since 15 / 07 / 2010
 
 
NEWS

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2561ปฏิทินการศึกษาปี 2561 (ฉบับย่อ)EDUCATIONAL SERVICE SYSTEM
THROUGH INTERNET . . .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215