หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เคมี
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 95
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0299202 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
2 (2-0-4)
0299203 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-0)
0299301 International Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 77
 2.21 วิชาพื้นฐานวิชาเอก วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201101 Mathematics for Science II
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
4 (4-0-0)
0201201 Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติ
3 (3-0-0)
0201201 General Statistical Methods
 วิธีการทางสถิติทั่วไป
3 (3-0-6)

 2.22 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-0)
0202102 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-4)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202192 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0202192 Chemistry Laboratory II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
0202211 Inorganic Chemistry
 อนินทรีย์เคมี
3 (3-0-6)
0202212 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
0202222 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
0202223 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
0202231 Introductory Physical Chemistry
 เคมีฟิสิกัลเบื้องต้น
2 (2-0-0)
0202241 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (4-0-8)
0202251 Introductory Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
0202292 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-6)
0202293 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-6)
0202294 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-6)
0202295 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-6)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0202321 Spectroscopy of Organic Compounds
 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์
2 (2-0-0)
0202331 Physical Chemistry I
 เคมีฟิสิกัล 1
3 (3-0-0)
0202332 Physical Chemistry 2
 เคมีฟิสิกัล 2
3 (3-0-0)
0202341 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (2-3-0)
0202351 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-0)
0202352 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-0)
0202391 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1
1 (0-3-0)
0202392 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2
1 (0-3-0)
0202393 Analytical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1 (0-3-1)
0202394 Analytical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1 (0-3-1)
0202461 Seminar in Chemistry 1
 สัมมนาทางเคมี 1
1 (0-2-1)
0202462 Seminar in Chemistry 2
 สัมมนาทางเคมี 2
1 (0-2-0)
0202463 Senior Project in Chemistry 1
 โครงงานเคมี 1
1 (0-3-6)
0202464 Senior Project in Chemistry 2
 โครงงานเคมี 2
2 (0-6-12)

 2.23 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202311 Organometallic Chemistry
 เคมีสารออร์กาโนเมทัลลิก
2 (2-0-4)
0202312 Nuclear Chemistry
 เคมีนิวเคลียร์
2 (2-0-4)
0202313 Environmental Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0202322 Chemistry of Fat and Oils
 เคมีไขมันและน้ำมัน
2 (2-0-4)
0202323 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
2 (2-0-0)
0202323 Natural Product Chemistry
 เคมีของสารธรรมชาติ
2 (2-0-4)
0202333 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
2 (2-0-0)
0202342 Pharmaceutical Chemistry
 เคมีเภสัช
2 (2-0-4)
0202343 Clinical Biochemistry
 ชีวเคมีคลินิก
2 (2-0-4)
0202344 Nutritional Biochemistry
 โภชนชีวเคมี
2 (2-0-4)
0202371 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0202372 Petroleum Chemistry
 เคมีปิโตรเลียม
2 (2-0-0)
0202373 Petrochemical Industry
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัล
2 (2-0-0)
0202374 Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
0202375 Polymer Technology
 เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2 (2-0-4)
0202376 Polymer Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์
1 (0-3-6)
0202377 Applied Electrochemistry
 เคมีไฟฟ้าประยุกต์
2 (2-0-4)
0202381 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
2 (2-0-4)
0202382 Chemical Occupational Health and Safety
 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
2 (2-0-4)
0202383 Chemistry of Soil and Fertilizers
 เคมีดินและปุ๋ย
2 (2-0-4)
0202384 Guide to Chemical Literature
 เอกสารทางเคมี
2 (2-0-0)
0202385 Chemical Aspects of Computing
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี
2 (2-0-0)
0202386 Computing and Numerical Methods in Chemistry
 การคำนวณและวิธีเชิงตัวเลขทางเคมี
2 (2-0-0)
0202387 Basic Electronics for Chemists
 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับนักเคมี
2 (2-0-0)
0202411 Advanced Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202412 Selected Topics in Inorganic Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
2 (2-0-0)
0202421 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202422 Selected Topics in Organic Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์
2 (2-0-0)
0202431 Quantum Chemistry
 เคมีควอนตัม
2 (2-0-0)
0202432 Chemical Kinetics and Mechanism
 จลนเคมีและกลไกเคมี
2 (2-0-0)
0202433 Selected Topics in Physical Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีฟิสิกัล
2 (2-0-0)
0202441 Analytical Biochemistry
 ชีวเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0202442 Applied Biochemistry to Health Science
 ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
0202443 Selected Topics in Biochemistry
 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี
2 (2-0-0)
0202451 Advanced Instrumental Analysis in Chemistry
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
2 (2-0-4)
0202452 Quality Control in Analytical Chemistry
 การควบคุมคุณภาพทางเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0202453 Chemical Analysis of Soil and Fertilizer
 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยทางเคมี
2 (1-2-0)
0202454 Selected Topics in Analytical Chemistry
 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
2 (2-0-0)
0202491 Student Practicum
 การฝึกงาน
2 (2-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet