หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรอักษรย่อหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ   
  506การจัดการและการประเมินโครงการ Grad.Dip271 3.00
  510การบริหารการศึกษา Grad.Dip.241 3.00
  505106การจัดการและการประเมินโครงการ Grad.Dip241 3.00
  505111ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Grad.Dip (Teacher Profession)321 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ   
  10502การประถมศึกษา EE1404 2.00
  105007หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  1054701วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  1054702คณิตศาสตร์ MED1685 2.00
  1054703สังคมศึกษา SO1675 2.00
  1054704ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  1054705ภาษาไทย TH1665 2.00
  1054706การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1054707การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  1054708เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1054709จิตวิทยา PSY1314 2.00
  1054710เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1054901วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  1054902คณิตศาสตร์ MED1685 2.00
  1054903สังคมศึกษา SO1675 2.00
  1054904ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  1054905ภาษาไทย TH1665 2.00
  1054906การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1054907การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  1054908เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1054909จิตวิทยา PSY1314 2.00
  1054910เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1055011วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055012วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055201วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1685 2.00
  1055202คณิตศาสตร์ MED1695 2.00
  1055203สังคมศึกษา SO1655 2.00
  1055204ภาษาอังกฤษ EN1685 2.00
  1055205ภาษาไทย TH1685 2.00
  1055206การศึกษาปฐมวัย EC1685 2.00
  1055207การศึกษาพิเศษ SED1685 2.00
  1055401วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  1055402คณิตศาสตร์ MED1695 2.00
  1055403สังคมศึกษา SO1675 2.00
  1055404ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  1055405ภาษาไทย TH1665 2.00
  1055406การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1055407การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  1055408เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1055409จิตวิทยา PSY1314 2.00
  1055410เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1055411วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055412วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055413วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1685 2.00
  1055414คณิตศาสตร์ MED1695 2.00
  1055415สังคมศึกษา SO1685 2.00
  1055416การศึกษาปฐมวัย EC1685 2.00
  1055417ภาษาอังกฤษ EN1685 2.00
  1055418ภาษาไทย TH1685 2.00
  1055419การศึกษาพิเศษ SED1685 2.00
  1055501วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1705 2.00
  1055502คณิตศาสตร์ MED1675 2.00
  1055503สังคมศึกษา SO1655 2.00
  1055504ภาษาอังกฤษ EN1655 2.00
  1055505ภาษาไทย TH1715 2.00
  1055506การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1055508เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1675 2.00
  1055509จิตวิทยา PSY1314 2.00
  1055510เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  1055512วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055521วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1705 2.00
  1055522คณิตศาสตร์ MED1675 2.00
  1055523สังคมศึกษา SO1655 2.00
  1055524ภาษาอังกฤษ EN1655 2.00
  1055525ภาษาไทย TH1715 2.00
  1055526การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1055609จิตวิทยา PSY1354 2.00
  1055612วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055708เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1675 2.00
  1055710เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC05 2.00
  1055801วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1705 2.00
  1055802คณิตศาสตร์ MED1675 2.00
  1055803สังคมศึกษา SO1655 2.00
  1055804ภาษาอังกฤษ EN1655 2.00
  1055805ภาษาไทย TH1715 2.00
  1055806การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1055808เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1675 2.00
  1055809จิตวิทยา PSY1354 2.00
  1055812วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  1055905ภาษาไทย TH1675 2.00
  1055906การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  1056001วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1685 2.00
  1056002คณิตศาสตร์ MED1695 2.00
  1056003สังคมศึกษา SO1675 2.00
  1056004ภาษาอังกฤษ EN1675 2.00
  1056008เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1695 2.00
  1056009จิตวิทยา PSY1764 2.00
  1056012วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055710 ETC05 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ   
  105005หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย TH1665 2.00
  2054701วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  2054702คณิตศาสตร์ MED1685 2.00
  2054703สังคมศึกษา SO1675 2.00
  2054704ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  2054705ภาษาไทย TH1665 2.00
  2054706การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  2054707การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  2054708เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1305 2.00
  2054709จิตวิทยา PSY1314 2.00
  2054710เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2054901วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  2054902คณิตศาสตร์ MED1685 2.00
  2054903สังคมศึกษา SO1675 2.00
  2054904ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  2054905ภาษาไทย TH1665 2.00
  2054906การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  2054907การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  2054908เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2054909จิตวิทยา PSY1314 2.00
  2054910เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2055011วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055012วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055201วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1685 2.00
  2055202คณิตศาสตร์ MED1695 2.00
  2055203สังคมศึกษา SO1655 2.00
  2055204ภาษาอังกฤษ EN1685 2.00
  2055205ภาษาไทย TH1685 2.00
  2055206การศึกษาปฐมวัย EC1685 2.00
  2055207การศึกษาพิเศษ SED1685 2.00
  2055401วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1665 2.00
  2055402คณิตศาสตร์ MED1685 2.00
  2055403สังคมศึกษา SO1675 2.00
  2055404ภาษาอังกฤษ EN1665 2.00
  2055405ภาษาไทย TH1665 2.00
  2055406การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  2055407การศึกษาพิเศษ SED1665 2.00
  2055408เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2055409จิตวิทยา PSY1314 2.00
  2055410เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2055411วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055412วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055413วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1685 2.00
  2055501วิทยาศาสตร์ทั่วไป GS1705 2.00
  2055502คณิตศาสตร์ MED1675 2.00
  2055503สังคมศึกษา SO1655 2.00
  2055504ภาษาอังกฤษ EN1655 2.00
  2055505ภาษาไทย TH1715 2.00
  2055506การศึกษาปฐมวัย EC1665 2.00
  2055508เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1675 2.00
  2055509จิตวิทยา PSY1314 2.00
  2055510เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC1304 2.00
  2055512วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055609จิตวิทยา PSY1354 2.00
  2055612วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2055708เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ETC1675 2.00
  2055809จิตวิทยา PSY1354 2.00
  2055812วิทยาศาสตร์การกีฬา SS1254 2.00
  2056009จิตวิทยา PSY1764 2.00
  2056012วิทยาศาสตร์การกีฬา SS04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ   
  30519พลศึกษา PE744 2.00
  3054801เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ETC05 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ   
  805111ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Grad.Dip (Teacher Profession)321 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ   
  50503จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ก CP382 3.00
  50504จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข CP382 3.00
  50512หลักสูตรและการสอน แผน ข CI382 3.00
  50513หลักสูตรและการสอน แผน ก CI382 3.00
  50537การศึกษานอกระบบ แผน ข NE442 3.00
  50543การวิจัยการศึกษา แผน ข ER02 3.00
  50544ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (แผน ข) CED02 3.00
  50551การบริหารการศึกษา แผน ก EA392 3.00
  50556การวัดผลการศึกษา แผน ก EM402 3.00
  50557การศึกษาผู้ใหญ่ แผน ก AE02 3.00
  50560จิตวิทยาการศึกษา แผน ก EP402 3.00
  50564เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ET402 3.00
  50566บรรณารักษศาสตร์ (แผน ก) LS02 3.00
  50568ประวัติศาสตร์ (แผน ข) HI02 3.00
  50570ภาษาไทย แผน ก TH382 3.00
  50580วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก) SE02 3.00
  50593การวิจัยการศึกษา แผน ก ER402 3.00
  50594ป.บัณฑิต (การสอน) GDT242 3.00
  50595เคมีศึกษา CE382 3.00
  5024903วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก) SE02 3.00
  5054613จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ก CP382 3.00
  5054701การบริหารการศึกษา แผน ก EA392 3.00
  5054702การศึกษานอกระบบ แผน ก NE382 3.00
  5054703เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) ET402 3.00
  5054704การจัดการกีฬาและสุขภาพ (แผน ก) 382 3.00
  5054705การวิจัยการศึกษา แผน ก ER402 3.00
  5054706การวัดผลการศึกษา แผน ก EM402 3.00
  5054807หลักสูตรและการสอน แผน ก CI402 3.00
  5054808จิตวิทยาการศึกษา แผน ก EP402 3.00
  5055116วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก(2) ESSC382 3.00
  5055117วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ข ESSC382 3.00
  5055201การบริหารการศึกษา (แผน ก2) EA382 3.00
  5055202การบริหารการศึกษา แผน ข EA382 3.00
  5055203เทคโนโลยีการศึกษา แผน (ก2) ET382 3.00
  5055205การวิจัยการศึกษา แผน ก(2) ER382 3.00
  5055206การวัดผลการศึกษา แผน ก(2) EM382 3.00
  5055209เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ET382 3.00
  5055212หลักสูตรและการสอน แผน ก(2) CI382 3.00
  5055213หลักสูตรและการสอน (แผน ข) CI382 3.00
  5055314จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ก(2) EPG362 3.00
  5055315จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ข EPG362 3.00
  5055401วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก(2) ER382 3.00
  5055402การบริหารการศึกษา แผน (ก2) EA382 3.00
  5055403เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน (ก2) ET362 3.00
  5055404เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข ET362 3.00
  5055405วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก(2) ERE382 3.00
  5055406การวัดผลการศึกษา แผน ก(2) EM382 3.00
  5055407การบริหารการศึกษา แผน ข EA382 3.00
  5055412หลักสูตรและการสอน แผน ก(2) CI382 3.00
  5055413หลักสูตรและการสอน แผน ข CI382 3.00
  5055616วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2 ESSC382 3.00
  5055718การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 TSM522 3.00
  5055719การนิเทศการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ES382 3.00
  5055801การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 M.Ed.422 3.00
  5055802การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน ข M.Ed.422 3.00
  5055901วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ER382 3.00
  5055902หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (1) CI372 3.00
  5055903หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (2) CI472 3.00
  5055904เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ETC362 3.00
  5055905การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก2 EMQ382 3.00
  5055906การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 TSM482 3.00
  5055907จิตวิทยา แผน ก แบบ ก2 PS362 3.00
  5056001วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก2 ESSC02 3.00
  8055802การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน ข M.Ed.422 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ   
  6054701การบริหารและพัฒนาการศึกษา 693 3.00
  6054801เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1(1) ETC723 3.00
  6054802เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1(2) ETC482 3.00
  6054803เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2(1) ETC882 3.00
  6054804เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2(2) ETC543 3.00
  6055001นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ1.1 CLI482 3.00
  6055002นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ1.2 CLI723 3.00
  6055003นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ2.1 CLI603 3.00
  6055004นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ2.2 CLI872 3.00
  6055005วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 1(1) 483 3.00
  6055006วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 1(2) 723 3.00
  6055007วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2(1) 483 3.00
  6055008วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2(2) 723 3.00
  6055201การบริหารและพัฒนาการศึกษา แบบ 2.1 EAD593 3.00
  6055309จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แบบ 1.1 EPG483 3.00
  6055310จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แบบ 2.1 EPG483 3.00
  6055401หลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 CI482 3.00
  6055402หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 CI603 3.00
  6055405วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 633 3.00
  6055511วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1 ESS483 3.00
  6055512วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.2 ESS723 3.00
  6055513วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 ESS483 3.00
  6055514วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.2 ESS753 3.00
  6055601เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.1 ETC603 3.00
  6055615การบริหารและพัฒนาการศึกษา แบบ 2.1 EAD603 3.00
  6055701การนิเทศการศึกษา Ed.D623 3.00
  6055901หลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 CI963 3.00
  6055902หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 CI573 3.00
  6055903จิตวิทยา แบบ 1.1 PS483 3.00
  6055904จิตวิทยา แบบ 2.1 PS483 3.00
  6055905วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 603 3.00
  6056001วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1 ESS483 3.00
  6056002วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.2 ESS723 3.00
  6056003วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 ESS503 3.00
  6056004วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.2 ESS773 3.00
  6056005เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.1 ETC603 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ   
  80501การบริหารการศึกษา แผน ข EA452 3.00
  80504จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข CP382 3.00
  80510จิตวิทยาการศึกษา แผน ข EP442 3.00
  80512หลักสูตรและการสอน แผน ข CI382 3.00
  80513หลักสูตรและการสอน แผน ก CI382 3.00
  80514เทคโนโลยีการศึกษา แผน ข ET442 3.00
  80537การศึกษานอกระบบ แผน ข NE442 3.00
  80538จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข CP452 3.00
  80543การวิจัยการศึกษา แผน ก ER402 3.00
  80554เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ET402 3.00
  80556การวัดผลการศึกษา แผน ก EM402 3.00
  80560จิตวิทยาการศึกษา แผน ก EP402 3.00
  80561ชีววิทยา ( แผน ก) BG362 3.00
  80564เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ET402 3.00
  80588จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ก CP412 3.00
  80589วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นเคมี) สำเร็จทางวิทยาศาสตร์ SEC452 3.00
  80590วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นชีววิทยา) สำเร็จทางวิทยาศาสตร์ SEB452 3.00
  80591วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นฟิสิกส์) สำเร็จทางวิทยาศาสตร์ SEP452 3.00
  8024903วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ข) SE362 3.00
  8054613จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ก CP382 3.00
  8054614จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข CP382 3.00
  8054701การบริหารการศึกษา แผน ข EA392 3.00
  8054702การศึกษานอกระบบ แผน ข NE382 3.00
  8054703เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ET402 3.00
  8054704การจัดการกีฬาและสุขภาพ (แผน ข) 382 3.00
  8054705การวิจัยการศึกษา แผน ก ER402 3.00
  8054706การวัดผลการศึกษา แผน ก EM402 3.00
  8054708การบริหารการศึกษา แผน ก EA392 3.00
  8054709เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) ET402 3.00
  8054711การจัดการกีฬาและสุขภาพ (แผน ก) 382 3.00
  8054807หลักสูตรและการสอน แผน ข CI402 3.00
  8054809จิตวิทยาการศึกษา แผน ก EP402 3.00
  8054810หลักสูตรและการสอน แผน ก CI402 3.00
  8054812จิตวิทยาการศึกษา แผน ข EP402 3.00
  8055116วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก(2) ESSC382 3.00
  8055117วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ข ESSC382 3.00
  8055201การบริหารการศึกษา (แผน ก2) EA382 3.00
  8055202การบริหารการศึกษา แผน ข EA382 3.00
  8055203เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก(2) ET382 3.00
  8055205การวิจัยการศึกษา แผน ก(2) ER382 3.00
  8055206การวัดผลการศึกษา แผน ก(2) EM382 3.00
  8055209เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ET382 3.00
  8055212หลักสูตรและการสอน แผน ก(2) CI382 3.00
  8055213หลักสูตรและการสอน (แผน ข) CI382 3.00
  8055314จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ก(2) EPG362 3.00
  8055315จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ข EPG362 3.00
  8055401วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก(2) ER382 3.00
  8055402การบริหารการศึกษา แผน (ก2) EA382 3.00
  8055403เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน (ก2) ET362 3.00
  8055404เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข ET362 3.00
  8055405วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก(2) ERE382 3.00
  8055406การวัดผลการศึกษา แผน ก(2) EM382 3.00
  8055407การบริหารการศึกษา แผน ข EA382 3.00
  8055412หลักสูตรและการสอน แผน ก(2) CI382 3.00
  8055413หลักสูตรและการสอน แผน ข CI382 3.00
  8055616วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2 ESSC382 3.00
  8055718การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 TSM522 3.00
  8055719การนิเทศการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ES382 3.00
  8055801การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 M.Ed.422 3.00
  8055901วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ER382 3.00
  8055902หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (1) CI372 3.00
  8055903หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (2) CI472 3.00
  8055904เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ETC362 3.00
  8055905การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก2 EMQ382 3.00
  8055907จิตวิทยา แผน ก แบบ ก2 PS362 3.00
  8056001วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก2 ESSC02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ   
  90542การพัฒนาศึกษาศาสตร์ SI04 3.00
  9055001นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ1.1 CLI482 3.00
  9055002นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ1.2 CLI722 3.00
  9055003นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ2.1 CLI602 3.00
  9055004นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบ2.2 CLI872 3.00
  9055005วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2(1) 02 3.00
  9055201การบริหารและพัฒนาการศึกษา EAD592 3.00
  9055309จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แบบ 1.1 EPG483 3.00
  9055310จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แบบ 2.1 EPG483 3.00
  9055401หลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 CI482 3.00
  9055402หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 CI602 3.00
  9055405วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 633 3.00
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215