หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401101 English and Using Medical Vocabulary for Practical Nurse
 ภาษาอังกฤษและการใช้คำศัพท์ทางการแพทย์สำหรับผู้ช่วยพยาบาล
2 (2-0-4)
0401102 Communication in Health Service
 การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0403101 Human Development and Needs
 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401103 Morals for Caring
 หลักจริยธรรมสำหรับการช่วยเหลือดูแล
1 (1-0-2)
0401104 Health and Environmental Health
 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0401105 Nutrition and Diet Therapy
 โภชนาการและโภชนบำบัด
2 (2-0-4)
0401106 Client Caring Technique
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ
4 (3-2-6)
0401107 Health Care Unit System Management and Medical Equipment Maintenance
 ระบบการจัดการหน่วยบริบาลสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 (1-2-2)
0401108 Client Caring Practice
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ
3 (0-12-0)
0402101 Basic Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0402102 Adult and Elderly Care
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0402103 Caring Practice in Adult and Elderly
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (0-12-0)
0403102 Pediatric Care
 การบริบาลเด็ก
2 (2-0-4)
0403103 Obstetric and Gynecology Care
 การบริบาลด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2 (2-0-4)
0403104 Caring Practice in Children
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (0-8-0)
0403105 Caring Practice in Obstetric and Gynecology
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
2 (0-8-0)
0404101 Team Work
 การทำงานเป็นทีม
1 (1-0-2)
0404102 Mental Health Care
 การบริบาลด้านสุขภาพจิต
1 (1-0-2)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54