หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรอักษรย่อหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ   
  10604นฤมิตศิลป์ CA1414 2.00
  10605สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  10606สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1805 2.00
  1113903นฤมิตศิลป์ CA1404 2.00
  1114001สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  1114002สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1795 2.00
  1114901สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  1114902สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1805 2.00
  1114903นฤมิตศิลป์ CA1414 2.00
  1114904สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1785 2.00
  1115101สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  1115203นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  1115302สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  1115401สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  1115402สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  1115403นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  1115404สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1785 2.00
  1115405สถาปัตยกรรม ScArch.1564 2.00
  1115406ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  1115501สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  1115502สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  1115503นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  1115504สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1645 2.00
  1115505สถาปัตยกรรม (วท.บ.) ScArch.1564 2.00
  1115506ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  1115801สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  1115802สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  1115803นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  1115804สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1645 2.00
  1115806ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  1115902สถาปัตยกรรมผังเมือง UD1725 2.00
  1116003นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  1116006ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต LA1605 2.00
  1116007การจัดการงานก่อสร้าง CM1204 2.00
  1116101สถาปัตยกรรม ARC1665 2.00
  1116104สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1615 2.00
  8915203นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ   
  20604นฤมิตศิลป์ CA1414 2.00
  20605สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  20606สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1805 2.00
  2113903นฤมิตศิลป์ CA1404 2.00
  2114001สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  2114002สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1795 2.00
  2114901สถาปัตยกรรม ARC1805 2.00
  2114902สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน AUD1805 2.00
  2114903นฤมิตศิลป์ CA1414 2.00
  2114904สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1785 2.00
  2115101สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  2115203นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  2115302สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  2115401สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  2115402สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  2115403นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  2115404สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1785 2.00
  2115405สถาปัตยกรรม ScArch.1564 2.00
  2115406ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  2115501สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  2115502สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  2115503นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  2115504สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1645 2.00
  2115505สถาปัตยกรรม ScArch.1564 2.00
  2115506ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  2115801สถาปัตยกรรม ARC1755 2.00
  2115802สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1805 2.00
  2115803นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  2115804สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1645 2.00
  2115806ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1775 2.00
  2115902สถาปัตยกรรมผังเมือง UD1725 2.00
  2116003นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  2116006ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต LA1605 2.00
  2116007การจัดการงานก่อสร้าง CM1204 2.00
  2116101สถาปัตยกรรม ARC1665 2.00
  2116104สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture1615 2.00
  9915203นฤมิตศิลป์ CA1384 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ   
  3115402สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1184 2.00
  3115405สถาปัตยกรรม (วท.บ.) ScArch.1214 2.00
  3115406ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1165 2.00
  3115501สถาปัตยกรรม ARC1125 2.00
  3115502สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1184 2.00
  3115504สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture05 2.00
  3115505สถาปัตยกรรม (วิทย์) ScArch.1214 2.00
  3115506ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1165 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ   
  5115101การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 02 3.00
  5115102การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ก(1) 392 3.00
  5115103การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ก(2) 392 3.00
  5115104การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ข SUED392 3.00
  5115405การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(1) UEP392 3.00
  5115406การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(2) UEP392 3.00
  5115407การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ข UEP392 3.00
  5115605การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(1) UEP392 3.00
  5115606การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(2) UEP392 3.00
  5115607การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ข UEP392 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ   
  7115402สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1184 2.00
  7115405สถาปัตยกรรม (วท.บ.) ScArch.1214 2.00
  7115406ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1165 2.00
  7115501สถาปัตยกรรม ARC1125 2.00
  7115502สถาปัตยกรรมผังเมือง UA1184 2.00
  7115504สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture05 2.00
  7115505สถาปัตยกรรม (วิทย์) ScArch.1214 2.00
  7115506ภูมิสถาปัตยกรรม ARC1165 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ   
  8115101การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน SUED392 3.00
  8115102การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ก(1) SUED392 3.00
  8115103การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ก(2) 392 3.00
  8115104การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ข 392 3.00
  8115405การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(1) UEP392 3.00
  8115406การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(2) UEP392 3.00
  8115407การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ข UEP392 3.00
  8115605การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(1) UEP392 3.00
  8115606การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(2) UEP392 3.00
  8115607การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ข UEP392 3.00
  8115901การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 UEP392 3.00
  8115902การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 UEP392 3.00
  8115903การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ข UEP392 3.00
  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา   
  4115101อนุปริญญาสถาปัตยกรรม ARC1753 2.00
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215