หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ชีววิทยา
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0299202 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
2 (2-0-4)
0299203 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-0)
0299301 International Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 74
 2.21 วิชาพื้นฐานวิชาเอก วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0202350 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0202395 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-6)

 2.22 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203110 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (3-0-0)
0203120 Zoology
 สัตว์วิทยา
3 (3-0-0)
0203191 Botany Laboratory
 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
1 (0-3-0)
0203192 Zoology Laboratory
 ปฏิบัติการสัตววิทยา
1 (0-3-0)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203261 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-2-0)
0203301 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
0203302 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-0)
0203303 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
0203304 Taxonomy of Living Things
 อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
3 (2-2-0)
0203341 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-0)
0203342 Developmental Biology
 ชีววิทยาของการเจริญ
3 (2-2-0)
0203381 Biological Techniques
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (1-4-0)
0203469 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
3 (3-0-0)
0203491 Seminar in Biology 1
 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1 (0-2-4)
0203492 Seminar in Biology 2
 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1 (0-2-0)
0203493 Senior Project Biology 1
 โครงงานชีววิทยา 1
1 (0-2-0)
0203494 Senior Project in Biology 2
 โครงงานชีววิทยา 2
2 (0-2-0)

 2.23 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-2-3)
0203101 General Biology for Health Sciences
 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-0)
0203121 Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-0)
0203122 Human Physiology
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-0)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0203223 Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาของมนุษย์
2 (1-3-0)
0203224 Human Pathology
 พยาธิวิทยาของมนุษย์
2 (2-0-0)
0203230 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-0)
0203262 Environmental Biology
 ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
0203311 Biology of Lower Plants
 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ำ
3 (2-2-0)
0203312 Biology of Higher Plants
 ชีววิทยาของพืชชั้นสูง
3 (2-2-0)
0203315 Plant Taxonomy
 พฤกษานุกรมวิธาน
3 (2-2-0)
0203318 Plant Evolution
 วิวัฒนาการของพืช
3 (3-0-0)
0203320 Invertebrate Zoology
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-0)
0203324 Animal Evolution
 วิวัฒนาการของสัตว์
3 (3-0-0)
0203325 Animal Taxonomy
 สัตวานุกรมวิธาน
3 (2-2-0)
0203326 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-0)
0203328 Malacology
 สังขวิทยา
3 (2-2-0)
0203329 Vertebrate Zoology
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-0)
0203331 Mycology
 วิทยาเห็ดรา
3 (2-2-0)
0203332 Virology
 วิทยาไวรัส
3 (2-2-0)
0203343 Human Genetics
 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3 (3-0-0)
0203344 Basic Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-0)
0203345 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-0)
0203347 Histology
 มิญชวิทยา
3 (2-2-0)
0203348 Animal Cell Growth
 การเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์
2 (2-0-0)
0203351 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-2-0)
0203352 Cell Physiology
 สรีรวิทยาของเซลล์
3 (2-2-0)
0203361 Plant Ecology
 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-2-0)
0203362 Animal Ecology
 นิเวศวิทยาของสัตว์
3 (2-2-0)
0203363 Fresh Water Biology
 ชีววิทยาของแหล่งน้ำจืด
3 (2-2-0)
0203364 Land Ecology
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
3 (2-2-0)
0203365 Forest Ecology
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3 (2-2-0)
0203385 Basic Geology for Palaeontology
 ธรณีวิทยาพื้นฐานสำหรับบรรพชีวินวิทยา
3 (2-2-4)
0203401 Biostatistics for Health Sciences
 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-0)
0203411 Biology of Angiosperms
 ชีววิทยาของพืชมีดอก
3 (2-2-0)
0203412 Plant Morphology
 สัณฐานวิทยาของพืช
3 (2-2-0)
0203413 Plant Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของพืช
3 (2-2-0)
0203415 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-0)
0203416 Aquatic Plants
 พรรณไม้น้ำ
3 (2-2-0)
0203417 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-0)
0203418 Ethnobotany
 พืชท้องถิ่น
3 (2-2-0)
0203421 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-2-0)
0203422 Herpetology
 วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
3 (2-2-0)
0203423 Ornithology
 ปักษินวิทยา
3 (2-2-0)
0203423 Ornithology
 ปักษินวิทยา
3 (2-2-6)
0203424 Mammalogy
 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
3 (2-2-0)
0203425 Animal Embryology
 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์
3 (2-2-0)
0203426 Embryology of Invertebrates
 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-0)
0203426 Immunology and Serology
 อิมมูโนโลยีและเซอโรโลยี
3 (2-3-0)
0203427 Ethnozoology
 สัตว์ท้องถิ่น
3 (2-2-0)
0203433 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-0)
0203434 Immunology and Serology
 อิมมูโนโลยีและเซอโรโลยี
3 (2-2-0)
0203435 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
0203436 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม
3 (2-2-0)
0203437 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-0)
0203438 Sanitary Microbiology
 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-0)
0203442 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (3-0-0)
0203443 Cytogenetics
 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3 (2-2-0)
0203444 Biochemical Genetics
 พันธุศาสตร์ชีวเคมี
3 (3-0-0)
0203445 Plant Growth and Development
 พัฒนาการของพืช
3 (2-2-0)
0203445 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์โมเลกุล
3 (3-0-0)
0203446 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3 (3-0-0)
0203447 Conservation Genetics
 พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์
3 (2-2-0)
0203451 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-0)
0203452 Animal Physiology
 สรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-0)
0203455 Endocrinology
 วิทยาต่อมไร้ท่อ
3 (2-2-0)
0203456 Plant Hormones
 ฮอร์โมนพืช
3 (2-2-0)
0203457 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (1-4-0)
0203458 Animal Behavior
 พฤติกรรมสัตว์
3 (3-0-0)
0203460 Marine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-2-0)
0203461 Wetland Ecology
 นิเวศวิทยาของพืชที่ชุ่มน้ำ
3 (2-2-0)
0203462 Population Biology
 ชีววิทยาประชากร
3 (2-2-0)
0203463 Environmental Pollution
 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
0203464 Introduction to Ecological Analysis
 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (2-2-0)
0203465 Soil Ecology and Environmental Pollution
 นิเวศวิทยาทางดินและมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
0203466 Environmental Management and Conservation
 การจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
0203467 Phytogeography
 พฤกษภูมิศาสตร์
3 (2-2-0)
0203468 Zoogeography
 สัตวภูมิศาสตร์
3 (2-2-0)
0203472 Economic Botany
 พืชเศรษฐกิจ
3 (3-0-0)
0203479 Parasitology
 ปริสิตวิทยา
3 (2-2-0)
0203495 Student Practicum
 การฝึกงาน
2 (0-6-0)
0203524 Paleozoology
 บรรพสัตววิทยา
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet