝึกยูโด
2 (1-2-3)
0505420 Table Tennis Training
 การฝึกเทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)

 2.2.27   อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505123 Running for Health
 การวิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
0505124 Jumping Rope for Health
 การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
0505125 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
0505126 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (0-2-1)
0505127 Traditional Games
 การละเล่นพื้นเมือง
1 (0-2-1)
0505329 Gymnastics
 ยิมนาสติกส์
1 (0-2-1)
0505330 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
0505331 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (0-2-1)
0505332 Cycling
 จักรยาน
1 (0-2-1)
0505333 Exercise and Weight Control
 การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
1 (0-2-1)
0505334 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
1 (0-2-1)
0505335 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (0-2-1)
0505336 Body Sculpting
 การเสริมสร้างสัดส่วนร่างกาย
1 (0-2-1)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet