หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การจัดการและการประเมินโครงการ

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 1.1   วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502 Statistics Methodology for Social Science and Humanities
  วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)
1601503 Research Methodology for Social Science and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501501 Participatory Planning and Project Management
 การวางแผนและการจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม
3 (2-2-5)
0501502 Project Monitoring and Evaluation
 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 (2-2-5)
0501503 Participatory Action Research
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 (2-2-5)

 2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501504 Knowledge Management in Organization
 การจัดการความรู้ในองค์การ
3 (2-2-6)
0501505 Community Development Study Process
 กระบวนการศึกษาพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
0501506 Change Agents Development
 การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 (1-2-4)
0501507 Community Business and Local Development
 ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0501508 Learning Resources Development in Community
 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
3 (2-2-5)
0501509  Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
0501510 Thai Wisdom and Development of Local Products in Villages
 ภูมิปัญญาไทยและการพัฒนาสินค้าพื้นบ้าน
2 (1-2-3)
0501511 Learning Society Development
 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
2 (1-2-3)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   วิชาสารนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501512 Substantive Report
 สารนิพนธ์
6 (4-6-12)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53