หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

 1   หมวดวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501501 Innovation and Information Management
 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0501502 Statistical and Research and Methodology in Education
 วิธีวิทยาทางสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501503 Policy and Planning in Educational Development
 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
3 (3-0-6)
0501504 Principles and Theories of Educational Administration
 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
0501505 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
0501506 Educational Resource Administration and Management
 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501507 Educational Leadership
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
3 (3-0-6)
0501508 Systems Analysis and Organizational Development
 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0501509 Educational Laws
 กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-6)
0501510 School and Community Relation
 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3 (3-0-6)
0501511 Non-Formal Education Administration
 การบริหารการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
0501512 Academic Leader and Curriculum Development
 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
0501513 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-6)
0501514 Skills and Ethics Development in Administration
 การพัฒนาทักษะและจริยธรรมในการบริหาร
3 (3-0-6)
0501515 Contexts and Trends in Education
 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
3 (3-0-6)
0501516 Practicum in Educational Administration
 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (0-6-3)
0501517 Seminar on Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
0501518 Special Study in Education
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการศึกษา
3 (0-6-3)
0501519 Knowledge Management in the School Organization
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
3 (3-0-6)
0501520 Fund – raising for School Organization
 การระดมทุนสำหรับสถานศึกษา
3 (3-0-6)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54