since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ระบบบริการการศึกษา
ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54