หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106202 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-4)
0196103 Principles and Theories of Communication
 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0196104 Introduction to Mass Communication
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0196207 Principles of Journalism
 หลักวารสารศาสตร์
2 (2-0-4)
0196208 Introduction to News Writing
 การเขียนข่าวเบื้องต้น
3 (2-2-6)
0196221 Writing Interview Script
 การเขียนบทสัมภาษณ์
2 (2-0-4)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0196222 Writing Miscellaneous Columns
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (2-0-4)
0196326 Translation Work Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานแปล
2 (2-0-4)
0196327 Creative Writing Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0196328 Acadmic Writing Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานเขียนเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0196329 News Editing
 การบรรณาธิกรกิจงานข่าว
2 (2-0-4)
0196330 Photography for Printed Media
 การถ่ายภาพสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์
2 (2-0-4)
0196433 Pocket Book Production
 การผลิตสื่อหนังสือเล่ม
2 (2-0-4)
0196434 Newspaper Production
 การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์
2 (2-0-4)
0196435 Magazine and Journal Production
 การผลิตสื่อนิตยสารและวารสาร
2 (2-0-4)
0196436 The Arts of Picturebook Production
 ศิลปะการผลิตหนังสือภาพ
2 (2-0-4)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet