หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สารสนเทศศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0102201 Research in Information Science
 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-0)
1202102 Language for Information Work 1
 ภาษาสำหรับงานสารสนเทศ 1
2 (2-0-0)
1202103 Language for Information Work 2
 ภาษาสำหรับงานสารสนเทศ 2
2 (2-0-0)
1202104 Introduction to Information Science
 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
1202105 Introduction to Computer and Information Science
 คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-0)
1202106 Statistics for Information Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202107 Introduction to Communication
 การสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-0)
1202201 Research in Information Science
 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-0)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202108 Introduction to Information Management
 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-0)
1202109 Ethics for Information Profession
 จริยธรรมวิชาชีพด้านสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202202 Business Information Management
 การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-0)
1202203 Information Services
 การบริการสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202204 Information Resources
 แหล่งสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202205 Users Studies
 การศึกษาผู้ใช้
3 (3-0-0)
1202206 Information Resource Management
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202207 Classification and Cataloging of Information Materials
 การจัดหมวดหมู่และทำรายการค้นวัสดุสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202312 Information Database Management
 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202313 Information Network
 เครือข่ายสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202314 Introduction to Information Storage and Retrieval
 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-0)
1202315 Introduction to Library Automation
 ห้องสมุดอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-0)
1202427 Professional Practicum
 การฝึกงานวิชาชีพ
3 (6-0-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202208 Record Management
 การจัดระเบียบเอกสาร
3 (3-0-0)
1202209 Local Information Management
 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1202210 Computer Graphics in Information Work
 คอมพิวเตอร์กราฟิคในงานสารสนเทศ
3 (2-2-0)
1202211 Psychology for Information Professional
 จิตวิทยาสำหรับนักสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202212 Information Repacking
 การปรับแต่งสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202213 Information Dissemination
 การเผยแพร่สารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202214 Information Consultancy
 การให้คำปรึกษาสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202215 Indexing and Abstracting
 ดรรชนีและสาระสังเขป
3 (3-0-0)
1202217 Hygiene for Librarian and Information Professional
 สุขวิทยาสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202218 Multimedia Development
 การสร้างและพัฒนาสื่อประสม
3 (2-2-0)
1202316 Administration of Information Center
 การบริหารงานศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202317 Information Industry
 อุตสาหกรรมสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202318 Media Management
 การจัดการสื่อ
3 (3-0-0)
1202319 Online Services in Information Center
 บริการแบบออนไลน์ในศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-0)
1202320 Database Development in Information Center
 การพัฒนาฐานข้อมูลในศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-0)
1202321 Office Automation
 สำนักงานอัตโนมัติ
3 (2-2-0)
1202322 Internet Services in Information Center I
 การบริการอินเทอร์เน็ตในศูนย์สารสนเทศ 1
3 (2-2-0)
1202323 Internet Services in Information Center 2
 การบริการอินเทอร์เน็ตในศูนย์สารสนเทศ 2
3 (2-2-0)
1202324 System Analysis in Information Center
 การวิเคราะห์ระบบในศูนย์สารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202325 Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1202326 Information Sources in Social Sciences and Humanities
 แหล่งและบริการสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์
3 (3-0-0)
1202327 Information Sources in Sciences and Technology
 แหล่งและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-0)
1202328 Information Sources in Health Science
 แหล่งและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-0)
1202428 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (0-6-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet