หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เคมี
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0299202 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
2 (2-0-4)
0299203 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 77
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201101 Mathematics for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์2
4 (4-0-8)
0202103 Chemical Principle 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-6)
0202104 Chemical Principle 2
 หลักเคมี 2
3 (3-0-6)
0202193 Chemistry Principles Laboratory 1
 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
1 (0-3-6)
0202194 Chemistry Principles Laboratory 2
 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
1 (0-3-6)
0202201 Statistics for Chemistry
 สถิติสำหรับเคมี
2 (2-0-4)
0202211 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
0202212 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
0202222 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
0202223 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
0202242 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
0202251 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
2 (2-0-4)
0202292 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-6)
0202293 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-6)
0202294 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-6)
0202295 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-6)
0202297 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-6)
0202298 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-6)
0202299 Analytical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1 (0-3-6)
0202321 Spectroscopy of Organic Substances
 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
2 (2-0-4)
0202331 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0202332 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0202341 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
0202351 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
0202352 Analytical Chemistry 3
 เคมีวิเคราะห์ 3
3 (3-0-6)
0202391 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-6)
0202392 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-6)
0202393 Analytical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1 (0-3-6)
0202461 Seminar in Chemistry 1
 สัมมนาทางเคมี 1
1 (0-2-4)
0202462 Seminar in Chemistry 2
 สัมมนาทางเคมี 2
1 (0-2-4)
0202463 Senior Project in Chemistry 1
 โครงงานเคมี 1
1 (0-3-6)
0202464 Senior Project in Chemistry 2
 โครงงานเคมี 2
2 (0-6-12)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202202 Mathematics for Chemistry
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี
2 (2-0-4)
0202206 Fundamentals of Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0202311 Organometallic Chemistry
 เคมีสารออร์กาโนเมทัลลิก
2 (2-0-4)
0202312 Nuclear Chemistry
 เคมีนิวเคลียร์
2 (2-0-4)
0202313 Environmental Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0202322 Chemistry of Fat and Oils
 เคมีไขมันและน้ำมัน
2 (2-0-4)
0202323 Natural Product Chemistry
 เคมีของสารธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0202324 Physical Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
2 (2-0-4)
0202325 Organic Synthesis Chemistry
 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
2 (2-0-4)
0202326 Heterocyclic Chemistry
 เคมีของสารเฮทเทอโรไซคลิก
2 (2-0-4)
0202327 Techniques in Organic Synthesis
 เทคนิคในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
2 (1-3-6)
0202333 Chemical Thermodynamics
 เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
2 (2-0-4)
0202342 Pharmaceutical Chemistry
 เคมีเภสัช
2 (2-0-4)
0202343 Clinical Biochemistry
 ชีวเคมีคลินิก
2 (2-0-4)
0202344 Nutritional Biochemistry
 โภชนชีวเคมี
2 (2-0-4)
0202371 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0202372 Petrochemical Industry
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2 (2-0-4)
0202374 Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
0202375 Polymer Technology
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
0202376 Polymer Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์
1 (0-3-6)
0202377 Applied Electrochemistry
 เคมีไฟฟ้าประยุกต์
2 (2-0-4)
0202378 Polymer Characterization
 การตรวจเอกลักษณ์ของพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
0202379 Rubber Technology
 เทคโนโลยีการยาง
2 (2-0-4)
0202381 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
2 (2-0-4)
0202382 Chemical Occupational Health and Safety
 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
2 (2-0-4)
0202383 Chemistry of Soil and Fertilizers
 เคมีดินและปุ๋ย
2 (2-0-4)
0202384 Color Chemistry
 เคมีเกี่ยวกับสี
2 (2-0-4)
0202385 Guide to Chemical Literature
 เอกสารทางเคมี
2 (2-0-4)
0202386 Chemical Aspects of Computing
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี
2 (2-0-4)
0202387 Computing and Numerical Methods in Chemistry
 การคำนวณและวิธีเชิงตัวเลขทางเคมี
2 (2-0-4)
0202388 Basic Electronics for Chemists
 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับนักเคมี
2 (2-0-4)
0202389 Cosmetics Chemistry
 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
2 (2-0-4)
0202390 Glass Blowing
 การเป่าแก้ว
2 (1-2-6)
0202391 Fundamentals of Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0202396 Introduction to Nanotechnology
 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0202397 Biodegradable Polymers
 พอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0202411 Advanced Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202412 Special Topics in Inorganic Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2 (2-0-4)
0202421 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202422 Special Topics in Organic Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
0202431 Advanced Quantum Chemistry
 เคมีควอนตัมขั้นสูง
2 (2-0-4)
0202432 Chemical Kinetics and Chemical Mechanism
 จลนศาสตร์เคมีและกลไกเคมี
2 (2-0-4)
0202433 Special Topics in Physical Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
2 (2-0-4)
0202434 Computational Methods in Chemistry
 วิธีการคอมพิวเตอร์ในเคมี
3 (2-3-6)
0202435 Thermal Analysis
 การวิเคราะห์เชิงความร้อน
2 (2-0-4)
0202436 Crystallography and Diffraction
 ผลึกศาสตร์และการเลี้ยวเบน
2 (2-0-4)
0202441 Analytical Biochemistry
 ชีวเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0202442 Applied Biochemistry to Health Science
 ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
0202443 Special Topics in Biochemistry
 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
2 (2-0-4)
0202444 Physical Biochemistry
 ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
2 (2-0-4)
0202445 Research Methodology in Biochemistry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเคมี
2 (2-0-4)
0202446 Enzymology
 วิทยาเอนไซม์
2 (2-0-4)
0202447 Gene Manipulation
 การจัดการเกี่ยวกับยีน
2 (2-0-4)
0202451 Advanced Instrumental Analysis in Chemistry
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202452 Quality Control in Analytical Chemistry
 การควบคุมคุณภาพทางเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0202454 Special Topics in Analytical Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0202455 Electroanalytical Methods
 วิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า
2 (2-0-4)
0202491 Student Practicum
 การฝึกงาน
2 (2-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet