หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การสื่อสารมวลชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาพิ้นฐานเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106220 Introduction to Mass Communication
 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0106221 Theories of Mass Communication
 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-0)
0106222 Language for Mass Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0106327 Law and Ethics of Mass Communication
 กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-0)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106228 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-1-4)
0106232 News Writing
 การเขียนข่าว
3 (3-1-6)

 3   หมวดวิชาเลือกอย่างน้อยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106249 Production of Creative Media for Children and Adolescents
 การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-1-6)
0106250 Production of Performance Arts Media
 การผลิตสื่อด้านศิลปะการแสดง
3 (3-1-6)
0106352 Personality Development for Communication
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร
2 (2-1-4)
0106353 Dubbing and Sound Effects
 การพากย์และการใช้เสียงประกอบ
2 (2-1-4)
0106354 English for Mass Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-1-6)
0106355 Translation for Film Subtitling and Dubbing
 การแปลและเรียบเรียงบทบรรยายภาพยนต์และบทพากย์
3 (3-1-6)
0106356 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
2 (2-1-4)
0106357 Applied Mass Communication
 การสื่อสารมวลชนประยุกต์
2 (2-1-4)
0106358 Mass Media and Society
 สื่อมวลชนกับสังคม
3 (3-0-6)
0106360 Individual Study
 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-2-6)
0106451 Computer for Mass Communication
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-2-6)
0106459 Communication and National Development
 การสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ
3 (3-1-6)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet