หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 หลักสูตร : ลาวศึกษา แบบ 1(2)

 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146797 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22