หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   ศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201112 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
0201213 Mathematics 3
 คณิตศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
0201214 Mathematics 4
 คณิตศาสตร์ 4
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0202102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-0)
0202102 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-4)
0202192 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0202192 Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0204105 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-0)
0204106 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-0)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
0204195 Physics for Engineers Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
0204196 Physics for Engineers Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300130 Computer Programming Application
 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-0)
0300131 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
0300191 Engineering Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
0300200 Statics
 สถิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0300200 Statics
 สถิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0300201 Surveying 1
 การสำรวจ 1
3 (2-3-4)
0300201 Surveying 1
 การสำรวจ 1
3 (3-3-4)
0300204 Graphic Drawing
 การเขียนแบบกราฟฟิก
4 (2-6-4)
0300204 Graphic Drawing
 การเขียนแบบกราฟฟิก
4 (2-6-4)
0300263 Dynamics
 พลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300264 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300264 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 67
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300202 Survey Camp
 การสำรวจภาคสนาม
1 (0-6-4)
0300205 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
0300274 Engineering Materials Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
1 (0-3-0)
0300301 Strength of Materials
 กำลังวัสดุ
3 (3-0-6)
0300302 Construction Materials
 วัสดุก่อสร้าง
3 (3-0-6)
0300303 Construction Materials Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
1 (0-3-0)
0300305 Soil Mechanics
 กลศาสตร์ดิน
3 (3-0-6)
0300305 Soil Mechanics
 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300306 Soil Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-0)
0300309 Hydraulics 1
 ชลศาสตร์ 1
3 (2-3-4)
0300309 Hydraulics 1
 ชลศาสตร์ 1
3 (3-3-4)
0300310 Hydraulics Laboratory 1
 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1
1 (0-3-0)
0300350 Electrical Engineering 1
 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0300351 Electrical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
0300357 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-3-4)
0300360 Thermodynamics 1
 อุณหพลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0300363 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300366 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-0)
0300400 Construction Management
 การจัดการการก่อสร้าง
3 (3-0-6)
0300402 Foundation Engineering
 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
0300404 Structures Theory
 ทฤษฎีโครงสร้าง
3 (3-0-6)
0300405 Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-6)
0300406 Timber and Steel Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-6)
0300408 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-6)
0300408 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-6)
0300414 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (2-3-4)
0300414 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (3-3-4)
0300421 Hydraulic Engineering
 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300421 Hydraulic Engineering
 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300424 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
0300424 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
0300475 Tractor Engineering
 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์
3 (3-0-6)
0300498 Senior Engineering Project1
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา1
1 (0-3-0)
0300499 Senior Engineering Project 2
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา 2
2 (0-6-0)

 2.3.11   วิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300450 Rural Engineering Seminar
 สัมมนาทางวิศวกรรมชนบท
1 (0-3-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300181 Building Mathematics
 คณิตศาสตร์อาคาร
3 (3-0-6)
0300282 Architectural Structures I
 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1
3 (2-2-4)
0300307 Surveying 2
 การสำรวจ 2
3 (2-3-4)
0300308 Strength of Materials 2
 กำลังวัสดุ 2
3 (3-0-6)
0300330 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300331 Electrical Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300332 Electrical Circuit Theory Laboratory
 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0300333 Engineering Electronics
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0300334 Eugnineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-0)
0300335 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300336 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300337 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
0300338 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300339 Electrical and Communication System
 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3 (3-0-6)
0300340 Electrical Measurement and Instrument
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0300344 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0300352 Electrical Engineering 2
 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0300353 Electrical Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1 (0-3-0)
0300354 Electromechanical Conversion
 การแปรสภาพพลังงานไฟฟ้ากล
3 (3-0-6)
0300361 Internal Combustion Engine
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
0300362 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
0300364 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0300365 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0300367 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0300369 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-6)
0300372 Thermodynamics 2
 อุณหพลศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
0300375 Alternative Energy Resources
 แหล่งพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
0300379 Mechanical and Air Conditioning System
 ระบบเครื่องกลและปรับอากาศ
3 (3-0-6)
0300381 Architectural Structures II
 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2
3 (2-2-4)
0300410 Prestressed Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
0300411 Bridge Design
 การออกแบบสะพาน
3 (3-0-6)
0300412 Building Design
 การออกแบบอาคาร
3 (3-0-6)
0300415 Transportation Engineering
 วิศวกรรมการขนส่ง
3 (3-0-6)
0300426 Water Supply and Sanitation
 ระบบประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
0300428 Irrigation and Drainage Engineering
 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย
3 (3-0-6)
0300429 Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0300430 Electric Power Systems 1
 ระบบไฟฟ้ากำลัง 1
3 (3-0-6)
0300431 Electric Power System 2
 ระบบไฟฟ้ากำลัง 2
3 (3-0-6)
0300432 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0300433 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
0300435 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0300436 Digital Control Systems
 การควบคุมเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
0300437 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
0300447 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0300448 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-0)
0300449 Approved Elective 1 (Pre Project)
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0300459 Architectural Structures III
 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3
3 (2-2-4)
0300461 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-6)
0300462 Air-Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-6)
0300463 Measurement and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
0300465 Machine Design 1
 การออกแบบเครื่องจักรกล1
3 (3-0-6)
0300467 Automatic Control
 การควบคุมแบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
0300470 Machine Design 2
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-6)
0300476 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0300485 Agricultural Process Engineering
 กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300490 Fire Dynamics
 พลศาสตร์ของไฟ
3 (3-0-6)
0300491 Fire Protection Systems
 ระบบการป้องกันอัคคีภัย
3 (3-0-6)
0300492 Risk Survey and Analysis
 การสำรวจและวิเคราะห์ภัยเสี่ยง
3 (3-0-6)
0300493 Fire Hazards of Materials
 วัสดุกับการติดไฟ
3 (3-0-6)
0300494 Safety Engineering and Facility Design
 วิศวกรรมความปลอดภัยกับการออกแบบภายในอาคาร
3 (3-0-6)
0300495 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (2-3-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300399 Practical Engineering Training
 การฝึกงานทางวิศวกรรม
3 (0-6-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet