หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 1.7   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)

 1.8   กลุ่มวิชาศึกษาทึ่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201106 Mathematics for Engineers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0201107 Mathematics for Engineers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0201108 Mathematics for Engineers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0201302 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
0202102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-0)
0202102 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-4)
0202192 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0202192 Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0204105 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-0)
0204106 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-0)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
0204195 Physics for Engineers Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
0204196 Physics for Engineers Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
1 (0-3-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300130 Computer Programming Application
 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-0)
0300191 Engineering Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
0300200 Statics
 สถิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0300230 Introduction to Numerical Methods
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0300260 Engineering Drawing 1
 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-3-0)
0300263 Dynamics
 พลศาสตร์
3 (3-0-6)
0300264 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300274 Engineering Materials Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
1 (0-3-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300265 Engineering Design
 การออกแบบทางวิศวกรรม
2 (1-3-0)
0300266 Manufacturing Process Analysis
 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
3 (2-3-0)
0300345 Electronics for Engineers 1
 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0300346 Electronics for Engineers Laboratory 1
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
0300350 Electrical Engineering 1
 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0300351 Electrical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
0300360 Thermodynamics 1
 อุณหพลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0300362 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
0300363 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0300364 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0300365 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0300366 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-0)
0300367 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0300368 Computer-Aided Drafting and Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
3 (2-3-4)
0300369 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-0)
0300373 Mechanical Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-3-0)
0300374 Theory of Agricultural Machines
 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
3 (3-0-0)
0300453 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-3)
0300461 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-0)
0300463 Measurement and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
0300465 Machine Design 1
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-0)
0300467 Automatic Control
 การควบคุมแบบอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
0300470 Machine Design 2
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-6)
0300474 Computer Integrated Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ในการผลิต
3 (2-3-4)
0300498 Senior Engineering Project1
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา1
1 (0-3-0)
0300499 Senior Engineering Project 2
 ปริญญานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา 2
2 (0-6-0)

 2.4   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300370 Intermediate Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็งขั้นกลาง
3 (3-0-0)
0300371 Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
0300372 Thermodynamics 2
 อุณหพลศาสตร์ 2
3 (3-0-0)
0300376 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
0300377 Production and Planning Control
 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
0300460 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0300462 Air-Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-0)
0300464 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-0)
0300466 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-6)
0300468 Mechanical Measurement Laboratory
 ปฏิบัติการการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-0)
0300469 Finite Element
 ไฟไนต์เอลิเมนต์
3 (3-0-6)
0300471 Advanced Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
3 (3-0-6)
0300472 Advanced Refrigeration and Air-Conditioning
 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
3 (3-0-6)
0300473 Computer-Aided Tool and Fixture Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือและหัวจับ
3 (3-0-6)
0300475 Tractor Engineering
 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์
3 (3-0-6)
0300476 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0300477 Lubrication and Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
0300478 Fluid Power System
 ระบบกำลังของไหล
3 (3-0-6)
0300479 Industrial Piping System Design
 การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0300480 Advanced Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
0300481 Thermal Power Systems
 ระบบต้นกำลังทางความร้อน
3 (3-0-6)
0300482 Heat Pipe
 ท่อความร้อน
3 (3-0-6)
0300483 Fan, Pump and Compressor
 พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัดลม
3 (3-0-0)
0300484 Manufacturing Processes
 กระบวนการการผลิต
3 (3-0-6)
0300486 Fluid Dynamics
 พลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0300487 Manufacturing Engineering Seminar
 การสัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต
1 (0-3-6)
0300488 Solar Energy Engineering
 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0300489 Turbo Machinery
 เครื่องจักรกังหัน
3 (3-0-6)
0300490 Fire Dynamics
 พลศาสตร์ของไฟ
3 (3-0-6)
0300491 Fire Protection Systems
 ระบบการป้องกันอัคคีภัย
3 (3-0-6)
0300492 Risk Survey and Analysis
 การสำรวจและวิเคราะห์ภัยเสี่ยง
3 (3-0-0)
0300493 Fire Hazards of Materials
 วัสดุกับการติดไฟ
3 (3-0-9)
0300494 Safety Engineering and Facility Design
 วิศวกรรมความปลอดภัยกับการออกแบบภายในอาคาร
3 (3-0-6)
0300495 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (2-3-4)
0300496 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
0300497 Combustion
 การเผาไหม้
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0300399 Practical Engineering Training
 การฝึกงานทางวิศวกรรม
3 (0-6-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet