หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ฟิสิกส์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0299202 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
2 (2-0-4)
0299203 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-0)
0299301 International Quality Assurance Systems
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 76
 2.21 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0204101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0204102 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
0204191 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204192 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
0204201 Mathematics for Physics I
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
3 (3-0-0)
0204202 Mathematics for Physics 2
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
0204214 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0204222 Thermodynamics and Statistics Physics
 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์สถิติ
3 (3-0-6)
0204231 Electromagnetic Theory
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
0204235 Wave and Optics
 คลื่นและทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
0204293 Physics Laboratory 3
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3
1 (0-3-2)
0204294 Physics Laboratory 4
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4
1 (0-3-2)
0204317 Solid State Physics 1
 ฟิสิกส์ของแข็ง 1
3 (3-0-6)
0204318 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
0204341 Fundamental Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0204372 Introduction to Nuclear Physics
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204394 Physics Laboratory 5
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5
1 (0-3-2)
0204396 Physics Laboratory 6
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 6
1 (0-3-2)
0204406 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
1 (0-3-0)
0204497 Senior Project in Physics 1
 โครงงานฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204497 Senior Project in Physics 1
 โครงงานฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
0204498 Senior Project in Physics 2
 โครงงานฟิสิกส์ 2
2 (0-6-0)

 2.22 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0204206 Introduction to Astronomy
 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204207 Geophysics
 ฟิสิกส์ธรณี
3 (3-0-6)
0204209 Environment Physics
 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0204212 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
0204221 Applied Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-0)
0204241 Physics Electronics 1
 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (3-0-0)
0204242 Semiconductor Physics
 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-0)
0204291 Physics Electronics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1
1 (0-3-0)
0204297 Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติในโรงงาน
2 (0-6-0)
0204307 Astro Physics
 ฟิสิกส์ดารา
3 (3-0-6)
0204315 Mechanics 2
 กลศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
0204316 Properties of Matter
 สมบัติของสสาร
3 (3-0-6)
0204319 Crystallography
 ผลึกวิทยา
3 (3-0-6)
0204322 Heat Transfer
 การถ่ายโอนความร้อน
3 (3-0-0)
0204332 Electromagnetic Theory 2
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0204336 Modern Optics
 ทัศนศาสตร์ยุคใหม่
3 (3-0-6)
0204343 Physics Electronics 2
 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (3-0-0)
0204345 Physics Electronics 3
 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3
3 (3-0-0)
0204353 Opto-Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
3 (3-0-0)
0204355 Integrated Circuit Technology
 เทคโนโลยีวงจรรวม
3 (3-0-0)
0204355 Integrated Circuit Technology
 เทคโนโลยีวงจรรวม
3 (3-0-6)
0204373 Atom and Molecule
 อะตอมและโมเลกุล
3 (3-0-6)
0204374 Introduction to Plasma Physics
 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204375 Introduction to Elementary Particle
 อนุภาคมูลฐานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0204383 Physics Measurement and Instrumentation
 เครื่องมือวัดและการวัดทางฟิสิกส์
3 (2-3-4)
0204393 Physics Electronics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 2
1 (0-3-0)
0204395 Physics Electronics Laboratory 3
 ปฏิบัติการฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 3
1 (0-3-0)
0204399 Crystallography Laboratory
 ปฏิบัติการผลึกวิทยา
1 (0-3-2)
0204418 Solid State Physics 2
 ฟิสิกส์ของแข็ง 2
3 (3-0-6)
0204419 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
0204452 Signal System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบสัญญาณ
3 (3-0-0)
0204462 Laser Physics
 เลเซอร์ฟิสิกส์
3 (3-0-0)
0204463 Applied Microcomputer in Physics
 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์
3 (3-0-0)
0204464 Microwave
 ไมโครเวฟ
3 (3-0-0)
0204465 Solar Cell Physics
 ฟิสิกส์เซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-0)
0204492 Laser Physics Laboratory
 ปฏิบัติการเลเซอร์ฟิสิกส์
1 (0-3-0)
0204493 Applied Microcomputer in Physics Laboratory
 ปฏิบัติการการประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์
1 (0-3-0)
0204499 Student Practicum
 การฝึกงาน
2 (0-3-0)
0301111 Programming 1
 การโปรแกรม 1
3 (2-2-0)
0301112 Programming 2
 การโปรแกรม 2
3 (2-2-4)
0301261 Assembly Language Programming
 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
3 (2-2-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet