หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : บรรณารักษศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 วิชาโทบังคับ วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LS301 Introduction to Library Science
 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
2 (2-0-0)
LS311 Selection and Aquisition of Library Materials
 การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด
2 (2-0-0)
LS312 Introduction to Cataloging and Classification
 การจัดหมู่และทำบัตรรายการเบื้องต้น
3 (3-0-0)
LS321 Reference Services
 บริการอ้างอิง
2 (2-0-0)
LS413 Maintenance of Library Materials and Equipment
 การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด
2 (2-0-0)
LS431 Organizatoin and Administration of Library
 การจัดและบริหารงานห้องสมุด
2 (2-0-0)
LS491 Practicum
 การฝึกงาน
3 (0-6-0)

 2 วิชาโทเลือก วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LS408 Teaching the Use of the Library
 Teaching the Use of the Library
3 (3-0-0)
LS414 Independent Study in Library Science
 การศึกษาอิสระในวิชาบรรณารักษศาสตร์
2 (2-0-0)
LS425 Story and Story Telling
 นิทานและการเล่านิทาน
2 (2-0-0)
LS432 Organization and Administration of School Library
 Organization and Administration of School Library
2 (2-0-0)
LS433 Organization & Adm of College & University Library
 Organization & Adm of College & University Library
2 (2-0-0)
LS434 Organization and Administration of Special Library
 Organization and Administration of Special Library
2 (2-0-0)
LS435 Organzation and Administration of Public Library
 Organzation and Administration of Public Library
2 (2-0-0)
LS441 Bibliographic, Indexing, and Abstracing Services
 การทำบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
2 (2-0-0)
LS445 Educational Materials
 วัสดุการศึกษา
2 (2-0-0)
LS446 Children's Books
 หนังสือสำหรับเด็ก
2 (2-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet