หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156205 Japanese Writing Composition
 การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156206 Japanese Conversation in Daily Life 1
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
3 (1-2-6)
0156207 Japanese Conversation in Daily Life 2
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
3 (1-2-6)
0156208 Japanese Comprehension Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0156306 Japanese Translation
 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156209 Japanese Analytical Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0156210 Foreign Influence in Japanese
 ภาษาต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156304 History of Japanese Literature
 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0156305 Japanese for Academic Writing
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0156307 Japanese Analytical Reading
  การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0156308 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0156309 Japanese for Hotel Service
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
0156310  Japanese Literature from Nara-Muromachi
 วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยนารา-มูโรมาจิ
3 (3-0-6)
0156401 Contemporary Japanese Literature
 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0156402 Japanese for Interpreter
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานล่าม
3 (3-0-6)
0156403 Teaching Japanese as a Foreign Language
  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0156404 Japanese for Business
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0156405 Seminar on Japanese
 สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156406 Japanese Literature from Meiji-Edo
 วรรณคดีสมัยเมจิ-เอโดะ
3 (3-0-6)
0156407 History of the Relation between Thailand and Japan
 ประวัติความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0156407 Contemporary Japanese Short Stories and Novel
 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0156499  Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet