หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 114
 2.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201106 Mathematics for Engineers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0201107 Mathematics for Engineers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0201108 Mathematics for Engineers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300131 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
0300191 Engineering Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
0300200 Statics
 สถิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0300204 Graphic Drawing
 การเขียนแบบกราฟฟิก
3 (2-6-4)
0300264 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0305200 Introduction to Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 75
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0307200 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307201 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307202 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0307203 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307204 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0307205 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307206 Electric Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307207 Electromechanical Energy Conversion
 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307220 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0307281 Principle of Digital Circuits
 หลักการวงจรดิจิทัล
2 (2-0-4)
0307282 Digital Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1 (0-3-0)
0307301 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307302 Electrical Machine Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0307303 Power Transmission and Distribution
 การส่งจ่ายและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307320 Electronic Circuits
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0307321 Electronic Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-0)
0307340 Principle of Communication
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0307341 Communication Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร
1 (0-3-0)
0307360 Signals and Systems
 สัญญาณและระบบ
2 (2-0-4)
0307361 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0307380 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
2 (2-0-4)
0307381 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
0307400 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
0307401 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-0)
0307480 Numerical Methods for Electrical Engineering
 วิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (2-0-4)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0307403 Electrical Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0307404 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0307405 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307406 Network Analysis and Synthesis
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307407 Power System Harmonics
 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0307408 Protection and Relay
 การป้องกันและรีเลย์
3 (3-0-6)
0307409 Power Plant and Substation
 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย
3 (3-0-6)
0307410 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0307411 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0307412 Motor Control and Protection
 การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์
3 (3-0-6)
0307413 Illumination Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0307414 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
0307415 Solar Energy Engineering
 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0307419 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0307420 Physics of Semiconductor
 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-6)
0307421 Solid State Devices
 อุปกรณ์โซลิดสเตท
3 (3-0-6)
0307422 Design with Operational Amplifiers and Analog ICs
 การออกแบบด้วยออปแอมป์และแอนะลอกไอซี
3 (3-0-6)
0307423 Integrated Circuit Technology
 เทคโนโลยีวงจรรวม
3 (3-0-6)
0307424 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0307425 Pulse Circuit Design
 การออกแบบวงจรพัลส์
3 (3-0-6)
0307426 Switching System Design
 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง
3 (3-0-6)
0307427 Noise in Electronic Systems
 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0307428 Bio-Medical Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
3 (3-0-6)
0307429 VLSI Design
 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ
3 (3-0-6)
0307430 Principle and Applications of Laser
 หลักการของเลเซอร์และการประยุกต์ใช้
3 (3-0-6)
0307439 Selected Topics in Electronic Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0307440 Communication Network and Transmission Lines
 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3 (3-0-6)
0307441 Communication Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
3 (3-0-6)
0307442 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3 (3-0-6)
0307443 Digital Communication
 การสื่อสารดิจิทัล
3 (3-0-6)
0307444 Data Communication and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3 (3-0-6)
0307445 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
0307446 Radio Wave Propagation
 การกระจายคลื่นวิทยุ
3 (3-0-6)
0307447 Mobile Telecommunication
 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
0307448 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
0307449 Satellite Communication
  การสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-6)
0307450 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
0307451 Filter Design
 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ
3 (3-0-6)
0307459 Selected Topics in Communication Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมสื่อสาร
3 (3-0-6)
0307460 Industrial Instrumentation and Control
 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0307461 Industrial Process Control
 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0307462 Microprocessor Applications in Instrumentation and Control
 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบวัดคุม
3 (3-0-6)
0307463 Robotics Engineering
 วิศวกรรมหุ่นยนต์
3 (3-0-6)
0307464 Industrial Automation
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0307465 System Identifications
  การหาคุณลักษณะของระบบ
3 (3-0-6)
0307466 Digital Control Systems
  ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
0307467 Optimal Control Systems
 ระบบควบคุมแบบออปติมอล
3 (3-0-6)
0307468 Nonlinear Control
 การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
3 (3-0-6)
0307479 Selected Topics in Control Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมควบคุม
3 (3-0-6)
0307481 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0307482 Data Structures and Database Management
 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0307483 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0307484 Computer Hardware Design
 การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
3 (3-0-6)
0307485 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3 (3-0-6)
0307486 Assembly Language and System Programming
 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและการเขียนโปรแกรมระบบ
3 (3-0-6)
0307487 Microprocessor Interfacing Techniques
 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
0307488 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3 (3-0-6)
0307489 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
3 (3-0-6)
0307490 Artificial Intelligence
  ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
0307491 Parallel and Distributed Computing
 การคำนวณแบบขนานและแบบกระจาย
3 (3-0-6)
0307499 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301399 Practical Engineering Training
 การฝึกงานทางวิศวกรรม
3 (0-9-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet