หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การประถมศึกษา
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2 วิชาชีพครู วิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 2.1 วิชาชีพคูรบังคับ วิชาชีพคูรบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501301 Introduction to Administration and Educational Supervision
 การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0502101 Psychology in the Classroom
 จิตวิทยาในชั้นเรียน
3 (3-0-6)
0502302 Introduction to Guidance
 การแนะแนวเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0503301 Instructional Media
 สื่อการสอน
2 (2-1-0)
0504401 Educational Measurement
 การวัดผลการศึกษา
3 (3-0-0)
0505413 School Health Programs
 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
2 (2-0-0)
0506101 Foundations and Philosophy of Education
 พื้นฐานและปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
0506102 Essential Information for Teaching Profession
 สารัตถะความเป็นครู
3 (3-0-6)
0506201 Professional Experience II
 ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 2
1 (0-2-0)
0506312 General Method of Teaching
 วิธีสอนทั่วไป
2 (2-1-0)
0506314 Professional Experience III
 ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 3
1 (0-2-0)
0506415 Student Teaching and/or Practicum
 การฝึกสอนและหรือฝึกงาน
6 (0-12-0)

 2.2 วิชาชีพครูเลือก วิชาชีพครูเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0200302 Special Education
 การศึกษาพิเศษ
2 (2-1-0)
0200304 Teaching the Disturbed Child
 Teaching the Disturbed Child
2 (2-1-0)
0200306 Remedial Teaching
 Remedial Teaching
2 (2-1-0)
0200310 Secondary Education
 การมัธยมศึกษา
2 (2-0-0)
0200402 Secondary School Curriculum
 หลักสูตรมัธยมศึกษา
2 (2-1-0)
0200421 Science for Secondary School Teachers
 Science for Secondary School Teachers
2 (2-1-0)
0501310 Introduction to Nonformal Education
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-0)
0501314 Principles of Adult Learning
 หลักการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
3 (3-0-0)
0501318 Voluntary and Youth Activities
 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2 (2-0-0)
0501322 Principles of Community Development
 หลักการพัฒนาชุมชนเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0501407 Community Leadership
 การเป็นผู้นำในชุมชน
2 (2-0-0)
0502201 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครู
2 (2-0-0)
0502203 Group Dynamics for Teachers
 กลุ่มสัมพันธ์สำหรับครู
2 (2-0-0)
0502301 Educational Psychology
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)
0502310 Psychology of Adolescence
 จิตวิทยาวัยรุ่น
3 (3-0-0)
0503305 Educational Innovation and Case Studies
 นวัตกรรมการศึกษา-การศึกษาเฉพาะกรณี
2 (2-0-0)
0503313 Techniques of Using Blackboard
 Techniques of Using Blackboard
2 (2-1-0)
0504303 Introduction to Attitude Measurement
 การวัดทัศนคติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
0504304 Introduction to Educational Research
 วิจัยการศึกษาเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0504404 Principles of Evaluation
 หลักการประเมินผล
3 (3-0-0)
0506301 Information for Teaching Profession
 ความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพครู
2 (2-0-0)
0506304 Elementary Education
 การประถมศึกษา
2 (2-0-0)
0506318 Principles of Vocational Education
 Principles of Vocational Education
3 (3-0-0)
0506401 Recreation for Teachers
 Recreation for Teachers
2 (2-1-0)
0506402 Independent Study
 Independent Study
2 (0-4-0)
0506403 Elementary School Curriculum
 หลักสูตรประถมศึกษา
2 (2-1-0)
0506417 Microteaching I
 Microteaching I
2 (2-1-0)
0506418 Microteaching II
 Microteaching II
2 (2-1-0)
0506419 Supervision in Student Teaching
 การนิเทศการฝึกสอน
2 (2-0-0)
0506421 Introduction to Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0506422 Ethics in Education
 จริยศาสตร์ศึกษา
2 (2-0-0)

 3 วิชาเอก วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 47
 3.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506302 Child Study
 การศึกษาเด็ก
2 (2-0-0)
0506305 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับครูประถม
1 (0-2-0)
0506306 Curriculum Development and Management
 การพัฒนาและการจัดการหลักสูตร
3 (3-0-6)
0506307 Thai Language Arts for Elementary Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครูประถม
3 (3-0-0)
0506308 Social Studies in the Elementary School
 สังคมศึกษาในโรงเรียนประถม
3 (3-0-0)
0506309 Mathematics for Elementary School Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม
3 (3-0-0)
0506310 Physical Education in Elementary School
 พลานามัยในโรงเรียนประถม
3 (3-0-0)
0506313 Leadership Training and Youth Activities
 การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน
2 (1-2-0)
0506404 Science for Elementary School Teachers
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม
3 (3-0-0)
0506405 Art for Elementary School Teachers
 ศิลปะสำหรับครูประถม
2 (1-2-0)
0506406 Fundamental Music for Elementary School Teachers
 ดนตรีเบื้องต้นสำหรับครูประถม
2 (2-0-0)
0506407 Home Economics in the Elementary School
 คหกรรมศาสตร์ในโรงเรียนประถม
2 (2-0-0)
0506408 Agriculture in the Elementary School
 เกษตรกรรมในโรงเรียนประถม
2 (1-2-0)
0506412 Implementation and Integration of Elementary School Curriculum
 การใช้หลักสูตรประถมศึกษาและบูรณาการทางการสอน
3 (3-0-0)
0506420 Children and Literature
 เด็กกับวรรณกรรม
2 (2-0-0)

 3.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501302 Educational Administration
 การบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
0501418 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
2 (2-0-0)
0506303 Early Childhood Education
 การศึกษาก่อนวัยเรียน
2 (2-0-0)
0506311 Teaching English in the Elementary School
 ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม
2 (2-0-0)
0506315 Principles of Nutrition for Elementary School Teachers
 โภชนาการสำหรับครูประถม
2 (2-0-0)
0506316 English Skills Elementary School Teachers I
 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม 1
2 (2-0-0)
0506317 English Skills Elementary School Teachers II
 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม 2
2 (2-0-0)
0506409 Teaching of Reading
 การสอนอ่าน
2 (2-0-0)
0506410 Creative Writing in the Elementary School
 Creative Writing in the Elementary School
2 (2-0-0)
0506411 Speech Problems and Corection in the Elemen School
 Speech Problems and Corection in the Elemen School
2 (2-0-0)
0506413 Drama for Elementary School Teachers
 Drama for Elementary School Teachers
2 (2-0-0)
0506414 Population Education for Elementary School Teachers
 ประชากรศึกษาในโรงเรียนประถม
2 (2-0-0)
0506416 Local Art & Crafts for Elementary School Teachers
 หัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับครูประถม
2 (1-2-0)
0506423 Rural Education
 การศึกษาในชนบท
2 (2-0-0)

 4 วิชาโท วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 7
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet