หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105207 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
0299301 International Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 85
 2.21   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201103 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (3-0-0)
0201105 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-0)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201112 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
0201213 Mathematics 3
 คณิตศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
0201251 Statistical Methods 1
 วิธีการทางสถิติ 1
3 (2-2-5)
0205103 Fundamentals of Computer Science
 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
0301102 Fundamental of Computer Science
 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
0301290 Computer Workshop
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
0 (0-30-0)

 2.22   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205212 Programming 2
 การโปรแกรม 2
3 (2-2-0)
0205212 Programming 2
 การโปรแกรม 2
3 (2-2-0)
0301111 Programming 1
 การโปรแกรม 1
3 (2-2-0)
0301212 Programming 2
 การโปรแกรม 2
3 (2-2-0)
0301217 Assembly Language Programming
 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3 (2-2-4)
0301281 Data Structure and File Organization
 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
4 (3-2-0)
0301313 Programming 3
 การโปรแกรม 3
3 (2-2-0)
0301314 System Programming
 การโปรแกรมระบบ
3 (3-0-6)
0301315 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-4)
0301328 Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0301331 Database Systems Design and Management
 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-0)
0301332 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (3-0-0)
0301341 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
0301342 Computer Network
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0301353 Computer Architecture
 สถาปัตรยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0301355 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0301356 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-0)
0301361 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
0301404 Design and Analysis of Algorithm
 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม
3 (3-0-6)
0301405 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
0301419 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
0301443 Telecommunications and Networking Laboratory
 ปฏิบัติการโทรคมนาคมการสื่อสารและเครือข่าย
1 (0-2-0)
0301457 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-0)
0301458 Compiler Construction
 การสร้างคอมไพเลอร์
3 (3-0-6)
0301465 Computer Science Seminar 1
 สัมมนาวิทยการคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-0)
0301466 Computer Science Seminar 2
 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-2-0)
0301467 Computer Science Senior Project 1
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-0)
0301468 Computer Science Senior Project 2
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
2 (2-0-0)

 2.23   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201252 Statistical Methods 2
 วิธีการทางสถิติ 2
3 (2-2-5)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0201360 Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0300230 Introduction to Numerical Methods
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0301203 Models and Application in Management Science
 ตัวแปรและการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
0301223 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
0301316 Programming Language
 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-6)
0301333 Object-Oriented Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเชิงวัตถุ
3 (3-0-0)
0301352 Microprocessor Interface
 ไมโครโปรเซสเซอร์อินเตอร์เฟส
3 (2-2-4)
0301354 System Architecture
 สถาปัตยกรรมระบบ
3 (3-0-6)
0301371 Application Programs Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3 (2-2-6)
0301372 Multimedia Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย
3 (2-2-4)
0301382 Information Retrieval Systems
 ระบบการเรียกใช้ข้อสนเทศ
3 (3-0-6)
0301418 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 (2-2-4)
0301429 Experts Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (3-0-6)
0301435 Advanced Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง
3 (3-0-6)
0301456 Switching Theory
 ทฤษฎีสวิตช์ชิ่ง
3 (3-0-6)
0301474 Computer-Aided Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-4)
1201223 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet