หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 1 วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401118 Infection Control Techniques and Maintenance of Medical Equipment
 เทคนิคการป้องกันการติดเชื้อและการดูแลวัสดุอุปกรณ์การแพทย์
3 (2-2-1)
0401119 Nutritions and Drugs
 อาหารและยา
3 (3-0-1)
0401120 English conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
1 (1-0-1)
0402106 Basic Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
2 (2-0-2)
0404109 Team Work
 การทำงานเป็นทีม
2 (2-0-1)

 2 วิชาชีพ วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401114 Legal and Ethics in Caring
 จรรยาบรรณในการดูแลผู้รับบริการ
1 (1-0-1)
0401115 Basic Concepts of Caring
 แนวคิดพื้นฐานการดูแล
2 (2-0-1)
0401116 Techniques in Caring
 เทคนิคการดูแลผู้รับบริการ
4 (3-2-2)
0401117 Caring for HIV/AIDS Patient
 การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
2 (2-0-1)
0402107 Caring for Clients with Medical and Surgical Problems
 การดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
3 (3-0-1)
0402108 Practice of Assisting Clients
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รับบริการ
8 (0-24-6)
0403110 Caring for Pediatric Clients
 การดูแลผู้รับบริการที่เป็นเด็ก
2 (2-0-1)
0403111 Care for Clients with Obstetrical and Gynecological Problems
 การดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2 (2-0-1)
0404110 Caring for Clients with Psychological Problem
 การดูแลผู้รับบริการกับภาวะจิตสังคม
1 (1-0-1)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54