หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การสื่อสารมวลชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 76
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106220 Introduction to Mass Communication
 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0106221 Theories of Mass Communication
 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-0)
0106222 Language for Mass Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0106223 Psychology of Mass Communication
 จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0106224 Rural Communication
 การสื่อสารชนบท
2 (2-1-4)
0106225 Traditional Media
 สื่อประเพณี
2 (2-1-4)
0106226 Photography
 การถ่ายภาพ
2 (2-2-4)
0106228 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-1-4)
0106229 Note-taking and Summary Writing
 การบันทึกและการสรุปความ
2 (2-1-4)
0106230 Interpersonal Communication
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
2 (2-1-4)
0106231 Introduction to Broadcasting Production
 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
3 (3-2-6)
0106232 News Writing
 การเขียนข่าว
3 (3-1-6)
0106233 Feature and Variety Script Writing
 การเขียนบทสารคดีและปกิณกคดี
2 (2-1-4)
0106327 Law and Ethics of Mass Communication
 กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-0)
0106334 Creative Copy Writing
 การเขียนโฆษณา
2 (2-1-4)
0106335 Literary Analysis
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0106336 Radio Program Script Writing
 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (3-1-6)
0106337 Television Program Script Writing
 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์
3 (3-1-6)
0106339 Mass Media and Audience Analysis
 การวิเคราะห์สื่อมวลชนและผู้รับสารสื่อมวลชน
3 (3-1-6)
0106341 Editorial Work
 บรรณาธิกรกิจ
3 (3-1-6)
0106342 Mass Communication Business Management
 การจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน
3 (3-1-6)
0106343 Announcer and Master of Ceremonies
 การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร
2 (2-1-4)
0106344 Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาด
3 (3-1-6)
0106345 Technology for Mass Communication
 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
2 (2-1-4)
0106438 Film Script Writing
 การเขียนบทภาพยนต์
3 (3-1-6)
0106440 Media Criticism
 การวิจารณ์สื่อ
3 (3-1-6)
0106446 Seminar in Mass Communication
 สัมมนาการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0106447 Introduction to Mass Communication Research
 การวิจัยทางการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3 (3-1-6)
0106448 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-0-0)
1203221 Theories of Mass Communication
 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
1203228 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-1-4)
1203232 News Writing
 การเขียนข่าว
3 (3-1-6)
1203327 Law and Ethics of Mass Communication
 กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
1203335 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-1-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106249 Production of Creative Media for Children and Adolescents
 การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-1-6)
0106250 Production of Performance Arts Media
 การผลิตสื่อด้านศิลปะการแสดง
3 (3-1-6)
0106352 Personality Development for Communication
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร
2 (2-1-4)
0106353 Dubbing and Sound Effects
 การพากย์และการใช้เสียงประกอบ
2 (2-1-4)
0106354 English for Mass Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-1-6)
0106355 Translation for Film Subtitling and Dubbing
 การแปลและเรียบเรียงบทบรรยายภาพยนต์และบทพากย์
3 (3-1-6)
0106356 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
2 (2-1-4)
0106357 Applied Mass Communication
 การสื่อสารมวลชนประยุกต์
2 (2-1-4)
0106358 Mass Media and Society
 สื่อมวลชนกับสังคม
3 (3-0-6)
0106360 Individual Study
 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-2-6)
0106451 Computer for Mass Communication
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-2-6)
0106459 Communication and National Development
 การสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ
3 (3-1-6)
1203250 Production of Performance Arts Media
 การผลิตสื่อด้านศิลปะการแสดง
3 (3-1-6)
1203352 Personality Development for Communication
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร
2 (2-1-4)
1203353 Dubbing and Sound Effects
 การพากย์และการใช้เสียงประกอบ
2 (2-1-4)
1203354 English for Mass Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-1-6)
1203356 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
2 (2-1-4)
1203357 Applied Mass Communication
 การสื่อสารมวลชนประยุกต์
2 (2-1-4)
1203360 Individual Study
 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-2-6)
1203451 Computer for Mass Communication
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-2-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet