since 15 / 07 / 2010
 
 
NEWS  NEWS TOPIC
 1.(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   18 May 2017
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือน
ตรวจสอบรายชื่อ
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   19 May 2015
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54