หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การจัดการและการประเมินโครงการ

 1 กลุ่มวิชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109501 Participatory Planning for Local Development
 การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-6-6)
0109502 Social Science Research Methodology and Statistics
 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์
3 (1-6-6)

 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103615 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (1-6-6)
0103630 Community Business and Local Development
 ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-6-6)
0109503 Community Study Development Process
 กระบวนการศึกษาพัฒนาชุมชน
3 (1-6-6)
0109504 Change Agents Ability Development
 การพัฒนาความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3 (1-6-6)
0109591 Substantive Report
 สารนิพนธ์
6 (0-0-0)
0501594 Project Monitoring and Evaluation
 การติดตามและการประเมินผลโครงการ
3 (1-6-6)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54