หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 วิชาพิ้นฐานวิชาโท วิชาพิ้นฐานวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105105 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105208 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EN211 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-1-0)
EN231 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 2 วิชาบังคับ วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105104 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
0105205 Oral English 1
 การพูด 1
3 (2-2-0)
0105208 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
0105307 Introduction to Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
EN221 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
EN221 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-0)
EN311 Oral English I
 การพูด 1
3 (2-1-0)
EN311 Oral English I
 การพูด 1
3 (2-1-0)
EN331 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
EN331 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (3-0-0)
EN351 Introduction to Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-0)
EN351 Introduction to Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 3 วิชาเลือก วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105207 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
0105315 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
EN321 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
EN321 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-0)
EN341 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-0)
EN382 Business for Tourism I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
EN392 Teaching of English I
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-0)
EN393 Teaching of English II
 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-0)
EN421 Rapid Reading Practice
 การฝึกอ่านเร็ว
2 (2-0-0)
EN491 Experience in Using English I
 ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
EN492 Experience in Using English II
 Experience in Using English II
2 (0-4-0)
EN493 Experience in Using EnglishIII
 Experience in Using EnglishIII
3 (0-6-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet