หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0502102 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-0)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0203101 General Biology for Health Sciences
 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-0)
0204104 Physics for Nurses
 ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล
2 (2-0-0)
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)

 1.6   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 1.7   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202141 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-3)
0202209 Pharmacology 1
 เภสัชวิทยา 1
2 (2-0-0)
0202210 Pharmacology II
 เภสัชวิทยา 2
2 (2-0-0)
0203121 Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-0)
0203122 Human Physiology
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-0)
0203223 Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาของมนุษย์
2 (1-3-0)
0203224 Human Pathology
 พยาธิวิทยาของมนุษย์
2 (2-0-0)
0203230 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-0)
0203401 Biostatistics for Health Sciences
 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-0)
0401207 Diet Therapy for Nurses
 โภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
2 (2-0-0)

 2.2   วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.21   ภาคทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401202 Communication in Nursing
 การสื่อสารเพื่อการพยาบาล
2 (2-0-0)
0401203 Nursing Concepts and Theories
 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-0)
0401204 Nursing to Develop Self Care
 การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง
2 (2-0-4)
0401205 Health Assessment
 การประเมินภาวะสุขภาพ
1 (0-2-0)
0401206 Fundamental Nursing
 การพยาบาลเบื้องต้น
4 (2-6-0)
0401208 Nursing Informatics I
 สารสนเทศทางการพยาบาล 1
1 (1-0-0)
0401309 Nursing Ethics
 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
2 (2-0-0)
0401410 Nursing Informatics II
 สารสนเทศทางการพยาบาล 2
2 (2-0-0)
0401411 Principles of Nursing Research
 หลักการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-0)
0401412 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
1 (0-3-0)
0401413 Nursing Administration
 การบริหารงานพยาบาล
2 (2-0-0)
0402201 Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (3-0-0)
0402303 Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-0)
0402305 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (1-2-1)
0403205 Concepts of Childbearing Family
 มโนมติเกี่ยวกับครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
1 (1-0-0)
0403301 Pediatric Nursing I
 การพยาบาลเด็ก 1
2 (2-0-0)
0403303 Pediatric Nursing II
 การพยาบาลเด็ก 2
2 (2-0-0)
0403306 Nursing in Childbearing Family 1
 การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร1
3 (3-0-1)
0403408 Nursing in Childbearing Family 2
 การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 2
3 (3-0-1)
0404202 Health Behavior and Health Promotion
 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-0)
0404303 Principles of Health Counselling
 หลักการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-0)
0404304 Mental Health and Nursing of Clients with Mental Health Deviation
 สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (2-0-0)
0404406 Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-0)
0404407 Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชน 2
3 (3-0-0)

 2.22   ภาคปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402302 Adult Nursing Practice I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (0-8-0)
0402304 Adult Nursing Practice 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (0-12-0)
0402405 Professional Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2 (0-8-0)
0403302 Pediatric Nursing Practice I
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1
2 (0-8-0)
0403304 Pediatric Nursing Practice II
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2
2 (0-8-0)
0403307 Nursing Practice for Childbearing Family 1
 ปฎิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 1
2 (0-8-0)
0403409 Nursing Practice for Childbearing Family 2
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 2
3 (0-12-0)
0404305 Nurse Practice for Clients with Mental Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (0-8-0)
0404408 Community Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
3 (0-12-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet