หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1   วิชาศึกษาทั่วไปบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 26
 1.1.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.1.6   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.1.7   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-2)

 1.2   วิชาศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)

 2   หมวดเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201106 Mathematics for Engineers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0201107 Mathematics for Engineers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0201108 Mathematics for Engineers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0202102 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-4)
0202192 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300131 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
0300191 Engineering Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
0300200 Statics
 สถิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0300204 Graphic Drawing
 การเขียนแบบกราฟฟิก
4 (2-6-4)
0300230 Introduction to Numerical Methods
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0300263 Dynamics
 พลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300264 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300274 Engineering Materials Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
1 (0-3-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 67
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300336 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300337 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0300357 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-3-4)
0300360 Thermodynamics 1
 อุณหพลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0300361 Internal Combustion Engine
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
0300362 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
0300363 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300364 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0300365 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0300366 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-0)
0300367 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0300369 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-6)
0300371 Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
0300372 Thermodynamics 2
 อุณหพลศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
0300373 Mechanical Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-3-0)
0300452 Energy Seminar
 การสัมมนาทางพลังงาน
1 (0-3-6)
0300455 Thermal System Design
 การออกแบบระบบทางความร้อน
3 (3-0-6)
0300456 Renewable Energy Resources
 แหล่งพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
0300461 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-6)
0300462 Air-Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-6)
0300463 Measurement and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
0300465 Machine Design 1
 การออกแบบเครื่องจักรกล1
3 (3-0-6)
0300496 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
0300498 Senior Engineering Project1
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา1
1 (0-3-0)
0300499 Senior Engineering Project 2
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา 2
2 (0-6-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300358 Electronics for Engineering
 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร
3 (3-3-4)
0300374 Theory of Agricultural Machines
 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
3 (3-0-6)
0300376 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
0300464 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
0300466 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-6)
0300467 Automatic Control
 การควบคุมแบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
0300468 Mechanical Measurement Laboratory
 ปฏิบัติการการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
0300469 Finite Element
 ไฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3-0-6)
0300470 Machine Design 2
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-6)
0300471 Advanced Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-6)
0300472 Advanced Refrigeration and Air-Conditioning
 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
3 (3-0-6)
0300476 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0300477 Lubrication and Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
0300478 Fluid Power System
 ระบบกำลังของไหล
3 (3-0-6)
0300479 Industrial Piping System Design
 การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0300481 Thermal Power Systems
 ระบบต้นกำลังทางความร้อน
3 (3-0-6)
0300482 Heat Pipe
 ท่อความร้อน
3 (3-0-6)
0300483 Fan, Pump and Compressor
 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัดลม
3 (3-0-6)
0300484 Manufacturing Processes
 กระบวนการการผลิต
3 (3-0-6)
0300486 Fluid Dynamics
 พลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0300488 Solar Energy Engineering
 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0300489 Turbo Machinery
 เครื่องจักรกังหัน
3 (3-0-6)
0300494 Safety Engineering and Facility Design
 วิศวกรรมความปลอดภัยกับการออกแบบภายในอาคาร
3 (3-0-6)
0300497 Combustion
 การเผาไหม้
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300399 Practical Engineering Training
 การฝึกงานทางวิศวกรรม
3 (0-6-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet